ITA: 10/4 GDKHQ nhận cổ tức và thưởng cổ phiếu 30%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 tỷ lệ 10% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%.
ITA: 10/4 GDKHQ nhận cổ tức và thưởng cổ phiếu 30%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :


- Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư - Công Nghiệp Tân Tạo (ITA)


- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/4/2012


- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2012


- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010, Thưởng cổ phiếu.


1/ Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010:


+ Tỷ lệ thực hiện: 10% (tương đương 100:10, mỗi cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới).


2/ Thưởng cổ phiếu:


+ Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (tương đương 100:20, mỗi cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).


+ Địa điểm thực hiện:


a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và tiền thanh toán cổ phiếu lẻ tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.


b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và tiền thanh toán cổ phiếu lẻ tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo.


Hải An


Theo TTVN/VSD


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

ITA: 10/4 GDKHQ nhận cổ tức và thưởng cổ phiếu 30%

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 tỷ lệ 10% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%.


ITA: 10/4 GDKHQ nhan co tuc va thuong co phieu 30%


Chi tra co tuc bang co phieu nam 2010 ty le 10% va thuong co phieu ty le 20%.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau :


- To chuc dang ky: Cong ty CP Dau tu - Cong Nghiep Tan Tao (ITA)


- Ngay giao dich khong huong quyen: 10/4/2012


- Ngày dang ký cuói cùng: 12/04/2012


- Ly do va muc dich: Chi tra co tuc bang co phieu nam 2010, Thuong co phieu.


1/ Chi tra co tuc bang co phieu nam 2010:


+ Ty le thuc hien: 10% (tuong duong 100:10, moi co dong so huu 100 quyen nhan co tuc bang co phieu se duoc nhan 10 co phieu moi).


2/ Thuong co phieu:


+ Ty le thuc hien: 20%/menh gia (tuong duong 100:20, moi co dong so huu 100 quyen nhan co phieu thuong se duoc nhan 20 co phieu moi).


+ Dia diem thuc hien:


a/ Doi voi chung khoan da luu ky: Nguoi so huu chung khoan nhan co tuc bang co phieu, co phieu thuong va tien thanh toan co phieu le tai cac thanh vien luu ky noi mo tai khoan.


b/ Doi voi chung khoan chua luu ky: Nguoi so huu chung khoan lam thu tuc nhan co tuc bang co phieu, co phieu thuong va tien thanh toan co phieu le tai tru so chinh Cong ty Co phan Dau tu & Cong nghiep Tan Tao.


Hai An


Theo TTVN/VSD


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000