CSG: Xây dựng phương án giải thể, thanh lý tài sản trình ĐHCĐ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2012 đạt 30 tỷ đồng và chia cổ tức tỷ lệ 12%.
CSG: Xây dựng phương án giải thể, thanh lý tài sản trình ĐHCĐ

Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (CSG) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2 năm 2012 ngày 27/3/2012.


HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 với 10,29 tỷ đồng LNST.


Công ty xây dựng phương án kinh doanh năm 2012 trình ĐHCĐ với các chỉ tiêu:


-Doanh thu 400 tỷ đồng trong đó doanh thu từ mảng dây đồng chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 270 tỷ đồng.


-Lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng và chia cổ tức năm 2012 tỷ lệ 12%.


HĐQT nhận thấy kế hoạch kinh doanh năm 2012 là không khả thi do thị trường cáp viễn thông suy giảm mạnh, kinh doanh đồng gặp nhiều rủi ro, thương hiệu và thị phần cáp điện còn yếu. Bên cạnh đó, HĐQT chưa có kế hoạch chiến lược kinh doanh mới cho tương lai. Để đảm bảo quyền lợi và giá trị tài sản cho các cổ đông, HĐQT nhất trí thông qua việc đề nghị ban điều hành xây dựng phương án giải thể, thanh lý tài sản trình ĐHCĐ năm 2012 thông qua.


HĐQT đề nghị ban điều hành không được làm biến động tài sản của công ty (nguồn vốn, tài sản cố định, lao động…) theo báo cáo ngày 27/3/2012 cho đến khi ĐHCĐ thông qua phương án giải quyết.Hải An

Theo TTVN/HoSE


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

CSG: Xây dựng phương án giải thể, thanh lý tài sản trình ĐHCĐ

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2012 đạt 30 tỷ đồng và chia cổ tức tỷ lệ 12%.


CSG: Xay dung phuong an giai the, thanh ly tai san trinh DHCD


Loi nhuan truoc thue ke hoach nam 2012 dat 30 ty dong va chia co tuc ty le 12%.


Cong ty Co phan Cap Sai Gon (CSG) cong bo Nghi quyet Hoi dong quan tri so 2 nam 2012 ngay 27/3/2012.


HDQT thong qua ket qua kinh doanh nam 2011 voi 10,29 ty dong LNST.


Cong ty xay dung phuong an kinh doanh nam 2012 trinh DHCD voi cac chi tieu:


-Doanh thu 400 ty dong trong do doanh thu tu mang day dong chiem ty trong lon nhat, dat 270 ty dong.


-Loi nhuan truoc thue dat 30 ty dong va chia co tuc nam 2012 ty le 12%.


HDQT nhan thay ke hoach kinh doanh nam 2012 la khong kha thi do thi truong cap vien thong suy giam manh, kinh doanh dong gap nhieu rui ro, thuong hieu va thi phan cap dien con yeu. Ben canh do, HDQT chua co ke hoach chien luoc kinh doanh moi cho tuong lai. De dam bao quyen loi va gia tri tai san cho cac co dong, HDQT nhat tri thong qua viec de nghi ban dieu hanh xay dung phuong an giai the, thanh ly tai san trinh DHCD nam 2012 thong qua.


HDQT de nghi ban dieu hanh khong duoc lam bien dong tai san cua cong ty (nguon von, tai san co dinh, lao dong…) theo bao cao ngay 27/3/2012 cho den khi DHCD thong qua phuong an giai quyet.Hai An

Theo TTVN/HoSE


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000