Ninh Vân Bay thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 230 tỷ đồng trái phiếu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Sẽ có 23.000 chứng quyền kèm trái phiếu theo đó mỗi trái phiếu mua ban đầu NĐT sẽ nhận được 1 chứng quyền độc lập với trái phiếu và được tự do lưu hành.
Ninh Vân Bay thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 230 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) công bố nghị quyết ĐHCĐ bất thường được tổ chức ngày 3/8/2014.


Theo như thông báo gần đây của VSD, ĐHCĐ lần này của NVT sẽ bàn 3 nội dung chính như sau:


- Phương án phát hành trái phiếu có đảm bảo

- Thông qua việc ký kết các giao dịch với bên có liên quan của Công ty. 

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.


Các nội dung này đã được thông qua. Cụ thể như sau:


1. Phát hành trái phiếu có đảm bảo với khối lượng tối đa 230 tỷ đồng, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. NVT sẽ phát hành riêng lẻ với mục đích cơ cấu lại nợ của công ty và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, đầu tư vào Dự án Điểm du lịch sinh thái Six Sences Sài Gòn River...


Sẽ có 23.000 chứng quyền kèm trái phiếu theo đó mỗi trái phiếu mua ban đầu NĐT sẽ nhận được 1 chứng quyền độc lập với trái phiếu và được tự do lưu hành. Với mỗi chứng quyền, người nắm giữ sẽ được mua 415 cổ phần phổ thông của NVT. Như vậy, NVT sẽ phát hành tối đa 9.454.000 cổ phiếu để thực hiện quyền mua của người nắm giữ chứng quyền.


2. Phát hành 9.454.000 cổ phần để thực hiện quyền mua cổ phiếu của chứng quyền (đã đề cập ở trên). Số lượng cổ phiếu này sẽ được phát hành theo yêu cầu của người sở hữu chứng quyền. Giá chào bán dự kiến của cổ phiếu phát hành thêm 7.500 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, hiện tại cổ phiếu NVT đang được giao dịch dưới mức giá 6.500 đồng/cổ phiếu.


3. Chấp thuận đầu tư vào dự án Điểm du lịch sinh thái Six Senses Saigon River bằng tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu. 


Minh ThưTheo Trí Thức Trẻ/HSX

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ninh Vân Bay thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 230 tỷ đồng trái phiếu

Sẽ có 23.000 chứng quyền kèm trái phiếu theo đó mỗi trái phiếu mua ban đầu NĐT sẽ nhận được 1 chứng quyền độc lập với trái phiếu và được tự do lưu hành.


Ninh Van Bay thong qua phuong an phat hanh rieng le toi da 230 ty dong trai phieu


Se co 23.000 chung quyen kem trai phieu theo do moi trai phieu mua ban dau NDT se nhan duoc 1 chung quyen doc lap voi trai phieu va duoc tu do luu hanh.


Cong ty Co phan Bat dong san Du lich Ninh Van Bay (NVT) cong bo nghi quyet DHCD bat thuong duoc to chuc ngay 3/8/2014.


Theo nhu thong bao gan day cua VSD, DHCD lan nay cua NVT se ban 3 noi dung chinh nhu sau:


- Phuong an phat hanh trai phieu co dam bao

- Thong qua viec ky ket cac giao dich voi ben co lien quan cua Cong ty. 

- Cac noi dung khac thuoc tham quyen cua DHCD.


Cac noi dung nay da duoc thong qua. Cu the nhu sau:


1. Phat hanh trai phieu co dam bao voi khoi luong toi da 230 ty dong, menh gia 10 trieu dong/trai phieu. NVT se phat hanh rieng le voi muc dich co cau lai no cua cong ty va/hoac tang quy mo von hoat dong cua Cong ty, dau tu vao Du an Diem du lich sinh thai Six Sences Sai Gon River...


Se co 23.000 chung quyen kem trai phieu theo do moi trai phieu mua ban dau NDT se nhan duoc 1 chung quyen doc lap voi trai phieu va duoc tu do luu hanh. Voi moi chung quyen, nguoi nam giu se duoc mua 415 co phan pho thong cua NVT. Nhu vay, NVT se phat hanh toi da 9.454.000 co phieu de thuc hien quyen mua cua nguoi nam giu chung quyen.


2. Phat hanh 9.454.000 co phan de thuc hien quyen mua co phieu cua chung quyen (da de cap o tren). So luong co phieu nay se duoc phat hanh theo yeu cau cua nguoi so huu chung quyen. Gia chao ban du kien cua co phieu phat hanh them 7.500 dong/co phieu. Trong khi do, hien tai co phieu NVT dang duoc giao dich duoi muc gia 6.500 dong/co phieu.


3. Chap thuan dau tu vao du an Diem du lich sinh thai Six Senses Saigon River bang tien thu duoc tu viec phat hanh trai phieu. 


Minh ThuTheo Tri Thuc Tre/HSX

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000