TS4: 6 tháng đầu năm 2014 LNST đạt 8,83 tỷ đồng tăng 27,95% so với cùng kỳ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Riêng quý 2/2014, do giá vốn tăng cao nên TS4 lãi ròng 5,38 tỷ đồng giảm 6,27% so với cùng kỳ.
TS4: 6 tháng đầu năm 2014 LNST đạt 8,83 tỷ đồng tăng 27,95% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Thủy sản số 4 (mã CK: TS4) công bố BCTC quý 2/2014.


Theo đó, riêng quý 2/2014 doanh thu thuần đạt 192,57 tỷ đồng tăng nhẹ 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn hàng bán chiếm tới 84% trong doanh thu thuần nên lãi gộp chỉ còn 31,26 tỷ đồng giảm 10,7% so với quý 2/2013.Sau khi trừ các khoản chi phí, TS4 lãi ròng 5,38 tỷ đồng giảm 6,27% so với cùng kỳ nâng LNST lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 lên 8,83 tỷ đồng tăng 27,95% so với cùng kỳ 2013 tương đương EPS 6 tháng đạt 552 đ/CP.


Năm nay, TS4 đặt kế hoạch doanh thu 1.100 tỷ đồng; doanh thu xuất khẩu đạt 40 triệu USD, tăng đến 38,9%, lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng. Với kế hoạch này kết thúc 6 tháng đầu năm 2014 công ty đã hoàn thành được 26,8% mục tiêu LNTT.


Tính đến 30/06/2014, TS4 đang có 718,9 tỷ đồng tài sản ngắn hạn trong đó chủ yếu là hàng tồn kho ở mức 579,27 tỷ đồng và 121,7 tỷ đồng các khoản phải thu.


Minh NgọcTheo Trí Thức Trẻ/HSX

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

TS4: 6 tháng đầu năm 2014 LNST đạt 8,83 tỷ đồng tăng 27,95% so với cùng kỳ

Riêng quý 2/2014, do giá vốn tăng cao nên TS4 lãi ròng 5,38 tỷ đồng giảm 6,27% so với cùng kỳ.


TS4: 6 thang dau nam 2014 LNST dat 8,83 ty dong tang 27,95% so voi cung ky


Rieng quy 2/2014, do gia von tang cao nen TS4 lai rong 5,38 ty dong giam 6,27% so voi cung ky.


Cong ty co phan Thuy san so 4 (ma CK: TS4) cong bo BCTC quy 2/2014.


Theo do, rieng quy 2/2014 doanh thu thuan dat 192,57 ty dong tang nhe 5,8% so voi cung ky nam ngoai. Tuy nhien gia von hang ban chiem toi 84% trong doanh thu thuan nen lai gop chi con 31,26 ty dong giam 10,7% so voi quy 2/2013.Sau khi tru cac khoan chi phi, TS4 lai rong 5,38 ty dong giam 6,27% so voi cung ky nang LNST luy ke 6 thang dau nam 2014 len 8,83 ty dong tang 27,95% so voi cung ky 2013 tuong duong EPS 6 thang dat 552 d/CP.


Nam nay, TS4 dat ke hoach doanh thu 1.100 ty dong; doanh thu xuat khau dat 40 trieu USD, tang den 38,9%, loi nhuan truoc thue 33 ty dong. Voi ke hoach nay ket thuc 6 thang dau nam 2014 cong ty da hoan thanh duoc 26,8% muc tieu LNTT.


Tinh den 30/06/2014, TS4 dang co 718,9 ty dong tai san ngan han trong do chu yeu la hang ton kho o muc 579,27 ty dong va 121,7 ty dong cac khoan phai thu.


Minh NgocTheo Tri Thuc Tre/HSX

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000