HVG: Lợi nhuận quý 3/2014 kỳ vọng tăng gấp 5 lần cùng kỳ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ước tính tổng doanh thu của 9 tháng trong năm 2014 sẽ bằng cả năm 2013, lợi nhuận sẽ tăng 30% so với năm 2013.
HVG: Lợi nhuận quý 3/2014 kỳ vọng tăng gấp 5 lần cùng kỳ

CTCP Thủy sản Hùng Vương (mã CK: HVG) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014 với hàng loạt yếu tố thay đổi trong cơ cấu tài sản, nguồn vốn.


Doanh thu thuần quý 2 tăng 40% lên 3.680 tỷ đồng và 6 tháng tăng 45% so với cùng kỳ lên 7.417 tỷ đồng, LNST đạt 106 tỷ đồng nhưng phần lãi ròng dành cho cổ đông công ty mẹ chỉ hơn 64 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, công ty lãi ròng 171 tỷ đồng, giảm 21% so với 6 tháng năm 2013.


Công ty đã có công văn giải trình về kết quả giảm sút này là do cuối tháng 6/2014 công ty nhập khẩu một lượng lớn bã đậu nành. Chi phí nhập khẩu cao ghi nhận trong quý 2/2014 nhưng doanh thu ghi nhận trong tháng 7/2014.


Ngoài ra, HVG còn đầu tư nuôi trồng tôm tại Công ty Lâm Thủy Sản Bến Tre, hiện đang đầu tư đến cuối tháng 8/2014 sẽ thu hoạch xong và tất toán.


Trong quý 3/2014 HVG sẽ bán ra 50.400 tấn bánh dầu đậu nành mà chi phí đã hạch toán toàn bộ vào quý 2/2014. Dự kiến doanh thu sẽ được bán ra vào tháng 07/2014 và lợi nhuận đạt trên 80 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu và lợi nhuận từ đầu tư nuôi tôm tại Bến Tre là trên 30 tỷ đồng.


Công ty cũng cho biết hợp đồng xuất khẩu đã ký trong quý 3/2014 khoảng 40 triệu USD. Vì vậy, doanh thu của quý 3/2014 sẽ tăng và lợi nhuận quý 3/2014 kỳ vọng tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Ước tính tổng doanh thu của 9 tháng trong năm 2014 sẽ bằng cả năm 2013, lợi nhuận sẽ tăng 30% so với năm 2013.


Kết thúc năm 2014, công ty dự kiến doanh thu đạt khoảng 15.000 tỷ đồng và lợi nhuận sẽ tăng khoảng 70% so với năm 2014 (tương đương khoảng 496,4 tỷ đồng).


Tại ĐHĐCĐ năm 2014, HVG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 700 tỷ đồng,


Trần DũngTheo Trí Thức Trẻ/HSX

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

HVG: Lợi nhuận quý 3/2014 kỳ vọng tăng gấp 5 lần cùng kỳ

Ước tính tổng doanh thu của 9 tháng trong năm 2014 sẽ bằng cả năm 2013, lợi nhuận sẽ tăng 30% so với năm 2013.


HVG: Loi nhuan quy 3/2014 ky vong tang gap 5 lan cung ky


Uoc tinh tong doanh thu cua 9 thang trong nam 2014 se bang ca nam 2013, loi nhuan se tang 30% so voi nam 2013.


CTCP Thuy san Hung Vuong (ma CK: HVG) da cong bo ket qua kinh doanh hop nhat quy 2 va 6 thang dau nam 2014 voi hang loat yeu to thay doi trong co cau tai san, nguon von.


Doanh thu thuan quy 2 tang 40% len 3.680 ty dong va 6 thang tang 45% so voi cung ky len 7.417 ty dong, LNST dat 106 ty dong nhung phan lai rong danh cho co dong cong ty me chi hon 64 ty dong, giam 42% so voi cung ky nam ngoai. Luy ke 6 thang, cong ty lai rong 171 ty dong, giam 21% so voi 6 thang nam 2013.


Cong ty da co cong van giai trinh ve ket qua giam sut nay la do cuoi thang 6/2014 cong ty nhap khau mot luong lon ba dau nanh. Chi phi nhap khau cao ghi nhan trong quy 2/2014 nhung doanh thu ghi nhan trong thang 7/2014.


Ngoai ra, HVG con dau tu nuoi trong tom tai Cong ty Lam Thuy San Ben Tre, hien dang dau tu den cuoi thang 8/2014 se thu hoach xong va tat toan.


Trong quy 3/2014 HVG se ban ra 50.400 tan banh dau dau nanh ma chi phi da hach toan toan bo vao quy 2/2014. Du kien doanh thu se duoc ban ra vao thang 07/2014 va loi nhuan dat tren 80 ty dong. Ben canh do, doanh thu va loi nhuan tu dau tu nuoi tom tai Ben Tre la tren 30 ty dong.


Cong ty cung cho biet hop dong xuat khau da ky trong quy 3/2014 khoang 40 trieu USD. Vi vay, doanh thu cua quy 3/2014 se tang va loi nhuan quy 3/2014 ky vong tang gap 5 lan so voi cung ky nam truoc. Uoc tinh tong doanh thu cua 9 thang trong nam 2014 se bang ca nam 2013, loi nhuan se tang 30% so voi nam 2013.


Ket thuc nam 2014, cong ty du kien doanh thu dat khoang 15.000 ty dong va loi nhuan se tang khoang 70% so voi nam 2014 (tuong duong khoang 496,4 ty dong).


Tai DHDCD nam 2014, HVG dat muc tieu doanh thu hop nhat 14.000 ty dong, loi nhuan truoc thue hop nhat 700 ty dong,


Tran DungTheo Tri Thuc Tre/HSX

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000