SAM: Năm 2012 chỉ tập trung vào các khoản đầu tư mang tính chiến lược

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Về tài chính: thị trường chứng khoán suy giảm sâu và kéo dài, thanh khoản yếu, cổ phiếu xuống thấp hơn mệnh giá, trích dự phòng tài chính là 196,57 tỷ đồng đây là nguyên nhân chính làm SAM lỗ.
SAM: Năm 2012 chỉ tập trung vào các khoản đầu tư mang tính chiến lược

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom (SAM) giải trình nguyên nhân lỗ năm 2011 và phương án khắc phục.Năm 2011, do chủ trương thắt chăt đầu tư của Chính phủ, sự suy thoái của kinh tế toàn cầu, tỷ giá, lạm phát tăng mạnh, lãi suất vay tăng cao.+Về Dây cáp: Doanh thu dây cáp năm 2011 là 677,54 tỷ đồng, đạt 89,03% kế hoạch và LNTT 8,73 tỷ đồng không đạt kê hoạch năm, do sản phần dây và cáp của Sacom chủ yến bán cho khách hàng là nhà khai thác mạng viễn thông.+Về BĐS: Doanh thu BĐS 55,73 tỷ đồng, LNST 2,06 tỷ đồng chỉ đat 2,21% kế hoạch, do thị trường trầm lắng, các thủ tục hành chính về đất đai rườm ra, 1 số dự án kinh doanh BĐS thứ cấp, vì chưa có kinh nghiệm nên bán hàng còn chậm.+Về tài chính: thị trường chứng khoán suy giảm sâu và kéo dài, thanh khoản yếu, cổ phiếu xuống thấp hơn mệnh giá, trích dự phòng tài chính là 196,57 tỷ đồng đây là nguyên nhân chính làm SAM lỗ.Phương án khắc phục năm 2011: SAM lên kế hoạch cho năm 2012 dự kiến đạt 1,370,9 tỷ đồng doanh thu và 205,96 tỷ đồng lợi nhuận.+ Thị trường trong năm vừa quan xuống dốc mạnh đã làm cho công ty phải trích một khoản dự phòng dự phòng lớn. Sang năm 2012, công ty sẽ cơ cấu hợp lý toàn bộ danh mục đầu tư tài chính mà trọng tâm là chỉ tập trung vào các khoản đầu tư mang tính chiến lược. Mặt khác, hy vọng năm 2012 thị trường sẽ khởi sắc mang lại nhiều giá trị kinh tế cho SAM.+Đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị trường , phát triển sản phẩm mới các công ty thành viên, mặt khác một số dự án của công ty thành viên trong năm 2012 sẽ hoàn thành và bắt đầu có doanh thu.


Hồng Vân


Theo TTVN/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

SAM: Năm 2012 chỉ tập trung vào các khoản đầu tư mang tính chiến lược

Về tài chính: thị trường chứng khoán suy giảm sâu và kéo dài, thanh khoản yếu, cổ phiếu xuống thấp hơn mệnh giá, trích dự phòng tài chính là 196,57 tỷ đồng đây là nguyên nhân chính làm SAM lỗ.


SAM: Nam 2012 chi tap trung vao cac khoan dau tu mang tinh chien luoc


Ve tai chinh: thi truong chung khoan suy giam sau va keo dai, thanh khoan yeu, co phieu xuong thap hon menh gia, trich du phong tai chinh la 196,57 ty dong day la nguyen nhan chinh lam SAM lo.


Cong ty co phan dau tu va phat trien Sacom (SAM) giai trinh nguyen nhan lo nam 2011 va phuong an khac phuc.Nam 2011, do chu truong that chat dau tu cua Chinh phu, su suy thoai cua kinh te toan cau, ty gia, lam phat tang manh, lai suat vay tang cao.+Ve Day cap: Doanh thu day cap nam 2011 la 677,54 ty dong, dat 89,03% ke hoach va LNTT 8,73 ty dong khong dat ke hoach nam, do san phan day va cap cua Sacom chu yen ban cho khach hang la nha khai thac mang vien thong.+Ve BDS: Doanh thu BDS 55,73 ty dong, LNST 2,06 ty dong chi dat 2,21% ke hoach, do thi truong tram lang, cac thu tuc hanh chinh ve dat dai ruom ra, 1 so du an kinh doanh BDS thu cap, vi chua co kinh nghiem nen ban hang con cham.+Ve tai chinh: thi truong chung khoan suy giam sau va keo dai, thanh khoan yeu, co phieu xuong thap hon menh gia, trich du phong tai chinh la 196,57 ty dong day la nguyen nhan chinh lam SAM lo.Phuong an khac phuc nam 2011: SAM len ke hoach cho nam 2012 du kien dat 1,370,9 ty dong doanh thu va 205,96 ty dong loi nhuan.+ Thi truong trong nam vua quan xuong doc manh da lam cho cong ty phai trich mot khoan du phong du phong lon. Sang nam 2012, cong ty se co cau hop ly toan bo danh muc dau tu tai chinh ma trong tam la chi tap trung vao cac khoan dau tu mang tinh chien luoc. Mat khac, hy vong nam 2012 thi truong se khoi sac mang lai nhieu gia tri kinh te cho SAM.+Day manh cong tac tiep thi, mo rong thi truong , phat trien san pham moi cac cong ty thanh vien, mat khac mot so du an cua cong ty thanh vien trong nam 2012 se hoan thanh va bat dau co doanh thu.


Hong Van


Theo TTVN/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000