Vingroup sắp phát hành 453 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 3 năm nay.
Vingroup sắp phát hành 453 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (VIC). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 24/7/2014 và các quy định của pháp luật.

Cụ thể, tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 48,7%. Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được chia thêm 487 cổ phiếu.

Dự kiến Vingroup sẽ phát hành thêm khoảng 452,7 triệu cổ phiếu tương đương giá trị 4.527 tỷ đồng tính theo mệnh giá để chi trả cổ tức cho cổ đông đợt này. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2013.

Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 3 năm nay.

Sau phát hành, số lượng cổ phiếu của chính thức cán qua mốc 1 tỷ đơn vị, đạt 1,38 tỷ cổ phiếu.

Hiện Vingroup chưa chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Ngày hôm nay 6/8/2014 là ngày GDKHQ chi trả cổ tức 2013 của VIC với tỷ lệ 21,49% bằng tiền mặt./.

Nghị quyết ĐHCĐ ngày 24/7/2014

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Vingroup sắp phát hành 453 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức

Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 3 năm nay.


Vingroup sap phat hanh 453 trieu co phieu chi tra co tuc


Thoi gian thuc hien du kien vao quy 3 nam nay.


Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) nhan duoc tai lieu bao cao ve viec phat hanh co phieu de tra co tuc cua Tap doan Vingroup – Cong ty CP (VIC). Phuong an phat hanh duoc thuc hien theo Nghi quyet DHDCD so 02/2014/NQ-DHDCD-VINGROUP ngay 24/7/2014 va cac quy dinh cua phap luat.

Cu the, ty le chi tra co tuc dat 48,7%. Co dong so huu 1.000 co phieu tai ngay chot danh sach se duoc chia them 487 co phieu.

Du kien Vingroup se phat hanh them khoang 452,7 trieu co phieu tuong duong gia tri 4.527 ty dong tinh theo menh gia de chi tra co tuc cho co dong dot nay. Nguon von thuc hien lay tu loi nhuan sau thue luy ke den 31/12/2013.

Thoi gian thuc hien du kien vao quy 3 nam nay.

Sau phat hanh, so luong co phieu cua chinh thuc can qua moc 1 ty don vi, dat 1,38 ty co phieu.

Hien Vingroup chua chot quyen nhan co tuc bang co phieu. Ngay hom nay 6/8/2014 la ngay GDKHQ chi tra co tuc 2013 cua VIC voi ty le 21,49% bang tien mat./.

Nghi quyet DHCD ngay 24/7/2014

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000