GAS: Công ty mẹ đạt 17.330 tỷ đồng dư tiền cuối quý 2

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
6T2014, doanh thu thuần của GAS mẹ đạt 30.345 tỷ - tăng 9,3% so với 6T2013 nhưng LNST đạt 6.235 tỷ - giảm 11,4% do LN gộp không tăng thêm bao nhiêu trong khi không có khoản lợi nhuận khác 1.128 tỷ như cùng kỳ
GAS: Công ty mẹ đạt 17.330 tỷ đồng dư tiền cuối quý 2

Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (mã: GAS) đã công bố BCTC quý 2/2014 của công ty mẹ.


Trước đó, theo thông tin từ GAS, doanh thu quý II của Tổng Công ty đạt xấp xỉ 18.600 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty là 3.232 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu công ty là 34.965 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2013.


Theo BCTC quý 2/2014 của công ty mẹ, doanh thu thuần đạt 16.493 tỷ - tăng 21% so với cùng kỳ và bằng 88,7% doanh thu hợp nhất. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng cao hơn cùng kỳ khoảng 3% nên lợi nhuận gộp chỉ còn tăng 7,3%, đạt 4.091 tỷ. Chi phí tài chính tăng 46,6% và chi phí bán hàng tăng 52,2%.


Theo đó, GAS mẹ đạt 3.054 tỷ lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2014 – tăng 6% so với cùng kỳ.


Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của GAS mẹ đạt 30.345 tỷ - tăng 9,3% so với 6T2013 nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 6.235 tỷ - giảm 11,4%. Nguyên nhân đến từ việc giá vốn tăng khiến cho lợi nhuận gộp không tăng thêm bao nhiêu, trong khi đó lại không có khoản lợi nhuận khác trị giá 1.128 tỷ từ hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ như trong 6 tháng đầu năm 2013.


EPS 6 tháng của GAS đạt 3.292 đồng.


GAS: Công ty mẹ đạt 17.330 tỷ đồng dư tiền cuối quý 2 (1)


Đơn vị: Tỷ đồng


Tại thời điểm cuối quý 2/2014, hàng tồn kho của GAS mẹ giảm mạnh tới một nửa so với đầu năm, còn gần 1000 tỷ. Nguyên nhân chủ yếu là giá trị hàng hóa đã giảm từ 1.574 tỷ xuống còn 550 tỷ.


Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 6.213 tỷ - giảm so với cùng kỳ. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 980 tỷ do GAS mẹ tăng đầu tư tài sản cố định, cho vay và góp vốn. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 4.494 tỷ do trong kỳ công ty đã chi trả cổ tức 4.169 tỷ.


Số dư tiền cuối kỳ của GAS mẹ đạt 17.329 tỷ - tăng 4% so với đầu năm tương đương 742 tỷ. Bên cạnh đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của GAS mẹ cũng tăng thêm 300 tỷ so với đầu năm, đạt 1.050 tỷ.


GAS ước lãi sau thuế 6.427 tỷ đồng trong 6 tháng


Hà PhươngTheo Trí Thức Trẻ/GAS

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

GAS: Công ty mẹ đạt 17.330 tỷ đồng dư tiền cuối quý 2

6T2014, doanh thu thuần của GAS mẹ đạt 30.345 tỷ - tăng 9,3% so với 6T2013 nhưng LNST đạt 6.235 tỷ - giảm 11,4% do LN gộp không tăng thêm bao nhiêu trong khi không có khoản lợi nhuận khác 1.128 tỷ như cùng kỳ


GAS: Cong ty me dat 17.330 ty dong du tien cuoi quy 2


6T2014, doanh thu thuan cua GAS me dat 30.345 ty - tang 9,3% so voi 6T2013 nhung LNST dat 6.235 ty - giam 11,4% do LN gop khong tang them bao nhieu trong khi khong co khoan loi nhuan khac 1.128 ty nhu cung ky


Tong Cong ty Khi Viet Nam-CTCP (ma: GAS) da cong bo BCTC quy 2/2014 cua cong ty me.


Truoc do, theo thong tin tu GAS, doanh thu quy II cua Tong Cong ty dat xap xi 18.600 ty dong, tang 18% so voi cung ky nam truoc. Loi nhuan sau thue cua cong ty la 3.232 ty dong, tang 7,6% so voi cung ky nam truoc. Luy ke 6 thang dau nam, doanh thu cong ty la 34.965 ty dong, tang 10% so voi cung ky 2013.


Theo BCTC quy 2/2014 cua cong ty me, doanh thu thuan dat 16.493 ty - tang 21% so voi cung ky va bang 88,7% doanh thu hop nhat. Ty le gia von/doanh thu tang cao hon cung ky khoang 3% nen loi nhuan gop chi con tang 7,3%, dat 4.091 ty. Chi phi tai chinh tang 46,6% va chi phi ban hang tang 52,2%.


Theo do, GAS me dat 3.054 ty loi nhuan sau thue trong quy 2/2014 – tang 6% so voi cung ky.


Luy ke 6 thang dau nam, doanh thu thuan cua GAS me dat 30.345 ty - tang 9,3% so voi 6T2013 nhung loi nhuan sau thue dat 6.235 ty - giam 11,4%. Nguyen nhan den tu viec gia von tang khien cho loi nhuan gop khong tang them bao nhieu, trong khi do lai khong co khoan loi nhuan khac tri gia 1.128 ty tu hoan nhap quy phat trien khoa hoc cong nghe nhu trong 6 thang dau nam 2013.


EPS 6 thang cua GAS dat 3.292 dong.


GAS: Cong ty me dat 17.330 ty dong du tien cuoi quy 2 (1)


Don vi: Ty dong


Tai thoi diem cuoi quy 2/2014, hang ton kho cua GAS me giam manh toi mot nua so voi dau nam, con gan 1000 ty. Nguyen nhan chu yeu la gia tri hang hoa da giam tu 1.574 ty xuong con 550 ty.


Dong tien thuan tu hoat dong kinh doanh dat 6.213 ty - giam so voi cung ky. Dong tien thuan tu hoat dong dau tu am 980 ty do GAS me tang dau tu tai san co dinh, cho vay va gop von. Dong tien thuan tu hoat dong tai chinh am 4.494 ty do trong ky cong ty da chi tra co tuc 4.169 ty.


So du tien cuoi ky cua GAS me dat 17.329 ty - tang 4% so voi dau nam tuong duong 742 ty. Ben canh do, khoan dau tu tai chinh ngan han cua GAS me cung tang them 300 ty so voi dau nam, dat 1.050 ty.


GAS uoc lai sau thue 6.427 ty dong trong 6 thang


Ha PhuongTheo Tri Thuc Tre/GAS

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000