VietinbankSC có hơn 500 tỷ sẵn sàng hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm 2012, VietinbankSC đặt mục tiêu đạt 187 tỷ đồng doanh thu và 77 tỷ đồng lợi nhuận.
VietinbankSC có hơn 500 tỷ sẵn sàng hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư
Ông Đỗ Linh Phương, Tổng Giám Đốc VietinbankSC (mã: CTS) cho biết công ty hiện có hơn 500 tỷ đồng tiền mặt sẵn sàng hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư trong năm 2012.   Ngày 25/3, CTCK Ngân hàng Công thương (VietinbankSC, mã: CTS) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2012. Các cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính năm 2011 và phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch kinh doanh 2012 tại đại hội.    Theo đó, năm 2011, CTS đạt 187 tỷ đồng doanh thu trong đó doanh thu tự doanh là 78 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế  đạt 63,8 tỷ đồng. Trong kế hoạch được ĐHCĐ thông qua, năm 2012 công ty đặt mục tiêu doanh thu 249 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước. Trong đó doanh thu từ  hoạt động tự doanh là 130 tỷ, chiếm 55%. Lợi nhuận kế hoạch là 77 tỷ đồng.   Ông Đỗ Linh Phương, cho biết CTS hiện là 1 trong 2 công ty đang sử dụng phần mềm quản lý margin hiện đại nhất trên thị trường. Cùng với hơn 500 tỷ đồng tiền mặt đang có, CTS sẽ đẩy mạnh hoạt động môi giới và tư vấn cho nhà đầu tư để tăng doanh thu môi giới trong năm nay.    Đến tháng 2/2012, CTS chiếm 5,6% thị phần môi giới tại HNX và 0,7% tại HOSE.  Năm ngoái công ty  lần đầu tiên lọt vào top 10 công ty môi giới cổ phiếu tại HNX.   Về hoạt động tự doanh Ông Phương cho biết danh mục đầu tư của CTS bao gồm chủ yếu là trái phiếu, các cổ phiếu niêm yết chỉ chiếm khoảng 17 tỷ đồng. Mặc dù đặt mục tiêu tăng trưởng 66% doanh thu tự doanh trong năm nay nhưng công ty không mạo hiểm đầu tư vào cổ phiếu nhằm tìm kiếm lợi nhuận cao.   “Cho dù các yếu tố vĩ mô đang có vẻ tốt hơn thì doanh nghiệp vẫn cần thời gian để tận dụng các yếu tố đó. Lãi suất huy động trần đã giảm xuống 13% nhưng lãi suất vay vẫn ở mức  16 -17% vẫn là gánh nặng với doanh nghiệp. Chúng tôi chưa thấy nhiều tiến triển cụ thể với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp” – ông Phương giải thích cho sự thận trọng trong hoạt động tự doanh của CTS.   Năm 2011, CTS dự kiến trả cổ tức 5% trong 63,8 tỷ đồng lợi nhuận và giữ lại 28 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Tuy nhiên tại đại hội cổ đông, nhiều nhà đầu tư mong muốn được trả mức cổ tức cao hơn và giảm phần lợi nhuận giữ lại.   Trả lời thắc mắc này, Bà Đỗ Thị Thủy, Chủ tịch HĐQT xem xét việc nâng mức trả cổ tức năm 2011 từ 5% lên 6%.   Tại đại hội cổ đông, Ông Đỗ Linh Phương chính thức được cổ đông phê chuẩn làm Tổng giám đốc, đồng thời được bầu thay ông Nguyễn Minh Giang giữ chức thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2009 – 2014.   An Huy

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VietinbankSC có hơn 500 tỷ sẵn sàng hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư

Năm 2012, VietinbankSC đặt mục tiêu đạt 187 tỷ đồng doanh thu và 77 tỷ đồng lợi nhuận.


VietinbankSC co hon 500 ty san sang ho tro von cho nha dau tu


Nam 2012, VietinbankSC dat muc tieu dat 187 ty dong doanh thu va 77 ty dong loi nhuan.


Ong Do Linh Phuong, Tong Giam Doc VietinbankSC (ma: CTS) cho biet cong ty hien co hon 500 ty dong tien mat san sang ho tro von cho nha dau tu trong nam 2012.   Ngay 25/3, CTCK Ngan hang Cong thuong (VietinbankSC, ma: CTS) da to chuc dai hoi co dong thuong nien 2012. Cac co dong da thong qua bao cao tai chinh nam 2011 va phuong an phan chia loi nhuan, ke hoach kinh doanh 2012 tai dai hoi.    Theo do, nam 2011, CTS dat 187 ty dong doanh thu trong do doanh thu tu doanh la 78 ty dong. Loi nhuan sau thue  dat 63,8 ty dong. Trong ke hoach duoc DHCD thong qua, nam 2012 cong ty dat muc tieu doanh thu 249 ty dong, tang 32% so voi nam truoc. Trong do doanh thu tu  hoat dong tu doanh la 130 ty, chiem 55%. Loi nhuan ke hoach la 77 ty dong.   Ong Do Linh Phuong, cho biet CTS hien la 1 trong 2 cong ty dang su dung phan mem quan ly margin hien dai nhat tren thi truong. Cung voi hon 500 ty dong tien mat dang co, CTS se day manh hoat dong moi gioi va tu van cho nha dau tu de tang doanh thu moi gioi trong nam nay.    Den thang 2/2012, CTS chiem 5,6% thi phan moi gioi tai HNX va 0,7% tai HOSE.  Nam ngoai cong ty  lan dau tien lot vao top 10 cong ty moi gioi co phieu tai HNX.   Ve hoat dong tu doanh Ong Phuong cho biet danh muc dau tu cua CTS bao gom chu yeu la trai phieu, cac co phieu niem yet chi chiem khoang 17 ty dong. Mac du dat muc tieu tang truong 66% doanh thu tu doanh trong nam nay nhung cong ty khong mao hiem dau tu vao co phieu nham tim kiem loi nhuan cao.   “Cho du cac yeu to vi mo dang co ve tot hon thi doanh nghiep van can thoi gian de tan dung cac yeu to do. Lai suat huy dong tran da giam xuong 13% nhung lai suat vay van o muc  16 -17% van la ganh nang voi doanh nghiep. Chung toi chua thay nhieu tien trien cu the voi tinh hinh kinh doanh cua doanh nghiep” – ong Phuong giai thich cho su than trong trong hoat dong tu doanh cua CTS.   Nam 2011, CTS du kien tra co tuc 5% trong 63,8 ty dong loi nhuan va giu lai 28 ty dong loi nhuan chua phan phoi. Tuy nhien tai dai hoi co dong, nhieu nha dau tu mong muon duoc tra muc co tuc cao hon va giam phan loi nhuan giu lai.   Tra loi thac mac nay, Ba Do Thi Thuy, Chu tich HDQT xem xet viec nang muc tra co tuc nam 2011 tu 5% len 6%.   Tai dai hoi co dong, Ong Do Linh Phuong chinh thuc duoc co dong phe chuan lam Tong giam doc, dong thoi duoc bau thay ong Nguyen Minh Giang giu chuc thanh vien HDQT cong ty nhiem ky 2009 – 2014.   An Huy

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000