Nhựa Bình Minh: 6 tháng EPS công ty mẹ đạt 4.170 đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Riêng quý 2/2014 BMP mẹ lãi ròng 105,36 tỷ đồng giảm 5,65% so với quý 2/2013 tương đương EPS đạt 2.317 đ/CP.
Nhựa Bình Minh: 6 tháng EPS công ty mẹ đạt 4.170 đồng

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP) công bố BCTC quý 2/2014 của riêng công ty mẹ.


Theo đó, doanh thu thuần đạt 604,76 tỷ đồng tăng nhẹ gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái; Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần cao hơn cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt 167,68 tỷ đồng giảm 2,3% so với quý 2/2013.


Trong kỳ công ty vẫn duy trì nguồn thu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay nên doanh thu tài chính biến động giảm không đáng kể đạt 7,18 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính tăng cao 114,23% so với cùng kỳ lên 5,42 tỷ đồng trong đó có 4,84 tỷ đồng tiền chiết khấu thanh toán, chi phí bán hàng cũng tăng thêm 45,6% nên kết quả BMP mẹ lãi ròng 105,36 tỷ đồng giảm 5,65% so với quý 2/2013 tương đương EPS đạt 2.317 đ/CP.


Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 doanh thu thuần đạt 1.093,6 tỷ đồng tăng gần 11%; LNST đạt 189,65 tỷ đồng giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ 2013 tương đương EPS đạt 4.170 đ/CP. Được biết. năm 2014, BMP lên kế hoạch doanh thu 2.200 tỷ đồng và LNTT 500 tỷ đồng.


Tính đến 30/06/2014, BMP mẹ đang có tới 1.529,8 tỷ đồng vốn chủ sở hữu trong đó đáng chú ý là những khoản tiền lớn từ các quỹ đầu tư phát triển 668,72 tỷ đồng, quỹ dự phòng tài chính gần 37 tỷ đồng; quỹ khác gần 35 tỷ đồng và 332,75 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Công ty mẹ cũng đang có dư tiền đạt 571,55 tỷ đồng tăng 175 tỷ đồng so với số dư đầu kỳ.


Nhựa Bình Minh: 6 tháng EPS công ty mẹ đạt 4.170 đồng (1)


Minh TrangTheo Trí Thức Trẻ/HSX

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nhựa Bình Minh: 6 tháng EPS công ty mẹ đạt 4.170 đồng

Riêng quý 2/2014 BMP mẹ lãi ròng 105,36 tỷ đồng giảm 5,65% so với quý 2/2013 tương đương EPS đạt 2.317 đ/CP.


Nhua Binh Minh: 6 thang EPS cong ty me dat 4.170 dong


Rieng quy 2/2014 BMP me lai rong 105,36 ty dong giam 5,65% so voi quy 2/2013 tuong duong EPS dat 2.317 d/CP.


Cong ty Co phan Nhua Binh Minh (ma CK: BMP) cong bo BCTC quy 2/2014 cua rieng cong ty me.


Theo do, doanh thu thuan dat 604,76 ty dong tang nhe gan 5% so voi cung ky nam ngoai; Ty trong gia von hang ban trong doanh thu thuan cao hon cung ky nen loi nhuan gop dat 167,68 ty dong giam 2,3% so voi quy 2/2013.


Trong ky cong ty van duy tri nguon thu tu lai tien gui, tien cho vay nen doanh thu tai chinh bien dong giam khong dang ke dat 7,18 ty dong, tuy nhien chi phi tai chinh tang cao 114,23% so voi cung ky len 5,42 ty dong trong do co 4,84 ty dong tien chiet khau thanh toan, chi phi ban hang cung tang them 45,6% nen ket qua BMP me lai rong 105,36 ty dong giam 5,65% so voi quy 2/2013 tuong duong EPS dat 2.317 d/CP.


Luy ke 6 thang dau nam 2014 doanh thu thuan dat 1.093,6 ty dong tang gan 11%; LNST dat 189,65 ty dong giam nhe 1% so voi cung ky 2013 tuong duong EPS dat 4.170 d/CP. Duoc biet. nam 2014, BMP len ke hoach doanh thu 2.200 ty dong va LNTT 500 ty dong.


Tinh den 30/06/2014, BMP me dang co toi 1.529,8 ty dong von chu so huu trong do dang chu y la nhung khoan tien lon tu cac quy dau tu phat trien 668,72 ty dong, quy du phong tai chinh gan 37 ty dong; quy khac gan 35 ty dong va 332,75 ty dong loi nhuan sau thue chua phan phoi. Cong ty me cung dang co du tien dat 571,55 ty dong tang 175 ty dong so voi so du dau ky.


Nhua Binh Minh: 6 thang EPS cong ty me dat 4.170 dong (1)


Minh TrangTheo Tri Thuc Tre/HSX

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000