Các CTCK, Quỹ đầu tư đang “chèn” người vào doanh nghiệp?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Nhiều quỹ đầu tư, CTCK dần đưa nhân sự vào ban lãnh đạo của doanh nghiệp thay vì chỉ đầu tư tài chính như trước đây là một vấn đề đáng quan tâm.
Các CTCK, Quỹ đầu tư đang “chèn” người vào doanh nghiệp?

Năm 2010-2011, khi nền kinh tế Việt Nam khó khăn, doanh nghiệp phải đối mặt với hàng loạt thách thức. Lúc này, những doanh nghiệp quản trị tốt sẽ dễ sống sót qua "bão". Vai trò của quản trị đối với doanh nghiệp là vấn đề sống còn. 


Mùa ĐHCĐ năm 2012 vừa mới chớm. Một điểm có thể thấy, nhiều quỹ đầu tư-trước đây chủ yếu đầu tư tài chính vào doanh nghiệp-nay đã đưa người vào dàn lãnh đạo của DN để sâu sát hơn hoạt động của công ty. Với năng lực quản trị khá vững của các Qũy đầu tư, CTCK, sự thay đổi nhân sự này ít nhiều cũng sẽ thay đổi phong cách quản trị hiện tại của nhiều doanh nghiệp.


ĐHCĐ của FDC đã thông qua nhiều nội dung, trong đó việc ông Nguyễn Đông Hải (Qũy đầu tư Chứng khoán Bản Việt) và bà Trần Thị Thủy (Quản lý Tài chính CTCP Dịch vụ Đầu tư Long Thành) trở thành mối quan tâm khá lớn. Có hay không việc các quỹ nắm giữ và “gài” người vào ban lãnh đạo công ty để sát sao hơn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


Cùng với cam kết song hành cùng NSC ít nhất 5 năm, 2 nhân sự thuộc nhóm cổ đông SSI (SSIVF-SSIAM) là Bà Lê Lệ Hằng -Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI- và ông Nguyễn Khắc Hải-Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI-được bầu cử làm thành viên HĐQT.


Không chỉ NSC, Bà Lê Lệ Hằng – Đại diện SSI cũng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị GIL.Đây là một điểm khá mới với GIL bởi lẽ nhóm SSI đã là cổ đông của GIL từ nhiều năm trước đây (cuối 2007 đầu 2008). Hiện tại, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) 1,714,060 tương đương tỷ lệ 14,2%.

Kết thúc đại hội của HHC, ĐHCĐ đã bỏ phiếu thành viên HĐQT. Điểm đáng chú ý là bà Ngô Thị Thanh thủy là đại diện của Công ty Chứng khoán Ngân hàng PT Nhà đồng bằng Sông Cửu Long-MHBS trúng cử vào Ban kiểm soát. Thực tế, MHBS đã là cổ đông lớn của HHC từ trước năm 2011 nhưng đây là lần đầu tiên đại diện của MHBS thuộc cán bộ cấp cao của HHC.

Tuy mùa ĐHCĐ mới bắt đầu nhưng việc khá nhiều quỹ đầu tư, công ty chứng khoán dần đưa nhân sự vào ban lãnh đạo của doanh nghiệp thay vì chỉ đầu tư tài chính như trước đây là một vấn đề đáng quan tâm trong việc quản trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết.
T.Hương

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Các CTCK, Quỹ đầu tư đang “chèn” người vào doanh nghiệp?

Nhiều quỹ đầu tư, CTCK dần đưa nhân sự vào ban lãnh đạo của doanh nghiệp thay vì chỉ đầu tư tài chính như trước đây là một vấn đề đáng quan tâm.


Cac CTCK, Quy dau tu dang “chen” nguoi vao doanh nghiep?


Nhieu quy dau tu, CTCK dan dua nhan su vao ban lanh dao cua doanh nghiep thay vi chi dau tu tai chinh nhu truoc day la mot van de dang quan tam.


Nam 2010-2011, khi nen kinh te Viet Nam kho khan, doanh nghiep phai doi mat voi hang loat thach thuc. Luc nay, nhung doanh nghiep quan tri tot se de song sot qua "bao". Vai tro cua quan tri doi voi doanh nghiep la van de song con. 


Mua DHCD nam 2012 vua moi chom. Mot diem co the thay, nhieu quy dau tu-truoc day chu yeu dau tu tai chinh vao doanh nghiep-nay da dua nguoi vao dan lanh dao cua DN de sau sat hon hoat dong cua cong ty. Voi nang luc quan tri kha vung cua cac Quy dau tu, CTCK, su thay doi nhan su nay it nhieu cung se thay doi phong cach quan tri hien tai cua nhieu doanh nghiep.


DHCD cua FDC da thong qua nhieu noi dung, trong do viec ong Nguyen Dong Hai (Quy dau tu Chung khoan Ban Viet) va ba Tran Thi Thuy (Quan ly Tai chinh CTCP Dich vu Dau tu Long Thanh) tro thanh moi quan tam kha lon. Co hay khong viec cac quy nam giu va “gai” nguoi vao ban lanh dao cong ty de sat sao hon hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep.


Cung voi cam ket song hanh cung NSC it nhat 5 nam, 2 nhan su thuoc nhom co dong SSI (SSIVF-SSIAM) la Ba Le Le Hang -Tong giam doc Cong ty TNHH Quan ly quy SSI- va ong Nguyen Khac Hai-Pho tong giam doc Cong ty TNHH Quan ly quy SSI-duoc bau cu lam thanh vien HDQT.


Khong chi NSC, Ba Le Le Hang – Dai dien SSI cung da trung cu thanh vien Hoi dong quan tri GIL.Day la mot diem kha moi voi GIL boi le nhom SSI da la co dong cua GIL tu nhieu nam truoc day (cuoi 2007 dau 2008). Hien tai, Cong ty TNHH Quan ly Quy SSI (SSIAM) 1,714,060 tuong duong ty le 14,2%.

Ket thuc dai hoi cua HHC, DHCD da bo phieu thanh vien HDQT. Diem dang chu y la ba Ngo Thi Thanh thuy la dai dien cua Cong ty Chung khoan Ngan hang PT Nha dong bang Song Cuu Long-MHBS trung cu vao Ban kiem soat. Thuc te, MHBS da la co dong lon cua HHC tu truoc nam 2011 nhung day la lan dau tien dai dien cua MHBS thuoc can bo cap cao cua HHC.

Tuy mua DHCD moi bat dau nhung viec kha nhieu quy dau tu, cong ty chung khoan dan dua nhan su vao ban lanh dao cua doanh nghiep thay vi chi dau tu tai chinh nhu truoc day la mot van de dang quan tam trong viec quan tri doanh nghiep cua cac cong ty niem yet.
T.Huong

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000