FPT: Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 từ 15% đến 30%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
FPT cũng xin ý kiến cổ đông trả cổ tức bằng tiền năm 2011 tỷ lệ 20% và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%.
FPT: Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 từ 15% đến 30%

Ngày 28-03-2012, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (FPT) đã họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng.


Thông qua tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên FPT 2012 vào 14/4 tới đây.


HĐQT cũng đã thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với mức Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 là 20% (2.000 đ/cổ phiếu), trong đó:


- Cổ tức tạm ứng đã chi: 10% trên mệnh giá (1.000 đ/cổphiếu)


- Cổ tức còn lại phải chi: 10% trên mệnh giá (1.000 đ/cổphiếu)


- Thời điểm chi trả: Trong quý 2/2012


Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% (04 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới). Thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ: Trong quý 2/2012.


Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 không dưới 1.500đ/cổ phiếu (15% trên mệnh giá) và không quá 3.000đ/cổ phiếu (30% trên mệnhgiá). Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2012 sẽ do Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 quyết định.


Thông qua nội dung bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần FPT nhiệm kỳ mới, 2012 – 2017.


Hải An

Theo TTVN/FPT


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

FPT: Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 từ 15% đến 30%

FPT cũng xin ý kiến cổ đông trả cổ tức bằng tiền năm 2011 tỷ lệ 20% và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%.


FPT: Ty le chia co tuc bang tien mat nam 2012 tu 15% den 30%


FPT cung xin y kien co dong tra co tuc bang tien nam 2011 ty le 20% va co tuc bang co phieu ty le 25%.


Ngay 28-03-2012, Hoi dong Quan tri Cong ty Co phan FPT (FPT) da hop va thong qua nhieu noi dung quan trong.


Thong qua to chuc Dai hoi dong Co dong Thuong nien FPT 2012 vao 14/4 toi day.


HDQT cung da thong qua Phuong an su dung loi nhuan nam 2011 trinh Dai hoi dong co dong phe duyet voi muc Chi tra co tuc bang tien mat nam 2011 la 20% (2.000 d/co phieu), trong do:


- Co tuc tam ung da chi: 10% tren menh gia (1.000 d/cophieu)


- Co tuc con lai phai chi: 10% tren menh gia (1.000 d/cophieu)


- Thoi diem chi tra: Trong quy 2/2012


Chi tra co tuc bang co phieu ty le 25% (04 co phan hien huu duoc chia them 01 co phan moi). Thoi gian thuc hien chi tra co tuc bang co phieu va tang von dieu le: Trong quy 2/2012.


Ty le chia co tuc bang tien mat nam 2012 khong duoi 1.500d/co phieu (15% tren menh gia) va khong qua 3.000d/co phieu (30% tren menhgia). Muc chia co tuc bang tien mat cua ca nam 2012 se do Dai hoi Dong co dong thuong nien nam 2013 quyet dinh.


Thong qua noi dung bau Hoi dong Quan tri va Ban Kiem soat Cong ty Co phan FPT nhiem ky moi, 2012 – 2017.


Hai An

Theo TTVN/FPT


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000