VNN: Giải trình nghi vấn làm giả Nghị quyết ĐHCĐ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
VNN cho biết ngành này sau khi bổ sung đã đi vào hoạt động kinh doanh đã tạo ra doanh thu trên 5,6 tỷ đồng cho công ty.
VNN: Giải trình nghi vấn làm giả Nghị quyết ĐHCĐ

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN (VNN) vừa có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để giải trình xung quanh những nghi vấn về việc giả Nghị quyết ĐHCĐ mà chúng tôi đã phản ánh trước đó.

>> Có dấu hiệu làm giả Nghị quyết ĐHCĐ của VNN

Về việc thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 10 của công ty có nội dung bổ sung thêm ngành nghề "Buôn bán máy móc thiết bị và phụ tùng máy móc nông nghiệp". VNN cho biết ngành này sau khi bổ sung đã đi vào hoạt động kinh doanh đã tạo ra doanh thu trên 5,6 tỷ đồng cho công ty.

Chúng tôi cũng lưu ý, VNN bắt đầu bổ sung ngành này từ đầu tháng 6, đến nay trên 2 tháng.

Trong quá trình tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, VNN cho biết một nhân viên của công ty đã mắc sai sót về mặt kỹ thuật khi chuẩn bị hồ sơ. VNN đã tiến hành kiểm điểm, xủ lý kỷ luật các cá nhân liên quan và đã liên hệ với các cơ quan đăng ký kinh doanh để thông báo và hiện đang từng bước khắc phục sai sót. Tuy nhiên đến nay công ty chưa hoàn thành các thủ tục vì cần phải liên hệ với nhiều cơ quan liên quan.

VNN khẳng định việc sai sót nói trên là lỗi thực hiện thủ tục hành chính chứ không làm mất đi quyền và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu.

Về việc ĐHCĐ thường niên, VNN đang chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần thiết. Do phải tập hợp tài liệu, thông số và các vấn đề cần thiết khác để đảm bảo thông tin chuyển tới ĐHCĐ, VNN sẽ tổ chức muộn hơn so với luật định. Tuy nhiên, công ty không "hứa" ngày cụ thể sẽ tổ chức ĐHCĐ sắp tới.

Công bố thông tin

Ngọc LanTheo Trí Thức Trẻ/HNX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VNN: Giải trình nghi vấn làm giả Nghị quyết ĐHCĐ

VNN cho biết ngành này sau khi bổ sung đã đi vào hoạt động kinh doanh đã tạo ra doanh thu trên 5,6 tỷ đồng cho công ty.


VNN: Giai trinh nghi van lam gia Nghi quyet DHCD


VNN cho biet nganh nay sau khi bo sung da di vao hoat dong kinh doanh da tao ra doanh thu tren 5,6 ty dong cho cong ty.


Cong ty co phan Dau tu va Thuong mai VNN (VNN) vua co van ban gui So giao dich chung khoan Ha Noi de giai trinh xung quanh nhung nghi van ve viec gia Nghi quyet DHCD ma chung toi da phan anh truoc do.

>> Co dau hieu lam gia Nghi quyet DHCD cua VNN

Ve viec thay doi dang ky kinh doanh lan thu 10 cua cong ty co noi dung bo sung them nganh nghe "Buon ban may moc thiet bi va phu tung may moc nong nghiep". VNN cho biet nganh nay sau khi bo sung da di vao hoat dong kinh doanh da tao ra doanh thu tren 5,6 ty dong cho cong ty.

Chung toi cung luu y, VNN bat dau bo sung nganh nay tu dau thang 6, den nay tren 2 thang.

Trong qua trinh tien hanh thu tuc thay doi dang ky kinh doanh, VNN cho biet mot nhan vien cua cong ty da mac sai sot ve mat ky thuat khi chuan bi ho so. VNN da tien hanh kiem diem, xu ly ky luat cac ca nhan lien quan va da lien he voi cac co quan dang ky kinh doanh de thong bao va hien dang tung buoc khac phuc sai sot. Tuy nhien den nay cong ty chua hoan thanh cac thu tuc vi can phai lien he voi nhieu co quan lien quan.

VNN khang dinh viec sai sot noi tren la loi thuc hien thu tuc hanh chinh chu khong lam mat di quyen va tu cach co dong cua cac co dong hien huu.

Ve viec DHCD thuong nien, VNN dang chuan bi cac ho so, giay to can thiet. Do phai tap hop tai lieu, thong so va cac van de can thiet khac de dam bao thong tin chuyen toi DHCD, VNN se to chuc muon hon so voi luat dinh. Tuy nhien, cong ty khong "hua" ngay cu the se to chuc DHCD sap toi.

Cong bo thong tin

Ngoc LanTheo Tri Thuc Tre/HNX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000