SAM: Lên kế hoạch "lật ngược thế cờ", lãi 206 tỷ đồng năm 2012

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm 2012, HĐQT dự kiến mảng kinh doanh bất động sản sẽ đưa lại cho công ty 122,33 tỷ đồng lợi nhuận.
SAM: Lên kế hoạch

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM) thông báo Báo cáo thường niên năm 2012.


HĐQT của SAM dự báo năm 2012 sẽ vẫn còn rất nhiều khó khăn: Áp lực lạm phát cao, chính sách về lãi suất chưa kỳ vọng có sự thay đổi, tỷ giá tăng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng (Điện, nước, xăng…), thị trường kinh doanh sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn với nhiều biến động thăng trầm.


Công ty sẽ bám sát định hướng phát triển theo 3 lĩnh vực chính đã được ĐHCĐ thông qua là: Sản phẩm truyền thống Dây và cáp; Đầu tư kinh doanh bất động sản; Đầu tư tài chính.


HĐQT sẽ chỉ đạo sát sao việc tái cơ cấu mảng đầu tư tài chính tập trung vốn cho các dự án dở dang, hoàn thành dứt điểm công tác thi công xây dựng, đưa dự án vào khai thác nhằm sớm mang lại doanh thu.


Dù năm 2011 công ty lỗ 177,88 tỷ đồng nhưng công ty vẫn đặt kế hoạch lãi 205,96 tỷ đồng năm 2012. Lợi nhuận của công ty năm 2012 có mảng bất động sản đóng góp với tỷ trọng lớn nhất, dự kiến đạt 122,33 tỷ đồng. Mảng hoạt động tài chính dự kiến sẽ lật ngược thế cờ từ mức lỗ 188,67 tỷ đồng năm 2011 thành lãi 50,22 tỷ đồng năm 2012.Kế hoạch lợi nhuận từ Bất động sản được công ty xây dựng trên cơ sở các dự án đã được xây dựng và hoàn thành (của SAM và các đơn vị thành viên, công ty do SAM góp vốn) trong năm 2012 như sau:


1. Dự án Điện Biên Phủ: Công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất phát sinh do hợp thửa (483,8m2) và đang tiến hành thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ.


2. Tòa nhà 12 tầng Samland river view tại 178/6 đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, gồm 2 khu: khu căn hộ cao cấp (70 căn) và khu văn phòng (726 m2) cho thuê với diện tích sàn xây dựng 11.290 m2 hiện tại đã xây dựng hoàn tất và đang tiến hành bán.


3. Tòa nhà không gian Internet Chip Sáng BCIS (Brilliant Chip Internet Space) nằm trong khu Công Nghệ cao TP HCM (HTSP), tại Lô T2 - 4, Khu công nghệ cao, Quận 9, Tp. HCM, do công ty TNHH Sacom - Chip Sáng (SCS) là chủ đầu tư (SACOM sở hữu 70% VĐL).


4. Sacom Tuyền Lâm: 9 đường golf đầu đã thi công được 90% khối lượng thi công công trình, đang trong giai đoạn hoàn tất. Dự kiến cuối quý 2/ 2012 sẽ khai trương 9 đường golf đầu và bắt đầu có doanh thu từ dịch vụ chơi golf, bán hàng chuyên dụng và nhà hàng.


5. Tòa nhà 30 tầng - Block B2 thuộc khu căn hộ cao cấp Giai Việt


Cuối năm 2011, dự án đã thi công hoàn thành sàn tầng 25 và đến cuối tháng 03/2012 hoàn tất sàn tầng 28. Dự kiến tòa nhà sẽ được bàn giao vào quý 4/2012.


6. Khu chung cư cao cấp Hoàng Anh river view: Chủ đầu tư đã hoàn thiện và tiến hành bàn giao 70 căn hộ cho Sacom vào cuối năm 2011, Công ty đang thực hiện việc kinh doanh.


7. Dự án Nhơn Trạch:


a) Dự án Nhơn trạch 55,7 ha


Tập trung hoàn thành bộ hồ sơ về đầu tư bao gồm các hồ sơ nội bộ và các hồ sơ theo quy định, giải tỏa hoặc mua 30% quỹ đất từ nguồn vốn bán căn hộ Samland river view.


b) Dự án Nhơn trạch 6,5 ha (đã có sổ đỏ)


Đang hoàn thiện hồ sơ tách dự án thành 2 tiểu dự án, để Huyện Nhơn Trạch phê duyệt.Hải An

Theo TTVN/SAM


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

SAM: Lên kế hoạch "lật ngược thế cờ", lãi 206 tỷ đồng năm 2012

Năm 2012, HĐQT dự kiến mảng kinh doanh bất động sản sẽ đưa lại cho công ty 122,33 tỷ đồng lợi nhuận.


SAM: Len ke hoach "lat nguoc the co", lai 206 ty dong nam 2012


Nam 2012, HDQT du kien mang kinh doanh bat dong san se dua lai cho cong ty 122,33 ty dong loi nhuan.


Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien Sacom (SAM) thong bao Bao cao thuong nien nam 2012.


HDQT cua SAM du bao nam 2012 se van con rat nhieu kho khan: Ap luc lam phat cao, chinh sach ve lai suat chua ky vong co su thay doi, ty gia tang, gia ca nguyen vat lieu dau vao tang (Dien, nuoc, xang…), thi truong kinh doanh se canh tranh khoc liet hon voi nhieu bien dong thang tram.


Cong ty se bam sat dinh huong phat trien theo 3 linh vuc chinh da duoc DHCD thong qua la: San pham truyen thong Day va cap; Dau tu kinh doanh bat dong san; Dau tu tai chinh.


HDQT se chi dao sat sao viec tai co cau mang dau tu tai chinh tap trung von cho cac du an do dang, hoan thanh dut diem cong tac thi cong xay dung, dua du an vao khai thac nham som mang lai doanh thu.


Du nam 2011 cong ty lo 177,88 ty dong nhung cong ty van dat ke hoach lai 205,96 ty dong nam 2012. Loi nhuan cua cong ty nam 2012 co mang bat dong san dong gop voi ty trong lon nhat, du kien dat 122,33 ty dong. Mang hoat dong tai chinh du kien se lat nguoc the co tu muc lo 188,67 ty dong nam 2011 thanh lai 50,22 ty dong nam 2012.Ke hoach loi nhuan tu Bat dong san duoc cong ty xay dung tren co so cac du an da duoc xay dung va hoan thanh (cua SAM va cac don vi thanh vien, cong ty do SAM gop von) trong nam 2012 nhu sau:


1. Du an Dien Bien Phu: Cong ty da thuc hien nghia vu tai chinh doi voi dien tich dat phat sinh do hop thua (483,8m2) va dang tien hanh thu tuc lien quan den viec cap giay chung nhan QSDD.


2. Toa nha 12 tang Samland river view tai 178/6 duong D1, phuong 25, quan Binh Thanh, gom 2 khu: khu can ho cao cap (70 can) va khu van phong (726 m2) cho thue voi dien tich san xay dung 11.290 m2 hien tai da xay dung hoan tat va dang tien hanh ban.


3. Toa nha khong gian Internet Chip Sang BCIS (Brilliant Chip Internet Space) nam trong khu Cong Nghe cao TP HCM (HTSP), tai Lo T2 - 4, Khu cong nghe cao, Quan 9, Tp. HCM, do cong ty TNHH Sacom - Chip Sang (SCS) la chu dau tu (SACOM so huu 70% VDL).


4. Sacom Tuyen Lam: 9 duong golf dau da thi cong duoc 90% khoi luong thi cong cong trinh, dang trong giai doan hoan tat. Du kien cuoi quy 2/ 2012 se khai truong 9 duong golf dau va bat dau co doanh thu tu dich vu choi golf, ban hang chuyen dung va nha hang.


5. Toa nha 30 tang - Block B2 thuoc khu can ho cao cap Giai Viet


Cuoi nam 2011, du an da thi cong hoan thanh san tang 25 va den cuoi thang 03/2012 hoan tat san tang 28. Du kien toa nha se duoc ban giao vao quy 4/2012.


6. Khu chung cu cao cap Hoang Anh river view: Chu dau tu da hoan thien va tien hanh ban giao 70 can ho cho Sacom vao cuoi nam 2011, Cong ty dang thuc hien viec kinh doanh.


7. Du an Nhon Trach:


a) Du an Nhon trach 55,7 ha


Tap trung hoan thanh bo ho so ve dau tu bao gom cac ho so noi bo va cac ho so theo quy dinh, giai toa hoac mua 30% quy dat tu nguon von ban can ho Samland river view.


b) Du an Nhon trach 6,5 ha (da co so do)


Dang hoan thien ho so tach du an thanh 2 tieu du an, de Huyen Nhon Trach phe duyet.Hai An

Theo TTVN/SAM


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000