Xin việc ngành nào khó nhất?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tỷ lệ cạnh tranh cao nhất thuộc về ngành Kế toán/kiểm toán với bình quân 2,62 hồ sơ cho 1 vị trí đăng tuyển. Đứng thứ 2 là Hành chính/thư ký với tỷ lệ 2,14. Thứ 3 là Nhân sự với tỷ lệ 2,09.
Xin việc ngành nào khó nhất?

Theo báo cáo tổng quan thị trường nhân lực 6 tháng đầu năm của Career Builder, nhân sự quản lý tại các doanh nghiệp đang có xu hướng trẻ hóa. Từ 56% nhân sự quản lý thuộc độ tuổi 24 - 34 trong 6 tháng đầu năm 2013, tỷ lệ này đã tăng lên 63% vào 6 tháng đầu năm nay.

Cũng theo Career Builder, nhu cầu tuyển dụng nhân sự 6 tháng đầu năm 2014 tăng 36% so với cùng kỳ 2013. Tất nhiên, đây chỉ là con số thống kê dựa trên việc đăng tuyển thông qua Career Builder. Các con số thống kê dưới đây cũng được tính toán tương tự.

So sánh cung cầu nhân lực theo ngành, Bán hàng/kinh doanh tiếp tục đứng đầu cả trên 2 mảng cung và cầu nhân lực. Ngành này chiếm đến 11,8% tổng nhu cầu nhân lực trực tuyến. Tiếp thị/Marketing đứng thứ 2 về nhu cầu tuyển dụng, nhưng chỉ đứng thứ 4 về nguồn cung nhân lực.

Tuy nhiên, về tốc độ tăng nhu cầu nhân lực trực tuyến 6 tháng đầu năm, ngành Tài chính/đầu tư vẫn đứng đầu với tốc độ tăng lên tới 201%. Vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về ngành Nhà hàng/khách sạn và Dịch vụ khách hàng với tốc dộ tăng 197% và 186%.

Lệch pha so với cầu nhân lực, top 3 ngành có tốc độ tăng trưởng nguồn cung nhân lực trực tuyến cao nhất lại thuộc về các ngành Nhân sự, Quản lý điều hành và Nhà hàng/khách sạn.

Tính theo tỷ lệ giữa lượng hồ sơ trung bình ứng tuyển vào một vị trí của ngành nghề, tỷ lệ cạnh tranh cao nhất thuộc về ngành Kế toán/kiểm toán với bình quân 2,62 hồ sơ cho 1 vị trí đăng tuyển. Đứng thứ 2 là Hành chính/thư ký với tỷ lệ 2,14. Thứ 3 là Nhân sự với tỷ lệ 2,09.

Ngược lại, không quá bất ngờ khi ngành An ninh/bảo vệ đứng đầu nhóm ngành có tỷ lệ cạnh tranh thấp nhất, với tỷ lệ chỉ 0,23. Cũng xin được nhắc lại, đây là tỷ lệ căn cứ vào việc nộp hồ sơ qua Career Builder. Thông thường, những vị trí như An ninh/Bảo vệ sẽ được tuyển dụng trực tiếp hoặc thông qua người quen giới thiệu hơn là ứng tuyển online!

>> Giám đốc Nhân sự tại Hà Nội nhận mức lương kỷ lục 147 triệu đồng/tháng

Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/Career Builder


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Xin việc ngành nào khó nhất?

Tỷ lệ cạnh tranh cao nhất thuộc về ngành Kế toán/kiểm toán với bình quân 2,62 hồ sơ cho 1 vị trí đăng tuyển. Đứng thứ 2 là Hành chính/thư ký với tỷ lệ 2,14. Thứ 3 là Nhân sự với tỷ lệ 2,09.


Xin viec nganh nao kho nhat?


Ty le canh tranh cao nhat thuoc ve nganh Ke toan/kiem toan voi binh quan 2,62 ho so cho 1 vi tri dang tuyen. Dung thu 2 la Hanh chinh/thu ky voi ty le 2,14. Thu 3 la Nhan su voi ty le 2,09.


Theo bao cao tong quan thi truong nhan luc 6 thang dau nam cua Career Builder, nhan su quan ly tai cac doanh nghiep dang co xu huong tre hoa. Tu 56% nhan su quan ly thuoc do tuoi 24 - 34 trong 6 thang dau nam 2013, ty le nay da tang len 63% vao 6 thang dau nam nay.

Cung theo Career Builder, nhu cau tuyen dung nhan su 6 thang dau nam 2014 tang 36% so voi cung ky 2013. Tat nhien, day chi la con so thong ke dua tren viec dang tuyen thong qua Career Builder. Cac con so thong ke duoi day cung duoc tinh toan tuong tu.

So sanh cung cau nhan luc theo nganh, Ban hang/kinh doanh tiep tuc dung dau ca tren 2 mang cung va cau nhan luc. Nganh nay chiem den 11,8% tong nhu cau nhan luc truc tuyen. Tiep thi/Marketing dung thu 2 ve nhu cau tuyen dung, nhung chi dung thu 4 ve nguon cung nhan luc.

Tuy nhien, ve toc do tang nhu cau nhan luc truc tuyen 6 thang dau nam, nganh Tai chinh/dau tu van dung dau voi toc do tang len toi 201%. Vi tri thu 2 va 3 lan luot thuoc ve nganh Nha hang/khach san va Dich vu khach hang voi toc do tang 197% va 186%.

Lech pha so voi cau nhan luc, top 3 nganh co toc do tang truong nguon cung nhan luc truc tuyen cao nhat lai thuoc ve cac nganh Nhan su, Quan ly dieu hanh va Nha hang/khach san.

Tinh theo ty le giua luong ho so trung binh ung tuyen vao mot vi tri cua nganh nghe, ty le canh tranh cao nhat thuoc ve nganh Ke toan/kiem toan voi binh quan 2,62 ho so cho 1 vi tri dang tuyen. Dung thu 2 la Hanh chinh/thu ky voi ty le 2,14. Thu 3 la Nhan su voi ty le 2,09.

Nguoc lai, khong qua bat ngo khi nganh An ninh/bao ve dung dau nhom nganh co ty le canh tranh thap nhat, voi ty le chi 0,23. Cung xin duoc nhac lai, day la ty le can cu vao viec nop ho so qua Career Builder. Thong thuong, nhung vi tri nhu An ninh/Bao ve se duoc tuyen dung truc tiep hoac thong qua nguoi quen gioi thieu hon la ung tuyen online!

>> Giam doc Nhan su tai Ha Noi nhan muc luong ky luc 147 trieu dong/thang

Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/Career Builder


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000