“Doanh nghiệp xin giải thể, ngân hàng cũng đành chịu”

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Các doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tập trung vào các nhóm ngành kinh tế thương mại, xây dựng, vận tải và du lịch.
“Doanh nghiệp xin giải thể, ngân hàng cũng đành chịu”
NHNN khẳng định phía ngân hàng nhận thức được tầm quan trọng của doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế và gắn với sức khỏe của ngân hàng. Song với những trường hợp làm ăn yếu kém, phải xin ngừng hoạt động, ngân hàng không thể cứu.

Cuộc họp giao ban quý I/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) sáng nay (28/3) trở nên trầm lắng và bao phủ bầu không khí nặng nề hơn khi những vấn đề và kiến nghị đưa ra chủ yếu xoay quanh việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại các địa phương.
Số liệu đáng chú ý được ông Lâm Nguyên Khôi - Phó Giám đốc Sở KHĐTTP.HCM đưa ra là tính đến này 19/3, trên địa bàn đã có tới 931 doanh nghiệp khóa mã số thuế để giải thể tại Cục Thuế thành phố, trong đó 526 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở KHĐT, tăng 23,8% so với cùng kỳ.
Cùng với đó, có 5.012 doanh nghiệp đã gửi thông báo ngưng hoạt động đến Cục thuế thành phố nhưng chỉ có 462 doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng hoạt động đến Sở KHĐT, tăng gấp 4,6 lần so cùng kỳ.
Cụ thể, theo báo cáo của ông Khối, số doanh nghiệp đang chờ làm thủ tục giải thể, phá sản là 1.725 doanh nghiệp; số bỏ trốn và mất tích là 1.198 doanh nghiệp; số chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp là 463 doanh nghiệp; ngưng hoạt động chưa rõ lý do là 490 doanh nghiệp và tạm ngưng có thời hạn là 1.136 doanh nghiệp.
Nhìn chung, các doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tập trung vào các nhóm ngành kinh tế thương mại, xây dựng, vận tải và du lịch.
Tại cuộc họp này, Bộ KHĐT không công bố số liệu doanh nghiệp phá sản, xin ngừng hoạt động nhưng trước đó, theo tài liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), phát đi trong cuộc họp tổ tư vấn Thủ tướng Chính phủ ngày 25/3, lũy kế từ đầu năm đến ngày 21/3/2012, cả nước đã có trên 2.200 doanh nghiệp đã làm thủ tục giải thể và khoảng trên 9.700 doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động có thời hạn hoặc dừng thực hiện các nghĩa vụ thuế.
Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể tăng 57%.
Ở các địa phương khác, đại diện các Sở KHĐT cũng lần lượt trình bày về những “bí bách” khi giải bài toán “tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”. Theo đó, trong bối cảnh khó khăn, cầu tiêu dùng giảm, hàng tồn kho của doanh nghiệp không ngừng chồng chất, không thể bán kịp để trả lãi vay ngân hàng. Từ đó, ngân hàng cũng trở nên e ngại và hạn chế cho vay với những đối tượng này. Vô hình chung, khó khăn “gối đầu” khó khăn tiếp diễn.
Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Bùi Hà cũng phản ánh, thực tế lạm phát và kinh tế vĩ mô tháng 3 có chuyển biến, nhưng chưa vững chắc. Lãi suất vẫn còn cao, ít doanh nghiệp có khả năng vay được mà có lãi. Ông đề nghị, phía ngân hàng nên tiếp tục giảm lãi suất vào thời gian tới để tạo lòng tin cho thị trường.
Doanh nghiệp phải tự nhìn lại
Đáp lại, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đỗ Thị Nhung khẳng định, NHNN nhận thức được cái khó của doanh nghiệp cũng như tính chất đồng hành của hai phía. Khi doanh nghiệp phát triển thì ngân hàng mới khỏe mạnh.
Vì vậy, trong thời gian vừa qua, một loạt các chính sách lãi suất và trần lãi suất đã được điều chỉnh giảm 1%. Lộ trình đến cuối năm, nếu lạm phát có xu hướng giảm và kinh tế vĩ mô chuyển biến tích cực, thanh khoản của các ngân hàng tốt thì NHNN sẽ giảm mỗi quý 1% lãi suất huy động và mục tiêu đến cuối năm thì lãi suất huy động sẽ xoay quanh 10-11%. Cộng với mức chênh lệch 3-4% thì theo vị đại diện này, lãi suất cho vay sẽ giảm tương ứng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được vốn ngân hàng.
Về ý kiến của các sở KHĐT, đề xuất phía ngân hàng cho giãn nợ và tạo điều kiện cho vay mới, bà Nhung cho biết, hiện đã có quy chế và điều này thuộc thẩm quyền của các ngân hàng thương mại. “Tự các ngân hàng sẽ đánh giá được khoản vay nào là do nguyên nhân khách quan, khoản vay nào do vấn đề nội tại của doanh nghiệp”.
Tuy nhiên, bà Nhung cũng lưu ý rằng, tình trạng khó tiếp cận vốn ngân hàng cũng có phần nguyên nhân từ bản thân doanh nghiệp. “Số lượng doanh nghiệp hoạt động yếu kém, phải xin ngừng hoạt động và khóa mã số thuế thời gian qua tăng nhanh. Và với những đối tượng như thế này, ngân hàng cũng không thể nào cho vay được”- đại diện NHNN trần tình.
Tuy nhiên, vị này cho biết, NHNN và các cơ quan hữu quan “đang tích cực thực hiện các bước theo lộ trình mà Thống đốc trước đó đã thông báo” để góp phần giải quyết được khó khăn chung của nền kinh tế.
Theo Bích Diệp
Dân trí

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

“Doanh nghiệp xin giải thể, ngân hàng cũng đành chịu”

Các doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tập trung vào các nhóm ngành kinh tế thương mại, xây dựng, vận tải và du lịch.


“Doanh nghiep xin giai the, ngan hang cung danh chiu”


Cac doanh nghiep giai the, tam ngung hoat dong tap trung vao cac nhom nganh kinh te thuong mai, xay dung, van tai va du lich.


NHNN khang dinh phia ngan hang nhan thuc duoc tam quan trong cua doanh nghiep doi voi phat trien kinh te va gan voi suc khoe cua ngan hang. Song voi nhung truong hop lam an yeu kem, phai xin ngung hoat dong, ngan hang khong the cuu.

Cuoc hop giao ban quy I/2012 cua Bo Ke hoach va Dau tu (KHDT) sang nay (28/3) tro nen tram lang va bao phu bau khong khi nang ne hon khi nhung van de va kien nghi dua ra chu yeu xoay quanh viec thao go kho khan cho doanh nghiep tai cac dia phuong.
So lieu dang chu y duoc ong Lam Nguyen Khoi - Pho Giam doc So KHDTTP.HCM dua ra la tinh den nay 19/3, tren dia ban da co toi 931 doanh nghiep khoa ma so thue de giai the tai Cuc Thue thanh pho, trong do 526 doanh nghiep da hoan tat thu tuc giai the tai So KHDT, tang 23,8% so voi cung ky.
Cung voi do, co 5.012 doanh nghiep da gui thong bao ngung hoat dong den Cuc thue thanh pho nhung chi co 462 doanh nghiep gui thong bao tam ngung hoat dong den So KHDT, tang gap 4,6 lan so cung ky.
Cu the, theo bao cao cua ong Khoi, so doanh nghiep dang cho lam thu tuc giai the, pha san la 1.725 doanh nghiep; so bo tron va mat tich la 1.198 doanh nghiep; so chuyen doi loai hinh doanh nghiep, to chuc sap xep lai doanh nghiep la 463 doanh nghiep; ngung hoat dong chua ro ly do la 490 doanh nghiep va tam ngung co thoi han la 1.136 doanh nghiep.
Nhin chung, cac doanh nghiep giai the, tam ngung hoat dong tap trung vao cac nhom nganh kinh te thuong mai, xay dung, van tai va du lich.
Tai cuoc hop nay, Bo KHDT khong cong bo so lieu doanh nghiep pha san, xin ngung hoat dong nhung truoc do, theo tai lieu cua Bo Ke hoach va Dau tu (KHDT), phat di trong cuoc hop to tu van Thu tuong Chinh phu ngay 25/3, luy ke tu dau nam den ngay 21/3/2012, ca nuoc da co tren 2.200 doanh nghiep da lam thu tuc giai the va khoang tren 9.700 doanh nghiep dang ky ngung hoat dong co thoi han hoac dung thuc hien cac nghia vu thue.
So doanh nghiep gap kho khan phai giai the, tam ngung hoat dong tang khoang 6% so voi cung ky nam truoc. Rieng so doanh nghiep da hoan tat thu tuc giai the tang 57%.
O cac dia phuong khac, dai dien cac So KHDT cung lan luot trinh bay ve nhung “bi bach” khi giai bai toan “thao go kho khan cho doanh nghiep”. Theo do, trong boi canh kho khan, cau tieu dung giam, hang ton kho cua doanh nghiep khong ngung chong chat, khong the ban kip de tra lai vay ngan hang. Tu do, ngan hang cung tro nen e ngai va han che cho vay voi nhung doi tuong nay. Vo hinh chung, kho khan “goi dau” kho khan tiep dien.
Vu truong Vu Tong hop Bui Ha cung phan anh, thuc te lam phat va kinh te vi mo thang 3 co chuyen bien, nhung chua vung chac. Lai suat van con cao, it doanh nghiep co kha nang vay duoc ma co lai. Ong de nghi, phia ngan hang nen tiep tuc giam lai suat vao thoi gian toi de tao long tin cho thi truong.
Doanh nghiep phai tu nhin lai
Dap lai, Pho Vu truong Vu Chinh sach Tien te Ngan hang Nha nuoc (NHNN) Do Thi Nhung khang dinh, NHNN nhan thuc duoc cai kho cua doanh nghiep cung nhu tinh chat dong hanh cua hai phia. Khi doanh nghiep phat trien thi ngan hang moi khoe manh.
Vi vay, trong thoi gian vua qua, mot loat cac chinh sach lai suat va tran lai suat da duoc dieu chinh giam 1%. Lo trinh den cuoi nam, neu lam phat co xu huong giam va kinh te vi mo chuyen bien tich cuc, thanh khoan cua cac ngan hang tot thi NHNN se giam moi quy 1% lai suat huy dong va muc tieu den cuoi nam thi lai suat huy dong se xoay quanh 10-11%. Cong voi muc chenh lech 3-4% thi theo vi dai dien nay, lai suat cho vay se giam tuong ung de tao dieu kien cho doanh nghiep tiep can duoc von ngan hang.
Ve y kien cua cac so KHDT, de xuat phia ngan hang cho gian no va tao dieu kien cho vay moi, ba Nhung cho biet, hien da co quy che va dieu nay thuoc tham quyen cua cac ngan hang thuong mai. “Tu cac ngan hang se danh gia duoc khoan vay nao la do nguyen nhan khach quan, khoan vay nao do van de noi tai cua doanh nghiep”.
Tuy nhien, ba Nhung cung luu y rang, tinh trang kho tiep can von ngan hang cung co phan nguyen nhan tu ban than doanh nghiep. “So luong doanh nghiep hoat dong yeu kem, phai xin ngung hoat dong va khoa ma so thue thoi gian qua tang nhanh. Va voi nhung doi tuong nhu the nay, ngan hang cung khong the nao cho vay duoc”- dai dien NHNN tran tinh.
Tuy nhien, vi nay cho biet, NHNN va cac co quan huu quan “dang tich cuc thuc hien cac buoc theo lo trinh ma Thong doc truoc do da thong bao” de gop phan giai quyet duoc kho khan chung cua nen kinh te.
Theo Bich Diep
Dan tri
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000