VC1: Dự kiến chia cổ tức 20% trong năm 2012

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm 2012, VC1 dự kiến doanh thu đạt khoảng 630 tỷ đồng tương đương năm 2011, lợi nhuận đạt khoảng 55 tỷ đồng, giảm 27,7% so với 2011.
VC1: Dự kiến chia cổ tức 20% trong năm 2012

ĐHĐCĐ thường niên 2012 của VC1 được tổ chức thành công ngày 27/3, tại Đại hội cổ đông của VC1 đã thông qua các quyết định quan trọng và bầu bổ sung thành viên HĐQT,…

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2012, ban lãnh đạo VC1 đánh giá năm 2012 còn nhiều khó khăn chưa lường trước được. Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt. Đứng trước những khó khăn của kinh tế vĩ mô, VC1 đặt mục tiêu kinh doanh trong năm 2012 với mục tiêu sát với thực tế, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.

Cụ thể, tổng sản lượng dự kiến đạt 900 tỷ đồng tương đương năm 2011, doanh thu khoảng 630 tỷ đồng tương đương 2011, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế ước khoảng 55 tỷ đồng giảm 27,7% so với 2011.

Theo phương án phân chia lợi nhuận 2012, dự kiến lợi nhuận sau thuế là hơn 41,2 tỷ đồng và lợi nhuận để lại năm 2011 là 36,7 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận có thể phân phối 2012 là gần 78 tỷ đồng, VC1 dự kiến chia cổ tức 20% tương ứng 14,8 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2012 dự kiến là 57,4 tỷ đồng

Giải thích lý do, còn 57,4 tỷ đồng lợi nhuận để lại trong năm 2012 mà không trích vào quỹ đầu tư phát triển của Công ty. Ông Nguyễn Thạc Kim – TGĐ của VC1 giải thích, năm 2011 quỹ đầu tư phát triển của VC1 có hơn 70 tỷ đồng, sau khi đầu tư vào một số thiết bị xây dựng với tổng giá trị khoảng 25 tỷ đồng, quỹ này vẫn đảm bảo. Việc giữ lại hơn 36 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối là để đề phòng năm 2012, năm 2013 dự kiến kinh tế sẽ còn khó khăn nên nếu tình hình quá khó khăn Công ty sẽ trích lợi nhuận này để chia cho cổ đông.

Ngoài ra, nếu thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn kéo dài thì khả năng đến quý 3 năm 2012 VC1 có khả năng rơi vào tình trạng thiếu vốn đầu tư, do đó, khoản lợi nhuận này rất cần thiết để bổ sung vào vốn lưu động của Công ty.

Về tình hình triển khai các dự án:

Hiện nay, dự án trọng điểm mà VC1 đang triển khai là Khu nhà ở, văn phòng cao cấp Vinaconex 1. Đến nay dự án này cơ bản đã hoàn thiện thi công phần thô và đang tiến hành bàn giao khu nhà ở cho khách hàng.

Theo ông Kim, trong tổng số 249 căn hộ đến nay VC1 đã bán gần như hết 222 căn qua sàn giao dịch, tuy nhiên, một số hợp đồng đã bỏ cọc và Công ty đang liên hệ để thanh lý hợp đồng. Tổng doanh thu bán hàng khoảng 590 tỷ đồng, một phần đã được phân bổ trong 3 năm vừa qua. Còn lại là chưa bán được nhưng những căn hộ chưa bán được đều nằm trong 73 căn mà Thành phố giới thiệu bán, trong đó một số trường hợp không đến mua, một số đã đến ký hợp đồng những sau đó lại bỏ.

Dự kiến doanh thu của khu tổ hợp này là 1.400 tỷ đồng, tuy nhiên, phần doanh thu còn lại chủ yếu dự kiến phát sinh trong tương lai khi còn khoảng 10.000 sàn văn phòng, 2 tầng hầm để xe,…Công ty chưa cho thuê nên chưa có doanh thu từ mảng này.

Cũng theo ông Kim, dự kiến VC1 cần đầu tư khoảng 500 tỷ đồng nữa để hoàn thiện dự án này.

Đối với dự án Cao Xanh, Hà Khánh tại Quảng Ninh, mặc dù Công ty đã được giao làm chủ đầu tư hơn 6 tháng nay nhưng do tình hình thị trường bất động sản khó khăn nên dự án đang phải tạm dừng triển khai. Trong năm 2012, việc triển khai chi tiết sẽ được VC1 quyết định căn cứ theo tình hình thị trường bất động sản tại địa phương.

ĐHĐCĐ năm 2012 của VC1 cũng đã thông qua việc từ nhiệm của ông Vũ Đình Chầm – Chủ tịch HĐQT, và ông Nguyễn Phúc Hưởng – Thành viên HĐQT. Đồng thời, đã bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT mới là ông Mai Long – Đại diện của Tổng Công ty Vinaconex đang nắm giữ hơn 4 triệu cổ phiếu VC1 tương ứng trên 55%, và ông Phạm Quang Thanh đại diện cho Công ty Quản lý quỹ Đầu tư Bảo Việt, hiện đang nắm giữ 749.200 cổ phiếu VC1 chiếm trên 10%. Ông Phạm Quang Thanh hiện đang là Giám đốc Đầu tư BĐS và Tài sản khác của Quỹ đầu tư Bảo Việt.

Do ông Vũ Quý Hà và ông Thạch Anh Đức là 2 thành viên HĐQT còn lại của VC1 vắng mặt tại ĐHĐCĐ nên Đại hội chưa bầu ngay được chức chủ tịch HĐQT thay ông Vũ Đình Chầm. Do đó, sau 7 ngày kể từ khi kết thúc ĐHĐCĐ, HĐQT của VC1 sẽ công bố chủ tịch HĐQT của VC1 sau.

Gia Hân

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VC1: Dự kiến chia cổ tức 20% trong năm 2012

Năm 2012, VC1 dự kiến doanh thu đạt khoảng 630 tỷ đồng tương đương năm 2011, lợi nhuận đạt khoảng 55 tỷ đồng, giảm 27,7% so với 2011.


VC1: Du kien chia co tuc 20% trong nam 2012


Nam 2012, VC1 du kien doanh thu dat khoang 630 ty dong tuong duong nam 2011, loi nhuan dat khoang 55 ty dong, giam 27,7% so voi 2011.


DHDCD thuong nien 2012 cua VC1 duoc to chuc thanh cong ngay 27/3, tai Dai hoi co dong cua VC1 da thong qua cac quyet dinh quan trong va bau bo sung thanh vien HDQT,…

Theo ke hoach kinh doanh cua nam 2012, ban lanh dao VC1 danh gia nam 2012 con nhieu kho khan chua luong truoc duoc. Ap luc canh tranh ngay cang gay gat va khoc liet. Dung truoc nhung kho khan cua kinh te vi mo, VC1 dat muc tieu kinh doanh trong nam 2012 voi muc tieu sat voi thuc te, dam bao tinh an toan va hieu qua.

Cu the, tong san luong du kien dat 900 ty dong tuong duong nam 2011, doanh thu khoang 630 ty dong tuong duong 2011, tuy nhien loi nhuan truoc thue uoc khoang 55 ty dong giam 27,7% so voi 2011.

Theo phuong an phan chia loi nhuan 2012, du kien loi nhuan sau thue la hon 41,2 ty dong va loi nhuan de lai nam 2011 la 36,7 ty dong. Tong loi nhuan co the phan phoi 2012 la gan 78 ty dong, VC1 du kien chia co tuc 20% tuong ung 14,8 ty dong. Sau khi trich lap cac quy, loi nhuan con lai chua phan phoi nam 2012 du kien la 57,4 ty dong

Giai thich ly do, con 57,4 ty dong loi nhuan de lai trong nam 2012 ma khong trich vao quy dau tu phat trien cua Cong ty. Ong Nguyen Thac Kim – TGD cua VC1 giai thich, nam 2011 quy dau tu phat trien cua VC1 co hon 70 ty dong, sau khi dau tu vao mot so thiet bi xay dung voi tong gia tri khoang 25 ty dong, quy nay van dam bao. Viec giu lai hon 36 ty dong loi nhuan chua phan phoi la de de phong nam 2012, nam 2013 du kien kinh te se con kho khan nen neu tinh hinh qua kho khan Cong ty se trich loi nhuan nay de chia cho co dong.

Ngoai ra, neu thi truong bat dong san tiep tuc kho khan keo dai thi kha nang den quy 3 nam 2012 VC1 co kha nang roi vao tinh trang thieu von dau tu, do do, khoan loi nhuan nay rat can thiet de bo sung vao von luu dong cua Cong ty.

Ve tinh hinh trien khai cac du an:

Hien nay, du an trong diem ma VC1 dang trien khai la Khu nha o, van phong cao cap Vinaconex 1. Den nay du an nay co ban da hoan thien thi cong phan tho va dang tien hanh ban giao khu nha o cho khach hang.

Theo ong Kim, trong tong so 249 can ho den nay VC1 da ban gan nhu het 222 can qua san giao dich, tuy nhien, mot so hop dong da bo coc va Cong ty dang lien he de thanh ly hop dong. Tong doanh thu ban hang khoang 590 ty dong, mot phan da duoc phan bo trong 3 nam vua qua. Con lai la chua ban duoc nhung nhung can ho chua ban duoc deu nam trong 73 can ma Thanh pho gioi thieu ban, trong do mot so truong hop khong den mua, mot so da den ky hop dong nhung sau do lai bo.

Du kien doanh thu cua khu to hop nay la 1.400 ty dong, tuy nhien, phan doanh thu con lai chu yeu du kien phat sinh trong tuong lai khi con khoang 10.000 san van phong, 2 tang ham de xe,…Cong ty chua cho thue nen chua co doanh thu tu mang nay.

Cung theo ong Kim, du kien VC1 can dau tu khoang 500 ty dong nua de hoan thien du an nay.

Doi voi du an Cao Xanh, Ha Khanh tai Quang Ninh, mac du Cong ty da duoc giao lam chu dau tu hon 6 thang nay nhung do tinh hinh thi truong bat dong san kho khan nen du an dang phai tam dung trien khai. Trong nam 2012, viec trien khai chi tiet se duoc VC1 quyet dinh can cu theo tinh hinh thi truong bat dong san tai dia phuong.

DHDCD nam 2012 cua VC1 cung da thong qua viec tu nhiem cua ong Vu Dinh Cham – Chu tich HDQT, va ong Nguyen Phuc Huong – Thanh vien HDQT. Dong thoi, da bau bo sung 2 thanh vien HDQT moi la ong Mai Long – Dai dien cua Tong Cong ty Vinaconex dang nam giu hon 4 trieu co phieu VC1 tuong ung tren 55%, va ong Pham Quang Thanh dai dien cho Cong ty Quan ly quy Dau tu Bao Viet, hien dang nam giu 749.200 co phieu VC1 chiem tren 10%. Ong Pham Quang Thanh hien dang la Giam doc Dau tu BDS va Tai san khac cua Quy dau tu Bao Viet.

Do ong Vu Quy Ha va ong Thach Anh Duc la 2 thanh vien HDQT con lai cua VC1 vang mat tai DHDCD nen Dai hoi chua bau ngay duoc chuc chu tich HDQT thay ong Vu Dinh Cham. Do do, sau 7 ngay ke tu khi ket thuc DHDCD, HDQT cua VC1 se cong bo chu tich HDQT cua VC1 sau.

Gia Han

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000