POM: Đặt mục tiêu 14.400 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2012

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Chi phí tài chính của công ty sẽ tăng cao năm 2012 do số nợ tăng dài hạn từ đầu tư dự án Pomina 3.
POM: Đặt mục tiêu 14.400 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2012

Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM) thông báo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên.


Tại đại hội, HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông kết quả 404,24 tỷ đồng LNST đạt được năm 2011 tương đương hoàn thành 66,05% kế hoạch năm. Mức cổ tức thực hiện dự kiến là 15%, thấp hơn so với con số 20% đầu năm.


Năm 2012, công ty nhận định Chính phủ chủ trương tiếp tục kiềm chế lạm phát, siết chặt tín dụng đối với ngành Bất động sản, giảm chi cho đầu tư công nên sẽ gây ảnh hưởng đến quy mô đầu tư trong xây dựng cơ bản, tác động tiêu cực đến ngành thép.


Ngoài ra, chi phí tài chính của công ty sẽ tăng cao năm 2012 do số nợ tăng dài hạn từ đầu tư dự án Pomina 3, ngoài ra, doanh nghiệp không được vay bằng USD mà phải vay bằng VND nên làm tăng lãi tiền vay.


Cùng với khó khăn, công ty cũng có những thuận lợi nhất định như nhà máy luyện 1 triệu tấn được xây dựng đúng kế hoạch và quý I/2012 đã đưa vào hoạt động, tăng năng lực cạnh tranh cho công ty. Các chỉ số tiêu hao vật tư, điện năng của POM hiện nay ở mức thấp nên giảm giá thành sản phẩm. Nhờ sự hỗ trợ tài chính của các ngân hàng nên POM không bắt buộc phải huy động vốn qua thị trường chứng khoán trong bối cảnh TTCK đang suy giảm.


Công ty đặt mục tiêu 14.400 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2012, 400 tỷ đồng LNST, tỷ suất LNST/doanh thu thuần đạt 2,78% và LNST/ vốn chủ sở hữu đạt 14,02%. Mức cổ tức năm 2012 dự kiến đạt 15%.Hải An

Theo TTVN/POM


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

POM: Đặt mục tiêu 14.400 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2012

Chi phí tài chính của công ty sẽ tăng cao năm 2012 do số nợ tăng dài hạn từ đầu tư dự án Pomina 3.


POM: Dat muc tieu 14.400 ty dong doanh thu thuan nam 2012


Chi phi tai chinh cua cong ty se tang cao nam 2012 do so no tang dai han tu dau tu du an Pomina 3.


Cong ty Co phan Thep Pomina (POM) thong bao tai lieu hop Dai hoi co dong thuong nien.


Tai dai hoi, HDQT se trinh Dai hoi co dong ket qua 404,24 ty dong LNST dat duoc nam 2011 tuong duong hoan thanh 66,05% ke hoach nam. Muc co tuc thuc hien du kien la 15%, thap hon so voi con so 20% dau nam.


Nam 2012, cong ty nhan dinh Chinh phu chu truong tiep tuc kiem che lam phat, siet chat tin dung doi voi nganh Bat dong san, giam chi cho dau tu cong nen se gay anh huong den quy mo dau tu trong xay dung co ban, tac dong tieu cuc den nganh thep.


Ngoai ra, chi phi tai chinh cua cong ty se tang cao nam 2012 do so no tang dai han tu dau tu du an Pomina 3, ngoai ra, doanh nghiep khong duoc vay bang USD ma phai vay bang VND nen lam tang lai tien vay.


Cung voi kho khan, cong ty cung co nhung thuan loi nhat dinh nhu nha may luyen 1 trieu tan duoc xay dung dung ke hoach va quy I/2012 da dua vao hoat dong, tang nang luc canh tranh cho cong ty. Cac chi so tieu hao vat tu, dien nang cua POM hien nay o muc thap nen giam gia thanh san pham. Nho su ho tro tai chinh cua cac ngan hang nen POM khong bat buoc phai huy dong von qua thi truong chung khoan trong boi canh TTCK dang suy giam.


Cong ty dat muc tieu 14.400 ty dong doanh thu thuan nam 2012, 400 ty dong LNST, ty suat LNST/doanh thu thuan dat 2,78% va LNST/ von chu so huu dat 14,02%. Muc co tuc nam 2012 du kien dat 15%.Hai An

Theo TTVN/POM


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000