Sacom có lãi 12 tỷ đồng hợp nhất quý 2, giảm 60% so với cùng kỳ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Quý 2/2014 SAM lãi sau thuế 11,77 tỷ đồng giảm hơn 60% so với quý 2/2013 trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là 12,1 tỷ đồng.
Sacom có lãi 12 tỷ đồng hợp nhất quý 2, giảm 60% so với cùng kỳ

CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (mã CK: SAM) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2014.


Trước đó do doanh thu tài chính rớt thê thảm, công ty mẹ SAM báo lỗ 3,27 tỷ đồng quý 2/2014.


Tại báo cáo hợp nhất công ty công bố mức doanh thu thuần đạt 495,9 tỷ đồng tăng gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn hàng bán đã chiếm tới gần 92% trong doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp chỉ còn 40,23 tỷ đồng tăng nhẹ gần 2% so với quý 2/2013.


Trong kỳ doanh thu tài chính giảm 78,44% so với cùng kỳ đạt gần 3 tỷ đồng do giảm sút nguồn thu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay và cổ tức lợi nhuận được chia trong khi đó chi phí tài chính, chi phí QLDN lần lượt tăng thêm 20,54% và 57,3% so với cùng kỳ nên kết quả SAM lãi sau thuế 11,77 tỷ đồng giảm hơn 60% so với quý 2/2013 trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là 12,1 tỷ đồng.


Sacom có lãi 12 tỷ đồng hợp nhất quý 2, giảm 60% so với cùng kỳ (1)


Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 mặc dù doanh thu thuần tăng trưởng 67,4% so với cùng kỳ đạt 847,8 tỷ đồng nhưng do giá vốn tăng cao cùng với sự giảm sút nguồn thu tài chính nên LNST chỉ đạt hơn 26 tỷ đồng giảm 58,2% so với cùng kỳ 2013. LNST công ty mẹ đạt 26,7 tỷ đồng tương đương EPS đạt 204 đ/CP.


Sacom có lãi 12 tỷ đồng hợp nhất quý 2, giảm 60% so với cùng kỳ (2)


Tính đến hết 30/06/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của SAM giảm 133,5 tỷ đồng so với đầu kỳ xuống còn 218,5 tỷ đồng, các khoản phải thu của khách hàng tăng lên 458,7 tỷ đồng tương đương mức tăng gần 94% so với số đầu kỳ. Nợ ngắn hạn cũng tăng đến 43% lên gần 576 tỷ đồng trong đó chủ yếu là vay ngắn hạn và phải trả người bán bán.


Trần DũngTheo Trí Thức Trẻ/HSX

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Sacom có lãi 12 tỷ đồng hợp nhất quý 2, giảm 60% so với cùng kỳ

Quý 2/2014 SAM lãi sau thuế 11,77 tỷ đồng giảm hơn 60% so với quý 2/2013 trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là 12,1 tỷ đồng.


Sacom co lai 12 ty dong hop nhat quy 2, giam 60% so voi cung ky


Quy 2/2014 SAM lai sau thue 11,77 ty dong giam hon 60% so voi quy 2/2013 trong do LNST thuoc ve cong ty me la 12,1 ty dong.


CTCP Dau tu va Phat trien Sacom (ma CK: SAM) cong bo BCTC hop nhat quy 2/2014.


Truoc do do doanh thu tai chinh rot the tham, cong ty me SAM bao lo 3,27 ty dong quy 2/2014.


Tai bao cao hop nhat cong ty cong bo muc doanh thu thuan dat 495,9 ty dong tang gan 70% so voi cung ky nam ngoai. Tuy nhien gia von hang ban da chiem toi gan 92% trong doanh thu thuan nen loi nhuan gop chi con 40,23 ty dong tang nhe gan 2% so voi quy 2/2013.


Trong ky doanh thu tai chinh giam 78,44% so voi cung ky dat gan 3 ty dong do giam sut nguon thu tu lai tien gui, tien cho vay va co tuc loi nhuan duoc chia trong khi do chi phi tai chinh, chi phi QLDN lan luot tang them 20,54% va 57,3% so voi cung ky nen ket qua SAM lai sau thue 11,77 ty dong giam hon 60% so voi quy 2/2013 trong do LNST thuoc ve cong ty me la 12,1 ty dong.


Sacom co lai 12 ty dong hop nhat quy 2, giam 60% so voi cung ky (1)


Luy ke 6 thang dau nam 2014 mac du doanh thu thuan tang truong 67,4% so voi cung ky dat 847,8 ty dong nhung do gia von tang cao cung voi su giam sut nguon thu tai chinh nen LNST chi dat hon 26 ty dong giam 58,2% so voi cung ky 2013. LNST cong ty me dat 26,7 ty dong tuong duong EPS dat 204 d/CP.


Sacom co lai 12 ty dong hop nhat quy 2, giam 60% so voi cung ky (2)


Tinh den het 30/06/2014, tien va cac khoan tuong duong tien cua SAM giam 133,5 ty dong so voi dau ky xuong con 218,5 ty dong, cac khoan phai thu cua khach hang tang len 458,7 ty dong tuong duong muc tang gan 94% so voi so dau ky. No ngan han cung tang den 43% len gan 576 ty dong trong do chu yeu la vay ngan han va phai tra nguoi ban ban.


Tran DungTheo Tri Thuc Tre/HSX

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000