VIT: Năm 2011, 2012 không chia cổ tức

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm 2012 VIT đặt mục tiêu 3 tỷ đồng LNTT, chỉ bằng 1/12 kế hoạch của năm 2011.
VIT: Năm 2011, 2012 không chia cổ tức

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã CK: VIT) công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 được tổ chức ngày 22/3/2012,


Theo đó, đại hội đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 với 3,075 tỷ đồng LNTT chỉ hoàn thành được 8,5% kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng.


Với kết quả này công ty sẽ trích lập các quỹ và dùng 58 triệu đồng để chi trả thù lao HĐTQ còn lại 2,037 tỷ đồng lợi nhuận để lại năm sau và không chia cổ tức 2011.


Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với 3 tỷ đồng LNTT; Chỉ tiêu nợ phải thu của khách hàng đến 31/12/2012 là 40 tỷ đồng.


Đại hội thông qua việc không chia cổ tức năm 2012, giữ lại lợi nhuận để phân phối vào năm sau.


Thông qua việc cơ cấu nguồn vốn dưới hình thức tái thuê tài sản. Số tiền dự kiến cơ cấu trong năm 2012 khoảng 20 tỷ đồng.


Minh Ngọc


Theo TTVN/HNX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VIT: Năm 2011, 2012 không chia cổ tức

Năm 2012 VIT đặt mục tiêu 3 tỷ đồng LNTT, chỉ bằng 1/12 kế hoạch của năm 2011.


VIT: Nam 2011, 2012 khong chia co tuc


Nam 2012 VIT dat muc tieu 3 ty dong LNTT, chi bang 1/12 ke hoach cua nam 2011.


Cong ty Co phan Viglacera Tien Son (ma CK: VIT) cong bo nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2012 duoc to chuc ngay 22/3/2012,


Theo do, dai hoi da thong qua ket qua kinh doanh nam 2011 voi 3,075 ty dong LNTT chi hoan thanh duoc 8,5% ke hoach. Thu nhap binh quan cua nguoi lao dong dat 5,3 trieu dong/nguoi/thang.


Voi ket qua nay cong ty se trich lap cac quy va dung 58 trieu dong de chi tra thu lao HDTQ con lai 2,037 ty dong loi nhuan de lai nam sau va khong chia co tuc 2011.


Dai hoi thong qua ke hoach san xuat kinh doanh nam 2012 voi 3 ty dong LNTT; Chi tieu no phai thu cua khach hang den 31/12/2012 la 40 ty dong.


Dai hoi thong qua viec khong chia co tuc nam 2012, giu lai loi nhuan de phan phoi vao nam sau.


Thong qua viec co cau nguon von duoi hinh thuc tai thue tai san. So tien du kien co cau trong nam 2012 khoang 20 ty dong.


Minh Ngoc


Theo TTVN/HNX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000