HU3: Phê duyệt đầu tư 4 dự án BĐS mới trong năm 2012

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm 2012, HUD3 dự kiến sẽ đạt 440 tỷ đồng doanh thu và 50 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, mức cổ tức dự kiến 18%.
HU3: Phê duyệt đầu tư 4 dự án BĐS mới trong năm 2012

Năm 2012, HUD3 dự kiến sẽ đạt 440 tỷ đồng doanh thu và 50 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, mức cổ tức dự kiến 18%.


Sáng 29/3, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3(HU3) đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011, kế hoạch triển khai kinh doanh năm 2012, và đón nhận Huân chương lao động hạng 3 của Nhà nước và Cơ thi đua của Chính phủ. Chiều 29/3, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012, Đại hội đã thông qua kết quả kinh doanh 2011, kế hoạch kinh doanh 2012, từ nhiệm của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát


Năm 2012 tình hình kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn, lãi suất tín dụng vẫn ở mức cao. HĐQT của HUD3 đưa ra thông điệp xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Công ty theo tiêu chí ổn định và phát triển bền vững. Bên cạnh đó HUD3 xác định phát triển thành mô hình Công ty khép kín Đầu tư, thi công xây dựng và dịch vụ đô thị.


Năm 2011 HUD3 đạt 743,5 tỷ đồng doanh thu đạt 102,6%, lợi nhuân trước thuế đạt 71,8 tỷ đồng hoàn thành 102,6% và 52,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu đạt 43,2%, cổ tức trả cho cổ đông là 25%.


Vốn chủ sở hữu của HUD3 tính đến 31/12/2011 là 166,3 tỷ đồng tăng 17% so với năm 2010.


Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với khoảng 440 tỷ đồng doanh thu và 50 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.


Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận còn lại trích quỹ dự phòng tài chính 5%, quỹ đầu tư phát triển 37%, quỹ khen thưởng 10%, lợi nhuận còn lại 48% tương ứng 18 tỷ đồng và dự kiến cổ tức năm 2012 là 18%.


Đại hội HUD3 cũng đã thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ vốn nắm giữ tại Công ty HUD3.1 từ 51% xuống 20%. HUD3 chuyển nhượng phần vốn góp này cho cổ đông khác theo phương án đấu giá cổ phần. Cụ thể sẽ bán đấu giá 248.000 cổ phần (tương đương số tiền 2,48 tỷ đồng).


Năm 2012 dự kiến sẽ tham gia góp vốn thành lập 2 công ty liên kết:


-Công ty CP Xây lắp và phát triển nhà HUD3.4 trên cơ sở sáp nhập Đội xây lắp số 3 và Đội 2. Với vốn điều lệ 6 tỷ đồng, HUD3 giữ cổ phần 20%.


-Công ty CP Quản lý bất động sản và dịch vụ đô thị. Với vốn điều lệ 2 tỷ đồng trong đó HUD3 năm giữ 20%.Theo ông Phan Trường Sơn – TGĐ của HUD3, hiện HUD3 đang thực hiện đầu tư xây dựng các dự án bất động sản mà Tập đoàn HUD giao. Trong đó, một số dự án mang lại tỷ suất lợi nhuận cao như Vân Canh, Đông Sơn (Thanh Hóa),…những dự án này bù đắp cho một số dự án khác và chủ yếu là căn hộ như Golden Palace, Green House,…


Thời gian gần đây, do thị trường bất động sản khó khăn, HUD3 phải cạnh tranh rất khốc liệt với các đơn vị khác trong việc bán sản phẩm. Để vượt qua khó khăn này, Công ty phải đa dạng hóa sản phẩm của mình và tập trung vào phân khúc căn hộ trung bình đang có nhu cầu cao. Hiện suất đầu tư căn hộ trung bình của HUD3 thường khoảng 10 triệu đồng/m2, giá thành khoảng 15 triệu đồng/m2. Tại dự án Golden Palace giá thành khoảng 18 triệu đồng/m2, tuy nhiên, với thị trường khó khăn một số đơn vị đã bán căn hộ phá giá nên HUD3 đang gặp phải sự cạch tranh rất khốc liệt về giá bán.


Năm 2012, HUD3 cũng đã thông qua việc đầu tư vào 4 dự án mới gồm Tòa nhà CT3 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm với tổng mức đầu tư dự kiến 252 tỷ đồng, diện tích 6.349m2; Dự án phát triển nhà ở thấp tầng do HUD giao tại Khu đô thị mới Lê Thái Tổ, Bắc Ninh, quy mô 0,96ha; Dự án Tổ hợp Hanel –HUD3 tại số 60 Nguyễn Đức Cảnh, hiện vẫn đang giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công quý 3/2012; Dự án đầu tư thứ phát tại Khu đô thị mới Kiến Hưng, Hà Đông với các tòa nhà cao tầng.


Đại hội đã thông qua sự thay đổi một số nhân sự chủ chốt, Bà Lê Thị Lan thôi làm Kế toán trưởng, thành viên HĐQT và được bầu vào Trưởng Ban kiểm soát, ông Nguyễn Mạnh Thắng hiện đang là Phó Giám đốc được bầu bổ sung và TV HĐQT.Gia Hân


Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

HU3: Phê duyệt đầu tư 4 dự án BĐS mới trong năm 2012

Năm 2012, HUD3 dự kiến sẽ đạt 440 tỷ đồng doanh thu và 50 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, mức cổ tức dự kiến 18%.


HU3: Phe duyet dau tu 4 du an BDS moi trong nam 2012


Nam 2012, HUD3 du kien se dat 440 ty dong doanh thu va 50 ty dong loi nhuan truoc thue, muc co tuc du kien 18%.


Nam 2012, HUD3 du kien se dat 440 ty dong doanh thu va 50 ty dong loi nhuan truoc thue, muc co tuc du kien 18%.


Sang 29/3, CTCP Dau tu va Xay dung HUD3(HU3) da to chuc Hoi nghi bao cao ket qua kinh doanh nam 2011, ke hoach trien khai kinh doanh nam 2012, va don nhan Huan chuong lao dong hang 3 cua Nha nuoc va Co thi dua cua Chinh phu. Chieu 29/3, Cong ty da to chuc DHDCD thuong nien 2012, Dai hoi da thong qua ket qua kinh doanh 2011, ke hoach kinh doanh 2012, tu nhiem cua thanh vien HDQT, Ban kiem soat


Nam 2012 tinh hinh kinh te duoc du bao con nhieu kho khan, lai suat tin dung van o muc cao. HDQT cua HUD3 dua ra thong diep xay dung ke hoach kinh doanh cho Cong ty theo tieu chi on dinh va phat trien ben vung. Ben canh do HUD3 xac dinh phat trien thanh mo hinh Cong ty khep kin Dau tu, thi cong xay dung va dich vu do thi.


Nam 2011 HUD3 dat 743,5 ty dong doanh thu dat 102,6%, loi nhuan truoc thue dat 71,8 ty dong hoan thanh 102,6% va 52,6 ty dong loi nhuan sau thue. Ty suat loi nhuan truoc thue/von chu so huu dat 43,2%, co tuc tra cho co dong la 25%.


Von chu so huu cua HUD3 tinh den 31/12/2011 la 166,3 ty dong tang 17% so voi nam 2010.


Dai hoi da thong qua ke hoach kinh doanh nam 2012 voi khoang 440 ty dong doanh thu va 50 ty dong loi nhuan truoc thue.


Sau khi nop thue thu nhap doanh nghiep, loi nhuan con lai trich quy du phong tai chinh 5%, quy dau tu phat trien 37%, quy khen thuong 10%, loi nhuan con lai 48% tuong ung 18 ty dong va du kien co tuc nam 2012 la 18%.


Dai hoi HUD3 cung da thong qua viec dieu chinh ty le von nam giu tai Cong ty HUD3.1 tu 51% xuong 20%. HUD3 chuyen nhuong phan von gop nay cho co dong khac theo phuong an dau gia co phan. Cu the se ban dau gia 248.000 co phan (tuong duong so tien 2,48 ty dong).


Nam 2012 du kien se tham gia gop von thanh lap 2 cong ty lien ket:


-Cong ty CP Xay lap va phat trien nha HUD3.4 tren co so sap nhap Doi xay lap so 3 va Doi 2. Voi von dieu le 6 ty dong, HUD3 giu co phan 20%.


-Cong ty CP Quan ly bat dong san va dich vu do thi. Voi von dieu le 2 ty dong trong do HUD3 nam giu 20%.Theo ong Phan Truong Son – TGD cua HUD3, hien HUD3 dang thuc hien dau tu xay dung cac du an bat dong san ma Tap doan HUD giao. Trong do, mot so du an mang lai ty suat loi nhuan cao nhu Van Canh, Dong Son (Thanh Hoa),…nhung du an nay bu dap cho mot so du an khac va chu yeu la can ho nhu Golden Palace, Green House,…


Thoi gian gan day, do thi truong bat dong san kho khan, HUD3 phai canh tranh rat khoc liet voi cac don vi khac trong viec ban san pham. De vuot qua kho khan nay, Cong ty phai da dang hoa san pham cua minh va tap trung vao phan khuc can ho trung binh dang co nhu cau cao. Hien suat dau tu can ho trung binh cua HUD3 thuong khoang 10 trieu dong/m2, gia thanh khoang 15 trieu dong/m2. Tai du an Golden Palace gia thanh khoang 18 trieu dong/m2, tuy nhien, voi thi truong kho khan mot so don vi da ban can ho pha gia nen HUD3 dang gap phai su cach tranh rat khoc liet ve gia ban.


Nam 2012, HUD3 cung da thong qua viec dau tu vao 4 du an moi gom Toa nha CT3 Khu do thi Tay Nam Linh Dam voi tong muc dau tu du kien 252 ty dong, dien tich 6.349m2; Du an phat trien nha o thap tang do HUD giao tai Khu do thi moi Le Thai To, Bac Ninh, quy mo 0,96ha; Du an To hop Hanel –HUD3 tai so 60 Nguyen Duc Canh, hien van dang giai doan chuan bi dau tu, du kien khoi cong quy 3/2012; Du an dau tu thu phat tai Khu do thi moi Kien Hung, Ha Dong voi cac toa nha cao tang.


Dai hoi da thong qua su thay doi mot so nhan su chu chot, Ba Le Thi Lan thoi lam Ke toan truong, thanh vien HDQT va duoc bau vao Truong Ban kiem soat, ong Nguyen Manh Thang hien dang la Pho Giam doc duoc bau bo sung va TV HDQT.Gia Han


Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000