BTT: Năm 2012 khởi động lại nhiều dự án văn phòng, khách sạn lớn

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cổ tức năm 2011 bằng tiền 30%. BTT sẽ thúc đẩy nhanh việc thực hiện dự án khu phức hợp TM – DV Dân Sinh; đầu tư dự án 220 – 226 Lê Thánh Tôn, 25 Trương Định, 119 – 121 Bến Chương Dương
BTT: Năm 2012 khởi động lại nhiều dự án văn phòng, khách sạn lớn
Sáng ngày 29/03/2012, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành (MCK: BTT) đã tổ chức thành công. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tất cả các tờ trình.

Đại hội thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 với tổng doanh thu 303,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 31 tỷ đồng, cổ tức thực hiện bằng tiền 30%/mệnh giá, trong đó công ty đã tạm ứng 18%, cổ tức còn lại 12% bằng tiền.

Năm 2012, BTT đặt kế hoạch tổng doanh thu 290 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 41 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 18% bằng tiền.  So với thực hiện năm 2011, doanh thu kế hoạch thấp hơn 13,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng thêm hơn 700 triệu đồng.

BTT cũng sẽ thực hiện chia thưởng bằng cổ phiếu tỷ lệ 44:9 để tăng vốn điều lệ trong năm 2012 từ 88 tỷ đồng lên 106 tỷ đồng.

Đại hội thông qua tăng số lượng thành viên H ĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2014  từ 05 thành viên lên 07 thành viên.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2012 là 41 tỷ đồng (năm 2011 đạt 40,24 tỷ đồng) nhưng cổ tức dự kiến tối thiếu 18% là chưa hợp lý, đại diện của BTT cho biết: nhiều năm qua công ty để kế hoạch cổ tức tối thiểu 18% nhưng thực hiện là dựa trên kết quả kinh doanh và chia vượt so với kế hoạch.

Kế hoạch cổ tức được đưa ra trên cơ sở thận trọng cho tình huống xấu nhất về dòng tiền đầu tư trong năm có trở ngại do thu xếp tín dụng không ổn – Ban điều hành sẽ sử dụng một phần lợi nhuận  để lại bù đắp. Trong trường hợp dòng tiền suôn sẻ, thuận lợi, HĐQT chủ trương làm được bao nhiêu sẽ trả lại cho cổ đông bấy nhiêu thông qua cổ tức.

Về số dư đầu tư tài chính giảm, trích lập dự phòng đầu tư tài chính tăng, đại diện BTT cho biết: Trừ những đầu tư có tính chất dài hạn như đã báo cáo chiếm tỷ trọng không đáng kể, còn lại các khoản đầu tư ngắn và dài hạn chủ trương HĐQT là thanh hoán một số danh mục đầu tư, tái cơ cấu vốn, trong quá trình thanh hoán có phát sinh lỗ.

Khoản đầu tư dài hạn có đầu tư Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB chiếm trên 50% giá trị đầu tư đã được BTT trích lập dự phòng trên giá 6.000 đồng/CP dù cho giá trị sổ sách của OCB lớn hơn 10.000 đồng/CP.

Đối với tiến độ đầu tư các dự án bị chậm, BTT cho biết: về chủ quan các dự án chủ yếu liên quan đến văn phòng cho thuê và khách sạn, theo đánh giá của HĐQT là tình hình thị trường hiện không thuận lợi nên đã chỉ đạo giãn và chậm tiến độ các dự án để sử dụng tiền có hiệu quả hơn. Nếu với lãi suất tiền đồng và thị trường hiện nay việc đầu tư sẽ không có lợi.

Năm nay BTT sẽ khởi động lại (thúc đẩy nhanh việc thực hiện dự án khu phức hợp thương mại – dịch vụ Dân Sinh; hoàn thành thủ tục pháp lý để đầu tư dự án 25 Trương Định, dự án khách sạn 220 – 226 Lê Thánh Tôn, dự án 119 – 121 Bến Chương Dương).

Về khách quan dự án bị chậm có dự án 25 Trương Định trong quá trình xây dựng gặp khó khăn với “láng giềng”.

Q. Nguyễn

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

BTT: Năm 2012 khởi động lại nhiều dự án văn phòng, khách sạn lớn

Cổ tức năm 2011 bằng tiền 30%. BTT sẽ thúc đẩy nhanh việc thực hiện dự án khu phức hợp TM – DV Dân Sinh; đầu tư dự án 220 – 226 Lê Thánh Tôn, 25 Trương Định, 119 – 121 Bến Chương Dương


BTT: Nam 2012 khoi dong lai nhieu du an van phong, khach san lon


Co tuc nam 2011 bang tien 30%. BTT se thuc day nhanh viec thuc hien du an khu phuc hop TM – DV Dan Sinh; dau tu du an 220 – 226 Le Thanh Ton, 25 Truong Dinh, 119 – 121 Ben Chuong Duong


Sang ngay 29/03/2012, Dai hoi co dong thuong nien nam 2012 cua CTCP Thuong mai Dich vu Ben Thanh (MCK: BTT) da to chuc thanh cong. Theo do, Dai hoi dong co dong da thong qua tat ca cac to trinh.

Dai hoi thong qua ket qua kinh doanh nam 2011 voi tong doanh thu 303,1 ty dong, loi nhuan sau thue 31 ty dong, co tuc thuc hien bang tien 30%/menh gia, trong do cong ty da tam ung 18%, co tuc con lai 12% bang tien.

Nam 2012, BTT dat ke hoach tong doanh thu 290 ty dong, loi nhuan truoc thue 41 ty dong, co tuc toi thieu 18% bang tien.  So voi thuc hien nam 2011, doanh thu ke hoach thap hon 13,1 ty dong, loi nhuan truoc thue tang them hon 700 trieu dong.

BTT cung se thuc hien chia thuong bang co phieu ty le 44:9 de tang von dieu le trong nam 2012 tu 88 ty dong len 106 ty dong.

Dai hoi thong qua tang so luong thanh vien H DQT nhiem ky 2009 – 2014  tu 05 thanh vien len 07 thanh vien.

Tra loi cau hoi cua co dong ve muc tieu loi nhuan truoc thue nam 2012 la 41 ty dong (nam 2011 dat 40,24 ty dong) nhung co tuc du kien toi thieu 18% la chua hop ly, dai dien cua BTT cho biet: nhieu nam qua cong ty de ke hoach co tuc toi thieu 18% nhung thuc hien la dua tren ket qua kinh doanh va chia vuot so voi ke hoach.

Ke hoach co tuc duoc dua ra tren co so than trong cho tinh huong xau nhat ve dong tien dau tu trong nam co tro ngai do thu xep tin dung khong on – Ban dieu hanh se su dung mot phan loi nhuan  de lai bu dap. Trong truong hop dong tien suon se, thuan loi, HDQT chu truong lam duoc bao nhieu se tra lai cho co dong bay nhieu thong qua co tuc.

Ve so du dau tu tai chinh giam, trich lap du phong dau tu tai chinh tang, dai dien BTT cho biet: Tru nhung dau tu co tinh chat dai han nhu da bao cao chiem ty trong khong dang ke, con lai cac khoan dau tu ngan va dai han chu truong HDQT la thanh hoan mot so danh muc dau tu, tai co cau von, trong qua trinh thanh hoan co phat sinh lo.

Khoan dau tu dai han co dau tu Ngan hang TMCP Phuong Dong OCB chiem tren 50% gia tri dau tu da duoc BTT trich lap du phong tren gia 6.000 dong/CP du cho gia tri so sach cua OCB lon hon 10.000 dong/CP.

Doi voi tien do dau tu cac du an bi cham, BTT cho biet: ve chu quan cac du an chu yeu lien quan den van phong cho thue va khach san, theo danh gia cua HDQT la tinh hinh thi truong hien khong thuan loi nen da chi dao gian va cham tien do cac du an de su dung tien co hieu qua hon. Neu voi lai suat tien dong va thi truong hien nay viec dau tu se khong co loi.

Nam nay BTT se khoi dong lai (thuc day nhanh viec thuc hien du an khu phuc hop thuong mai – dich vu Dan Sinh; hoan thanh thu tuc phap ly de dau tu du an 25 Truong Dinh, du an khach san 220 – 226 Le Thanh Ton, du an 119 – 121 Ben Chuong Duong).

Ve khach quan du an bi cham co du an 25 Truong Dinh trong qua trinh xay dung gap kho khan voi “lang gieng”.

Q. Nguyen

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000