VIS: ĐHCĐ thông qua sáp nhập Luyện thép Sông Đà tỷ lệ 1,31:1

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Số lượng cổ phần phát hành tối đa là 19,22 triệu cổ phần. Vốn điều lệ tối đa của VIS sau kho phát hành dự kiến là 492,21 tỷ đồng.
VIS: ĐHCĐ thông qua sáp nhập Luyện thép Sông Đà tỷ lệ 1,31:1


Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 tổ chức ngày 29/3 vừa qua.


Đại hội cổ đông của VIS đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với tổng giá trị SXCN đạt 3.822 tỷ dồng, doanh thu đạt 3.475 tỷ đồng và Lợi nhuận đạt 105,59 tỷ đồng. Tiền lương bình quân người lao động năm 2012 dự kiến đạt 6,13 triệu đồng/người/ tháng.


VIS đã thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2011 với mức cổ tức đạt 10%.


ĐHCĐ công ty thông qua việc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư nâng công suất nhà máy thép Việt Ý lên 450.000 tấn/ năm.


ĐHCĐ thông qua đề án sáp nhập giữ CTCP Luyện thép Sông Đà (SDS) và CTCP Thép Việt Ý. SDS sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang VIS đồng thời chấm dứt sự tồn tại của SDS sau ngày sáp nhập. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu SDS:VIS là 1,31:1 tức 1,31 cổ phần SDS sẽ đổi lấy 1 cổ phần VIS.


Số lượng cổ phần phát hành tối đa là 19,22 triệu cổ phần. Vốn điều lệ tối đa của VIS sau kho phát hành dự kiến là 492,21 tỷ đồng.


Hải An

Theo TTVN/VIS


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VIS: ĐHCĐ thông qua sáp nhập Luyện thép Sông Đà tỷ lệ 1,31:1

Số lượng cổ phần phát hành tối đa là 19,22 triệu cổ phần. Vốn điều lệ tối đa của VIS sau kho phát hành dự kiến là 492,21 tỷ đồng.


VIS: DHCD thong qua sap nhap Luyen thep Song Da ty le 1,31:1


So luong co phan phat hanh toi da la 19,22 trieu co phan. Von dieu le toi da cua VIS sau kho phat hanh du kien la 492,21 ty dong.Cong ty Co phan Thep Viet Y (VIS) thong bao Nghi quyet DHCD thuong nien nam 2012 to chuc ngay 29/3 vua qua.


Dai hoi co dong cua VIS da thong qua ke hoach san xuat kinh doanh nam 2012 voi tong gia tri SXCN dat 3.822 ty dong, doanh thu dat 3.475 ty dong va Loi nhuan dat 105,59 ty dong. Tien luong binh quan nguoi lao dong nam 2012 du kien dat 6,13 trieu dong/nguoi/ thang.


VIS da thong qua viec phan phoi loi nhuan nam 2011 voi muc co tuc dat 10%.


DHCD cong ty thong qua viec gian tien do thuc hien du an dau tu nang cong suat nha may thep Viet Y len 450.000 tan/ nam.


DHCD thong qua de an sap nhap giu CTCP Luyen thep Song Da (SDS) va CTCP Thep Viet Y. SDS se chuyen toan bo tai san, quyen, nghia vu va loi ich hop phap cua minh sang VIS dong thoi cham dut su ton tai cua SDS sau ngay sap nhap. Ty le hoan doi co phieu SDS:VIS la 1,31:1 tuc 1,31 co phan SDS se doi lay 1 co phan VIS.


So luong co phan phat hanh toi da la 19,22 trieu co phan. Von dieu le toi da cua VIS sau kho phat hanh du kien la 492,21 ty dong.


Hai An

Theo TTVN/VIS


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000