KSC: 5/4 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 12% và họp ĐHCĐ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thời gian thanh toán: 07/05/2012.
KSC: 5/4 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 12% và họp ĐHCĐ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà (KSC)


- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/4/2012


- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2012


1/Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011:


- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.


- Thời gian và địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau bằng văn bản.


- Nội dung họp:


+ Thông qua kết quả hoạt động SX-KD năm 2011 và kế hoạch SX-KD năm 2012.


+ Thông qua báo cáo tài chính; báo cáo phân chia lợi nhuận và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011;


+ Báo cáo quyết toán mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 và mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012.


2/Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2011:


- Tỷ lệ thanh toán: 12% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng/cổ phiếu)


- Thời gian thanh toán: 07/05/2012


- Địa điểm thực hiện:


+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.


+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa.


Hải An


Theo TTVN/VSD


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

KSC: 5/4 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 12% và họp ĐHCĐ

Thời gian thanh toán: 07/05/2012.


KSC: 5/4 GDKHQ nhan co tuc bang tien 12% va hop DHCD


Thoi gian thanh toan: 07/05/2012.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam – chi nhanh TP.Ho Chi Minh (CNVSD) thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau:


- To chuc dang ky: Cong ty Co phan Muoi Khanh Hoa (KSC)


- Ngay giao dich khong huong quyen: 5/4/2012


- Ngày dang ký cuói cùng: 09/04/2012


1/To chuc Dai hoi co dong thuong nien nam 2011:


- Ty le thuc hien: 01 co phieu – 01 quyen bieu quyet.


- Thoi gian va dia diem thuc hien: Se thong bao sau bang van ban.


- Noi dung hop:


+ Thong qua ket qua hoat dong SX-KD nam 2011 va ke hoach SX-KD nam 2012.


+ Thong qua bao cao tai chinh; bao cao phan chia loi nhuan va bao cao cua Ban kiem soat nam 2011;


+ Bao cao quyet toan muc thu lao HDQT, Ban kiem soat nam 2011 va muc thu lao HDQT, Ban kiem soat nam 2012.


2/Tam ung co tuc bang tien mat dot 1 nam 2011:


- Ty le thanh toan: 12% /co phieu (01 co phieu duoc nhan 1.200 dong/co phieu)


- Thoi gian thanh toan: 07/05/2012


- Dia diem thuc hien:


+ Doi voi chung khoan luu ky: nguoi so huu lam thu tuc nhan co tuc tai TVLK noi mo tai khoan luu ky.


+ Doi voi chung khoan chua luu ky: nguoi so huu lam thu tuc nhan co tuc tai Phong Ke toan Cong ty co phan Muoi Khanh Hoa.


Hai An


Theo TTVN/VSD


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000