THV: Sẽ trình ĐHCĐ việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Trong nội dung tóm lược mà HĐQT dự kiến xin ý kiến cổ đông, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
THV: Sẽ trình ĐHCĐ việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức đăng ký: CTCP Tập đoàn Thái Hoà Việt Nam (THV)


- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/04/2012


- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2012


- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012


- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết


- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 05/05/2012


- Địa điểm thực hiện: 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội


- Nội dung họp:


+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hoà Việt Nam;


+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;


+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;


+ Báo cáo Tài chính đã kiểm toán;


+ Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2012;


+ Xin ý kiến cổ đông về việc phát hành chứng khoán thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược;


+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Nhà nước.


Hải An


Theo TTVN/VSD


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

THV: Sẽ trình ĐHCĐ việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

Trong nội dung tóm lược mà HĐQT dự kiến xin ý kiến cổ đông, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.


THV: Se trinh DHCD viec phat hanh rieng le cho co dong chien luoc


Trong noi dung tom luoc ma HDQT du kien xin y kien co dong, HDQT se xin y kien co dong thong qua phuong an phat hanh rieng le cho co dong chien luoc.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam (VSD) thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau:


- To chuc dang ky: CTCP Tap doan Thai Hoa Viet Nam (THV)


- Ngay giao dich khong huong quyen: 6/04/2012


- Ngày dang ký cuói cùng: 10/04/2012


- Ly do va muc dich: To chuc Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2012


- Ty le thuc hien: 01 co phan – 01 quyen bieu quyet


- Thoi gian thuc hien: Du kien ngay 05/05/2012


- Dia diem thuc hien: 352 Giai Phong, Phuong Liet, Thanh Xuan, Ha Noi


- Noi dung hop:


+ Bao cao ket qua hoat dong nam 2011 va dinh huong hoat dong nam 2012 cua Cong ty Co phan Tap doan Thai Hoa Viet Nam;


+ Bao cao hoat dong cua Hoi dong quan tri;


+ Bao cao hoat dong cua Ban kiem soat;


+ Bao cao Tai chinh da kiem toan;


+ Xin y kien co dong ve viec lua chon to chuc kiem toan nam 2012;


+ Xin y kien co dong ve viec phat hanh chung khoan thong qua phuong an phat hanh rieng le cho co dong chien luoc;


+ Cac noi dung khac thuoc tham quyen cua Dai hoi dong co dong thuong nien theo quy dinh cua Nha nuoc.


Hai An


Theo TTVN/VSD


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000