PHS không chia cổ tức năm 2011

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tự doanh là một nghiệp vụ mang lại lợi nhuận cao nhưng đi kèm với nó là những rủi ro lớn. Do đó, chiến lược của Công ty sẽ là hết sức cẩn trọng.
PHS không chia cổ tức năm 2011

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên tổ chức ngày 27/3 vừa qua.


Tình hình thị trường chứng khoán năm 2011 gặp nhiều khó khăn, thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng, giá trị giao dịch bình quân chỉ bằng khoảng 40% so với năm 2010 là nguyên nhân khách quan dẫn đến hoạt động kinh doanh của Công ty lỗ trong năm 2011. Do đó, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức trong năm 2011.


Tình hình thị trường năm 2011 không thuận lợi cho các công ty trong ngành chứngkhoán và năm 2012 được dự đoán sẽ vẫn còn khó khăn. Do đó, kế hoạch phát triển của Côngty năm 2012 sẽ ưu tiên thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn tài chính và kiểm soát nội bộchặt chẽ, đồng thời xác định kế hoạch hành động chi tiết cho hoạt động của mỗi phòng ban.


1. Phòng môi giới


Môi giới chứng khoán vẫn là hoạt động trọng tâm và quan trọng hàng đầu trong các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty, các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2012 như sau:2. Phòng Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành


Phòng Tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp bằng ba ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh với tất cả các dịch vụ tài chính như: chuyển đổi, đấu giá, cổ phần hóa, niêm yết, phát hành, tư vấn hợp nhất sáp nhập…hướng đến tư vấn niêm yết cho các công ty trong nước hướng ra thị trường thế giới.


3. Phòng Tự doanh


Bên cạnh các nghiệp vụ tạo doanh thu chính là môi giới và tư vấn tài chính doanh nghiệp, thì tự doanh vẫn là một hoạt động mang tính bổ sung. Tự doanh là một nghiệp vụ mang lại lợi nhuận cao nhưng đi kèm với nó là những rủi ro lớn. Do đó, chiến lược của Công ty sẽ là hết sức cẩn trọng. Bên cạnh 20% nguồn vốn sử dụng cho tự doanh được sử dụng để đầu tư tài sản lưu động, 80% nguồn vốn còn lại được sử dụng đầu tư vào danh mục có mức rủi ro tối thiểu với nguồn lợi nhuận hợp lý. Không sử dụng quá 30% vốn điều lệ của Công ty để đầu tư ngắn hạn với rủi ro cao. Chính sách đầu tư của Công ty sẽ được xem xét điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.


4. Phòng Kiểm soát nội bộ


Năm 2012, Công ty sẽ rà soát để ban hành một quy trình kiểm soát mới và chặt chẽ hơn, đặc biệt là trong các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài chính. Chiến lược sắp tới của Công ty sẽ nâng cao vai trò của kiểm toán nội bộ trong toàn bộ hoạt động của Công ty, thành lập kiểm toán nội bộ và bộ phận quản lý rủi ro chuyên trách để thường xuyên kiểm tra các hoạt động kinh doanh, đảm bảo các nghiệp vụ của Công ty sẽ được vận hành theo đúng quy định của pháp luật, loại bỏ tối đa những rủi ro tồn tại.


Hải An


Theo TTVN/HNX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

PHS không chia cổ tức năm 2011

Tự doanh là một nghiệp vụ mang lại lợi nhuận cao nhưng đi kèm với nó là những rủi ro lớn. Do đó, chiến lược của Công ty sẽ là hết sức cẩn trọng.


PHS khong chia co tuc nam 2011


Tu doanh la mot nghiep vu mang lai loi nhuan cao nhung di kem voi no la nhung rui ro lon. Do do, chien luoc cua Cong ty se la het suc can trong.


Cong ty Co phan Chung khoan Phu Hung (PHS) thong bao Nghi quyet DHCD thuong nien to chuc ngay 27/3 vua qua.


Tinh hinh thi truong chung khoan nam 2011 gap nhieu kho khan, thanh khoan sut giam nghiem trong, gia tri giao dich binh quan chi bang khoang 40% so voi nam 2010 la nguyen nhan khach quan dan den hoat dong kinh doanh cua Cong ty lo trong nam 2011. Do do, HDQT Cong ty kinh trinh Dai hoi dong co dong thong qua viec khong chia co tuc trong nam 2011.


Tinh hinh thi truong nam 2011 khong thuan loi cho cac cong ty trong nganh chungkhoan va nam 2012 duoc du doan se van con kho khan. Do do, ke hoach phat trien cua Congty nam 2012 se uu tien thuc hien cac hoat dong dam bao an toan tai chinh va kiem soat noi bochat che, dong thoi xac dinh ke hoach hanh dong chi tiet cho hoat dong cua moi phong ban.


1. Phong moi gioi


Moi gioi chung khoan van la hoat dong trong tam va quan trong hang dau trong cac nghiep vu kinh doanh cua Cong ty, cac chi tieu dat ra cho nam 2012 nhu sau:2. Phong Tu van tai chinh va bao lanh phat hanh


Phong Tu van cung cap dich vu tu van chuyen nghiep bang ba ngon ngu tieng Viet, tieng Hoa va tieng Anh voi tat ca cac dich vu tai chinh nhu: chuyen doi, dau gia, co phan hoa, niem yet, phat hanh, tu van hop nhat sap nhap…huong den tu van niem yet cho cac cong ty trong nuoc huong ra thi truong the gioi.


3. Phong Tu doanh


Ben canh cac nghiep vu tao doanh thu chinh la moi gioi va tu van tai chinh doanh nghiep, thi tu doanh van la mot hoat dong mang tinh bo sung. Tu doanh la mot nghiep vu mang lai loi nhuan cao nhung di kem voi no la nhung rui ro lon. Do do, chien luoc cua Cong ty se la het suc can trong. Ben canh 20% nguon von su dung cho tu doanh duoc su dung de dau tu tai san luu dong, 80% nguon von con lai duoc su dung dau tu vao danh muc co muc rui ro toi thieu voi nguon loi nhuan hop ly. Khong su dung qua 30% von dieu le cua Cong ty de dau tu ngan han voi rui ro cao. Chinh sach dau tu cua Cong ty se duoc xem xet dieu chinh phu hop voi tinh hinh thuc te cua thi truong.


4. Phong Kiem soat noi bo


Nam 2012, Cong ty se ra soat de ban hanh mot quy trinh kiem soat moi va chat che hon, dac biet la trong cac hoat dong lien quan den giao dich va tai chinh. Chien luoc sap toi cua Cong ty se nang cao vai tro cua kiem toan noi bo trong toan bo hoat dong cua Cong ty, thanh lap kiem toan noi bo va bo phan quan ly rui ro chuyen trach de thuong xuyen kiem tra cac hoat dong kinh doanh, dam bao cac nghiep vu cua Cong ty se duoc van hanh theo dung quy dinh cua phap luat, loai bo toi da nhung rui ro ton tai.


Hai An


Theo TTVN/HNX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000