HMH: Năm 2012 trả cổ tức bằng tiền 5-10% và bằng cổ phiếu 32%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Chấp thuận việc tái cơ cấu để đảm bảo định hướng phát triển lâu dài, bền vững của công ty: Sáp nhập 2 đơn vị Công Ty TNHH tiếp vận Hải Minh và Công Ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng.
HMH: Năm 2012 trả cổ tức bằng tiền 5-10% và bằng cổ phiếu 32%

Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011 tổ chức ngày 25/3 vừa qua.


Năm 2012, HMH đặt kế hoạch 123,5 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 2,5% so với thực hiện năm 2011. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế giảm 28%, đạt 14,5 tỷ đồng.


ĐHCĐ thông qua phân phối lợi nhuận năm 2011 với cổ tức 20% như đã thực hiện. Năm 2012 mức cổ tức dự kiến từ 5-10% bằng tiền mặt và 32% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại.


Thông qua qua kế hoạch phát hành thêm 2.642.504 cổ phiếu cho đủ Vốn điều lệ đăng ký của công ty là 100 tỷ đồng.


Chấp thuận niêm yết 177.590 cổ phiếu của Công ty TTK Global Resources Pte.LTD Singapore trên sàn chứng khoán Hà Nội.


Chấp thuận việc tái cơ cấu để đảm bảo định hướng phát triển lâu dài, bền vững của công ty: Sáp nhập 2 đơn vị Công Ty TNHH tiếp vận Hải Minh và Công Ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng.


Hải An

Theo TTVN/HMH


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

HMH: Năm 2012 trả cổ tức bằng tiền 5-10% và bằng cổ phiếu 32%

Chấp thuận việc tái cơ cấu để đảm bảo định hướng phát triển lâu dài, bền vững của công ty: Sáp nhập 2 đơn vị Công Ty TNHH tiếp vận Hải Minh và Công Ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng.


HMH: Nam 2012 tra co tuc bang tien 5-10% va bang co phieu 32%


Chap thuan viec tai co cau de dam bao dinh huong phat trien lau dai, ben vung cua cong ty: Sap nhap 2 don vi Cong Ty TNHH tiep van Hai Minh va Cong Ty TNHH MTV Hai Minh Hai Phong.


Cong ty Co phan Hai Minh (HMH) thong bao Nghi quyet DHCD thuong nien nam 2011 to chuc ngay 25/3 vua qua.


Nam 2012, HMH dat ke hoach 123,5 ty dong tong doanh thu, giam 2,5% so voi thuc hien nam 2011. Ke hoach loi nhuan sau thue giam 28%, dat 14,5 ty dong.


DHCD thong qua phan phoi loi nhuan nam 2011 voi co tuc 20% nhu da thuc hien. Nam 2012 muc co tuc du kien tu 5-10% bang tien mat va 32% bang co phieu tu nguon loi nhuan con lai.


Thong qua qua ke hoach phat hanh them 2.642.504 co phieu cho du Von dieu le dang ky cua cong ty la 100 ty dong.


Chap thuan niem yet 177.590 co phieu cua Cong ty TTK Global Resources Pte.LTD Singapore tren san chung khoan Ha Noi.


Chap thuan viec tai co cau de dam bao dinh huong phat trien lau dai, ben vung cua cong ty: Sap nhap 2 don vi Cong Ty TNHH tiep van Hai Minh va Cong Ty TNHH MTV Hai Minh Hai Phong.


Hai An

Theo TTVN/HMH


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000