ĐHCĐ Fecon: Quyết tâm niêm yết trong quý II/2012

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm 2012 với bối cảnh kinh tế khó khăn, Fecon đặt mục tiêu doanh thu 960 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 94 tỷ đồng, cổ tức dự kiến là 20%.
ĐHCĐ Fecon: Quyết tâm niêm yết trong quý II/2012

Ngày 24/3, Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm Fecon  (FCN) đã tổ chức đại hổi cổ đông thường niên 2012. Tại đại hội, các cổ đông nhất trí thông qua nghị quyết đại hội với nhiều nội dung quan trọng.


Năm 2012 với bối cảnh kinh tế khó khăn, Fecon đặt mục tiêu doanh thu 960 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 94 tỷ đồng, cổ tức dự kiến là 20%. So với mức doanh thu đạt 914 tỷ và lợi nhuận sau thuế 96,3 tỷ đồng năm 2011 thì kế hoạch kinh doanh 2012 khá thận trọng.


Giải thích cho kế hoạch 2012, ông Phạm Việt Khoa, Tổng giám đốc Fecon, cho biết năm 2011 công ty đạt được hiệu quả kinh doanh cao do dự án Nhiệt điện Long Phú đạt hiệu quả kinh doanh vượt ngoài dự đoán. Đánh giá của ban lãnh đạo Fecon thì đó chỉ là yếu tố may mắn nhất thời, cũng nhờ đó mà LNST của công ty vượt kế hoạch đặt ra đầu năm là 85 tỷ đồng.


Hiện nay thì thị trường đang có sự cạnh tanh gay gắt, các nhà thầu cần việc nên sẵn sàng hạ giá thành thi công, thậm chí chấp nhận lỗ để có công trình. Do vậy Fecon cũng phải hạ giá để cạnh tranh và giữ đối tác.


“Mục tiêu là lợi nhuận là 10% doanh thu nhưng từ đầu năm thì 2 công trình đã phải hạ xuống còn 5% để có hợp đồng”- ông Khoa chia sẻ.


Trả lời câu hỏi của cổ đông về nhà máy bấc thấm hợp tác với đối tác Nhật, ông Khoa cho biết đó là nhà máy sản xuất nhằm phục vụ cho chính Fecon, thay vì phải nhập khẩu. Theo tính toán đến giữa năm 2012 sẽ xây dựng xong, và vừa xây dựng vừa sản xuất. Ước tính 2012 sẽ đạt doanh số là 50 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 5 tỷ. Năm 2013 khi cả 3 dây chuyền đi vào sản xuất thì sẽ cho doanh số 75 tỷ đồng, LNST khoảng 7-8 tỷ đồng/năm.


Ông Khoa nói: Với sản lượng hiện nay của nhà mày thì chỉ đủ để phục vụ Fecon và dư một chút bán ra thị trường. Đầu tư nhà máy giúp công ty không phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, chủ động trong thi công.


Tính đến hết năm 2011, Fecon mới đầu tư vào nhà máy có 3 tỷ đồng.


Năm 2012, Fecon dự kiến chi cổ tức 20% trong đó 10% là tiền mặt và 10% bằng cổ phần.


ĐHCĐ cũng thông qua phương án phát tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phần.


  • Phát hành thêm cổ phần cho 2 đối tượng là cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược. Với cổ đông hiện hữu là 533 ngàn cổ phần, giá phát hành là 20.000 đồng/cổ phần.
  • Với cổ đông chiến lược, khối lượng phát hành là 1,8 triệu cổ phần, giá phát hành không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm.

Về vấn đề lưu ký và niêm yếu cổ phiếu, ông Khoa cho biết ban lãnh đạo công ty nhận thấy hiện tại TTCK thuận lợi cho việc niêm yết. Vì thế công ty sẽ xúc tiến việc niêm yết cổ phiếu Fecon lên Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh sớm. “Quý II sẽ thực hiện việc lưu ký và nộp hồ sơ niêm yết. Quyết tâm hoàn thành trong quý II/2012”- ông Khoa phát biểu.


Trả lời thắc mắc của cổ đông lớn về việc trả cổ tức bằng tiền, ông Khoa cho rằng ngoài các cổ đông lớn nắm giữ cổ phiếu chỉ quan tâm đến giữ giá trị cổ phiếu thì Fecon cũng có nhiều cổ đông là người lao động cho công ty. Việc chi trả cổ tức bằng tiền, tuy không nhiều nhưng thường được thực hiện vào dịp gần Tết là điều nên có và cần thiết. Do vậy ban lãnh đạo công ty quyết định chia cổ tức có hình thức chia tiền mặt.


Thanh Hải 


Theo TTVN/FCN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

ĐHCĐ Fecon: Quyết tâm niêm yết trong quý II/2012

Năm 2012 với bối cảnh kinh tế khó khăn, Fecon đặt mục tiêu doanh thu 960 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 94 tỷ đồng, cổ tức dự kiến là 20%.


DHCD Fecon: Quyet tam niem yet trong quy II/2012


Nam 2012 voi boi canh kinh te kho khan, Fecon dat muc tieu doanh thu 960 ty dong, loi nhuan sau thue 94 ty dong, co tuc du kien la 20%.


Ngay 24/3, Cong ty Co phan Ky thuat nen mong va cong trinh ngam Fecon  (FCN) da to chuc dai hoi co dong thuong nien 2012. Tai dai hoi, cac co dong nhat tri thong qua nghi quyet dai hoi voi nhieu noi dung quan trong.


Nam 2012 voi boi canh kinh te kho khan, Fecon dat muc tieu doanh thu 960 ty dong, loi nhuan sau thue 94 ty dong, co tuc du kien la 20%. So voi muc doanh thu dat 914 ty va loi nhuan sau thue 96,3 ty dong nam 2011 thi ke hoach kinh doanh 2012 kha than trong.


Giai thich cho ke hoach 2012, ong Pham Viet Khoa, Tong giam doc Fecon, cho biet nam 2011 cong ty dat duoc hieu qua kinh doanh cao do du an Nhiet dien Long Phu dat hieu qua kinh doanh vuot ngoai du doan. Danh gia cua ban lanh dao Fecon thi do chi la yeu to may man nhat thoi, cung nho do ma LNST cua cong ty vuot ke hoach dat ra dau nam la 85 ty dong.


Hien nay thi thi truong dang co su canh tanh gay gat, cac nha thau can viec nen san sang ha gia thanh thi cong, tham chi chap nhan lo de co cong trinh. Do vay Fecon cung phai ha gia de canh tranh va giu doi tac.


“Muc tieu la loi nhuan la 10% doanh thu nhung tu dau nam thi 2 cong trinh da phai ha xuong con 5% de co hop dong”- ong Khoa chia se.


Tra loi cau hoi cua co dong ve nha may bac tham hop tac voi doi tac Nhat, ong Khoa cho biet do la nha may san xuat nham phuc vu cho chinh Fecon, thay vi phai nhap khau. Theo tinh toan den giua nam 2012 se xay dung xong, va vua xay dung vua san xuat. Uoc tinh 2012 se dat doanh so la 50 ty, loi nhuan sau thue la 5 ty. Nam 2013 khi ca 3 day chuyen di vao san xuat thi se cho doanh so 75 ty dong, LNST khoang 7-8 ty dong/nam.


Ong Khoa noi: Voi san luong hien nay cua nha may thi chi du de phuc vu Fecon va du mot chut ban ra thi truong. Dau tu nha may giup cong ty khong phu thuoc vao nguon nhap khau, chu dong trong thi cong.


Tinh den het nam 2011, Fecon moi dau tu vao nha may co 3 ty dong.


Nam 2012, Fecon du kien chi co tuc 20% trong do 10% la tien mat va 10% bang co phan.


DHCD cung thong qua phuong an phat tang von dieu le thong qua tra co tuc bang co phieu va phat hanh them co phan.


Ve van de luu ky va niem yeu co phieu, ong Khoa cho biet ban lanh dao cong ty nhan thay hien tai TTCK thuan loi cho viec niem yet. Vi the cong ty se xuc tien viec niem yet co phieu Fecon len So giao dich Chung khoan Tp Ho Chi Minh som. “Quy II se thuc hien viec luu ky va nop ho so niem yet. Quyet tam hoan thanh trong quy II/2012”- ong Khoa phat bieu.


Tra loi thac mac cua co dong lon ve viec tra co tuc bang tien, ong Khoa cho rang ngoai cac co dong lon nam giu co phieu chi quan tam den giu gia tri co phieu thi Fecon cung co nhieu co dong la nguoi lao dong cho cong ty. Viec chi tra co tuc bang tien, tuy khong nhieu nhung thuong duoc thuc hien vao dip gan Tet la dieu nen co va can thiet. Do vay ban lanh dao cong ty quyet dinh chia co tuc co hinh thuc chia tien mat.


Thanh Hai 


Theo TTVN/FCN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000