NTL: Lên kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ đạt 550 tỷ đồng năm 2012

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cổ tức cho cổ đông dự kiến đạt 15% vốn điều lệ trở lên.
NTL: Lên kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ đạt 550 tỷ đồng năm 2012

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) thông báo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.


Theo nội dung tài liệu, HĐQT đã nhận định những khó khăn, thuận lợi trong năm 2012.


Về khó khăn, kinh tế Việt Nam năm 2012 vẫn còn rất nhiều khó khăn, chính phủ vẫn duy trì các biện pháp để giảm lạm phát như tăng trưởng tín dụng dưới 17%, hạn chế cho vay những lĩnh vực như chứng khoán, bất động sản. Thị trường bất động sản vẫn đóng băng, nhiều chủ đầu tư phải giảm giá sâu để tiêu thụ sản phẩm nhưng vẫn không tiêu thụ được hàng hoá.


Về thuận lợi, công ty có đội ngũ CBCNV có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, luôn đoàn kết gắn bó với công ty. HĐQT cũng hy vọng năm 2012 kinh tế nước nhà dần dần hồi phục giúp cho lĩnh vực bất động sản tan băng và ấm dần lên. Từ những đánh giá, nhận định này, HĐQT mạnh dạn xây dựng kế hoạch SXKD năm 2012 như sau.


Mục tiêu phấn đấu:


Công ty mẹ: doanh thu 1.120 tỷ đồng trong đó mảng kinh doanh nhà đạt 650 tỷ đồng, mảng xây lắp 450 tỷ đồng và thu nhập khác 20 tỷ đồng. LNTT của riêng công ty mẹ đạt 550 tỷ đồng. Thu nhập của cán bộ công nhân viên đạt 12 triệu đồng/ người/ tháng.


Hợp nhất: doanh thu 1.520 tỷ đồng, lợi nhuận từ các công ty con đạt 8 tỷ đồng.


Cổ tức cho cổ đông dự kiến đạt 15% vốn điều lệ trở lên.Hải An

Theo TTVN/NTL


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

NTL: Lên kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ đạt 550 tỷ đồng năm 2012

Cổ tức cho cổ đông dự kiến đạt 15% vốn điều lệ trở lên.


NTL: Len ke hoach loi nhuan cong ty me dat 550 ty dong nam 2012


Co tuc cho co dong du kien dat 15% von dieu le tro len.


Cong ty Co phan Phat trien Do thi Tu Liem (NTL) thong bao tai lieu hop Dai hoi co dong thuong nien nam 2012.


Theo noi dung tai lieu, HDQT da nhan dinh nhung kho khan, thuan loi trong nam 2012.


Ve kho khan, kinh te Viet Nam nam 2012 van con rat nhieu kho khan, chinh phu van duy tri cac bien phap de giam lam phat nhu tang truong tin dung duoi 17%, han che cho vay nhung linh vuc nhu chung khoan, bat dong san. Thi truong bat dong san van dong bang, nhieu chu dau tu phai giam gia sau de tieu thu san pham nhung van khong tieu thu duoc hang hoa.


Ve thuan loi, cong ty co doi ngu CBCNV co nhieu nam lam viec trong linh vuc xay dung va kinh doanh bat dong san, luon doan ket gan bo voi cong ty. HDQT cung hy vong nam 2012 kinh te nuoc nha dan dan hoi phuc giup cho linh vuc bat dong san tan bang va am dan len. Tu nhung danh gia, nhan dinh nay, HDQT manh dan xay dung ke hoach SXKD nam 2012 nhu sau.


Muc tieu phan dau:


Cong ty me: doanh thu 1.120 ty dong trong do mang kinh doanh nha dat 650 ty dong, mang xay lap 450 ty dong va thu nhap khac 20 ty dong. LNTT cua rieng cong ty me dat 550 ty dong. Thu nhap cua can bo cong nhan vien dat 12 trieu dong/ nguoi/ thang.


Hop nhat: doanh thu 1.520 ty dong, loi nhuan tu cac cong ty con dat 8 ty dong.


Co tuc cho co dong du kien dat 15% von dieu le tro len.Hai An

Theo TTVN/NTL


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000