PHT: Đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu ở mức 0%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm 2012, PHT đặt mục tiêu tăng trưởng từ 15%-20%, doanh thu từ sản xuất kinh doanh đạt khoảng 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 29,5 tỷ đồng.
PHT: Đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu ở mức 0%

Ngày 24/3, CTCP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (mã CK: PHT) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, và thông qua Nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng.


Mặc dù Ban lãnh đạo PHT dự báo năm 2012 nền kinh tế trong nước vẫn sẽ tiếp tục còn có những khó khăn và nhiều thách thức, tốc độ tăng trưởng GDP ước khoảng 5,9%. Sự suy giảm kinh tế toàn cầu và chính sách thắt chặt của Chính phủ sẽ tiếp tục có những tác động đến các ngành nghề kinh tế. Đứng trước tình hình đó, PHT vẫn đặt mục tiêu kinh doanh năm 2012 của Công ty có nhiều khả quan, cụ thể:


Trong sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu an toàn nguồn vốn phấn đấu ở mức 100%, hạn chế tối đa các khoản công nợ phải thu trong kỳ, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0%.


Doanh thu tổng hợp của toàn hệ thống trong năm 2012 tăng trưởng ở mức từ 15%-20% so với năm 2011, lợi nhuận sau thuế trên vốn phải tăng trưởng ở mức từ 15%-20%, cụ thể:


STT


Chỉ tiêu


Giá trị


1


Tổng sản lượng tiêu thụ


165.000 (tấn)


2


Doanh thu từ SXKD


1.800 tỷ đồng


3


Giá vốn


1.703 tỷ đồng


4


Lợi nhuận gộp


97 tỷ đồng


5


Lợi nhuận trước thuế


35 tỷ đồng


6


Lợi nhuận sau thuế


29,5 tỷ đồng


7


Cổ tức năm 2012


10-15%Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011, PHT đạt tổng sản lượng tiêu thụ là 110.000 tấn, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 1.447,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 30,48 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 25,66 tỷ đồng. EPS đạt 1.388 đồng/cp.


Đại hội cũng đã thông quan phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 với tỷ lệ chi trả cổ tức là 12%, trong đó PHT đã tạm ứng 6% trong năm 2011, 6% còn lại chi trả bằng tiền mặt và thời gian chi trả ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp.


Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011, sản lượng nhập khẩu đầu vào của PHT đạt 27.000 tấn với tổng giá trị 19,5 triệu USD,c hiếm 23,81%, nguồn vốn nội địa đạt 96.000 tấn chiếm tỷ trọng 76,19% tổng sản lượng đầu vào.


Vừa qua, PHT cũng đã tổ chức khai trương Công ty TNHH Phúc Tiến Hải Phòng. Công ty được thành lập trên cơ sở mô hình liên doanh liên kết giữa Phúc Tiến và Công ty TNHH Hoàn Cầu. Hoạt động kinh doanh về sản xuất Thép tấm, thép cuộn, và thép hình…


Năm 2009-2010, nhằm đáp ứng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh PHT đã quyết định đầu tư 100 tỷ đồn xây dựng nhà máy sản xuất thép tại Hải Phòng dựa trên mô hình Công ty TNHH Phúc Tiến Hải Phòng. Toàn bộ hạng mục dự án nhà máy được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 trị giá 60 tỷ đồng và giai đoạn 2 trị giá 40 tỷ đồng với hệ thống kho bãi, nhà xưởng, thiết bị máy mọc hoạt động theo quy trình khép kín không ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng dân cư. Đến nay PHT đã chính thức khai trương và đưa vào hoạt động nhà máy này.


Gia Hân


Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

PHT: Đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu ở mức 0%

Năm 2012, PHT đặt mục tiêu tăng trưởng từ 15%-20%, doanh thu từ sản xuất kinh doanh đạt khoảng 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 29,5 tỷ đồng.


PHT: Dat muc tieu ty le no xau o muc 0%


Nam 2012, PHT dat muc tieu tang truong tu 15%-20%, doanh thu tu san xuat kinh doanh dat khoang 1.800 ty dong va loi nhuan sau thue dat khoang 29,5 ty dong.


Ngay 24/3, CTCP San xuat va Thuong mai Phuc Tien (ma CK: PHT) da to chuc thanh cong DHDCD thuong nien nam 2012, va thong qua Nghi quyet Dai hoi voi nhieu noi dung quan trong.


Mac du Ban lanh dao PHT du bao nam 2012 nen kinh te trong nuoc van se tiep tuc con co nhung kho khan va nhieu thach thuc, toc do tang truong GDP uoc khoang 5,9%. Su suy giam kinh te toan cau va chinh sach that chat cua Chinh phu se tiep tuc co nhung tac dong den cac nganh nghe kinh te. Dung truoc tinh hinh do, PHT van dat muc tieu kinh doanh nam 2012 cua Cong ty co nhieu kha quan, cu the:


Trong san xuat kinh doanh, chi tieu an toan nguon von phan dau o muc 100%, han che toi da cac khoan cong no phai thu trong ky, ty le no xau o muc 0%.


Doanh thu tong hop cua toan he thong trong nam 2012 tang truong o muc tu 15%-20% so voi nam 2011, loi nhuan sau thue tren von phai tang truong o muc tu 15%-20%, cu the:


STT


Chi tieu


Gia tri


1


Tong san luong tieu thu


165.000 (tan)


2


Doanh thu tu SXKD


1.800 ty dong


3


Gia von


1.703 ty dong


4


Loi nhuan gop


97 ty dong


5


Loi nhuan truoc thue


35 ty dong


6


Loi nhuan sau thue


29,5 ty dong


7


Co tuc nam 2012


10-15%Theo bao cao tai chinh hop nhat nam 2011, PHT dat tong san luong tieu thu la 110.000 tan, doanh thu tu hoat dong san xuat kinh doanh dat 1.447,8 ty dong, loi nhuan truoc thue dat 30,48 ty dong va loi nhuan sau thue dat 25,66 ty dong. EPS dat 1.388 dong/cp.


Dai hoi cung da thong quan phuong an phan phoi loi nhuan nam 2011 voi ty le chi tra co tuc la 12%, trong do PHT da tam ung 6% trong nam 2011, 6% con lai chi tra bang tien mat va thoi gian chi tra uy quyen cho HDQT lua chon thoi diem phu hop.


Tong ket hoat dong kinh doanh nam 2011, san luong nhap khau dau vao cua PHT dat 27.000 tan voi tong gia tri 19,5 trieu USD,c hiem 23,81%, nguon von noi dia dat 96.000 tan chiem ty trong 76,19% tong san luong dau vao.


Vua qua, PHT cung da to chuc khai truong Cong ty TNHH Phuc Tien Hai Phong. Cong ty duoc thanh lap tren co so mo hinh lien doanh lien ket giua Phuc Tien va Cong ty TNHH Hoan Cau. Hoat dong kinh doanh ve san xuat Thep tam, thep cuon, va thep hinh…


Nam 2009-2010, nham dap ung mo rong hoat dong san xuat kinh doanh PHT da quyet dinh dau tu 100 ty don xay dung nha may san xuat thep tai Hai Phong dua tren mo hinh Cong ty TNHH Phuc Tien Hai Phong. Toan bo hang muc du an nha may duoc chia lam 2 giai doan, giai doan 1 tri gia 60 ty dong va giai doan 2 tri gia 40 ty dong voi he thong kho bai, nha xuong, thiet bi may moc hoat dong theo quy trinh khep kin khong anh huong den moi truong va cong dong dan cu. Den nay PHT da chinh thuc khai truong va dua vao hoat dong nha may nay.


Gia Han


Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000