CCI đặt kế hoạch 12,5 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng cuối năm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Nếu hoàn thành chỉ tiêu 6 tháng cuối năm, CCI vừa đủ thực hiện kế hoạch lợi nhuận cả năm đã được ĐHCĐ giao phó.
CCI đặt kế hoạch 12,5 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng cuối năm

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (CCI) công bố nghị quyết HĐQT ngày 4/8/2014.


HĐQT công ty đã thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với các chỉ tiêu DT và LNST lần lượt đạt 240 tỷ đồng và 5,7 tỷ đồng, tương đương 45,5% và 31,2% kế hoạch đề ra cho cả năm 2014.


Nửa năm còn lại, HĐQT công ty kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ tăng trưởng so với nửa đầu năm vừa qua và thống nhất các chỉ tiêu hoạt động cụ thể. Trong đó, chỉ tiêu Tổng doanh thu và LNST lần lượt được đề ra 287,8 tỷ đồng và 12,5 tỷ đồng. Công ty cũng chủ trương tiếp thị vận động cổ đông sáng lập thành lập công ty cổ phần khu công nghiệp mở rộng, tiếp tục góp vốn vào CTCP chế biến thực phẩm Hóc Môn. 


Nếu hoàn thành chỉ tiêu 6 tháng cuối năm, CCI vừa đủ thực hiện kế hoạch lợi nhuận cả năm đã được ĐHCĐ giao phó.


Theo báo cáo kết quả kinh doanh của riêng công ty mẹ quý 2/2014, với vốn điều lệ 134 tỷ đồng, tại thời điểm cuối quý 2 CCI vẫn giữ nguyên khoản đầu tư 8,42 triệu cổ phiếu ngân hàng Việt Á, trị giá 139,8 tỷ đồng. Khoản mục đầu tư này đã được công ty duy trì nhiều năm nay.


Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

CCI đặt kế hoạch 12,5 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng cuối năm

Nếu hoàn thành chỉ tiêu 6 tháng cuối năm, CCI vừa đủ thực hiện kế hoạch lợi nhuận cả năm đã được ĐHCĐ giao phó.


CCI dat ke hoach 12,5 ty dong loi nhuan 6 thang cuoi nam


Neu hoan thanh chi tieu 6 thang cuoi nam, CCI vua du thuc hien ke hoach loi nhuan ca nam da duoc DHCD giao pho.


Cong ty Co phan Dau tu Phat trien Cong nghiep - Thuong mai Cu Chi (CCI) cong bo nghi quyet HDQT ngay 4/8/2014.


HDQT cong ty da thong qua ket qua kinh doanh 6 thang dau nam voi cac chi tieu DT va LNST lan luot dat 240 ty dong va 5,7 ty dong, tuong duong 45,5% va 31,2% ke hoach de ra cho ca nam 2014.


Nua nam con lai, HDQT cong ty ky vong ket qua kinh doanh se tang truong so voi nua dau nam vua qua va thong nhat cac chi tieu hoat dong cu the. Trong do, chi tieu Tong doanh thu va LNST lan luot duoc de ra 287,8 ty dong va 12,5 ty dong. Cong ty cung chu truong tiep thi van dong co dong sang lap thanh lap cong ty co phan khu cong nghiep mo rong, tiep tuc gop von vao CTCP che bien thuc pham Hoc Mon. 


Neu hoan thanh chi tieu 6 thang cuoi nam, CCI vua du thuc hien ke hoach loi nhuan ca nam da duoc DHCD giao pho.


Theo bao cao ket qua kinh doanh cua rieng cong ty me quy 2/2014, voi von dieu le 134 ty dong, tai thoi diem cuoi quy 2 CCI van giu nguyen khoan dau tu 8,42 trieu co phieu ngan hang Viet A, tri gia 139,8 ty dong. Khoan muc dau tu nay da duoc cong ty duy tri nhieu nam nay.


Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000