S55: Năm 2011 chi trả cổ tức bằng tiền 20%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm 2012, S55 lên kế hoạch dự kiến đạt 504,42 tỷ đồng doanh thu và 18,73 tỷ LNST, mức thu nhập bình quân là 5,85 triệu đồng/người/tháng.
S55: Năm 2011 chi trả cổ tức bằng tiền 20%

Công ty cổ phần sông Đà (S55) công bố nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012.Năm 2011, lợi nhuận sau thuế đạt 24,5 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức bằng tiền là 20%. Việc chi trả cổ tức năm 2011, S55 sẽ thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách nhà đầu tư hưởng, dự kiến vào đầu quý II/2012.Năm 2012, S55 lên kế hoạch dự kiến đạt 504,42 tỷ đồng doanh thu và 18,73 tỷ LNST, mức thu nhập bình quân là 5,85 triệu đồng/người/tháng.+Trích thưởng ban lãnh đạo mức tiền hoàn thành mức kế hoạch SXKD năm 2011 là 300 triệu đồng.+ Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2011 là 672 triệu đồng.+ ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty chủ động xem xét thông qua việc bổ sung kế hoạch đầu tư(nếu có) và các hợp đồng xây lắp có giá trị hơn 50% tổng tài sản của công ty và báo cáo kỳ họp ĐHCĐ gần nhất thông qua.+ Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/03/2012, các cổ đông công ty,HĐQT, Ban kiểm soát,Giám đốc S55 theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu theo quyết định thực hiện.


Hồng Vân


Theo TTVN/S55


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

S55: Năm 2011 chi trả cổ tức bằng tiền 20%

Năm 2012, S55 lên kế hoạch dự kiến đạt 504,42 tỷ đồng doanh thu và 18,73 tỷ LNST, mức thu nhập bình quân là 5,85 triệu đồng/người/tháng.


S55: Nam 2011 chi tra co tuc bang tien 20%


Nam 2012, S55 len ke hoach du kien dat 504,42 ty dong doanh thu va 18,73 ty LNST, muc thu nhap binh quan la 5,85 trieu dong/nguoi/thang.


Cong ty co phan song Da (S55) cong bo nghi quyet DHCD thuong nien nam 2012.Nam 2011, loi nhuan sau thue dat 24,5 ty dong, muc chi tra co tuc bang tien la 20%. Viec chi tra co tuc nam 2011, S55 se thong bao cho Trung tam luu ky chung khoan chot danh sach nha dau tu huong, du kien vao dau quy II/2012.Nam 2012, S55 len ke hoach du kien dat 504,42 ty dong doanh thu va 18,73 ty LNST, muc thu nhap binh quan la 5,85 trieu dong/nguoi/thang.+Trich thuong ban lanh dao muc tien hoan thanh muc ke hoach SXKD nam 2011 la 300 trieu dong.+ Muc thu lao HDQT va BKS nam 2011 la 672 trieu dong.+ DHCD uy quyen cho HDQT cong ty chu dong xem xet thong qua viec bo sung ke hoach dau tu(neu co) va cac hop dong xay lap co gia tri hon 50% tong tai san cua cong ty va bao cao ky hop DHCD gan nhat thong qua.+ Quyet dinh nay co hieu luc tu ngay 25/03/2012, cac co dong cong ty,HDQT, Ban kiem soat,Giam doc S55 theo nghia vu va quyen han chieu theo quyet dinh thuc hien.


Hong Van


Theo TTVN/S55


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000