Dự thảo Luật Thuế: Lo ngại khi ngân hàng cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
VCCI cho rằng, dự thảo quy định ngân hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin của khách hàng cho cơ quan thuế thì có khả năng việc áp dụng sẽ tùy tiện...
Dự thảo Luật Thuế: Lo ngại khi ngân hàng cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

"Quy định này còn chưa bảo đảm tính minh bạch ở chỗ không rõ trong các trường hợp nào thì cơ quan quản lý thuế có quyền yêu cầu ngân hàng thương mại cung cấp các thông tin này và căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước cụ thể là gì?", VCCI đặt câu hỏi.


Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) của Bộ Tài chính.


Đáng chú ý trong bản góp ý của VCCI nhấn mạnh đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việc quản lý thuế được quy định tại Điều 29 và Điều 100 của dự thảo.


Theo đó, dự thảo quy định ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng là người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế. Các thông tin này bao gồm: thông tin về mở tài khoản; số tài khoản; nội dung giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản; mã số thuế của người nộp thuế.


VCCI cho rằng, quy định này là chưa bảo đảm tính minh bạch ở chỗ không rõ trong các trường hợp nào thì cơ quan quản lý thuế có quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp các thông tin này và căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước cụ thể là gì.


"Nếu quy định mở như hiện nay thì có khả năng hiểu theo nhiều cách khác nhau, việc áp dụng có thể rất tùy tiện trên thực tế", đơn vị này nhấn mạnh.


Mặt khác, cũng theo VCCI, quan hệ giữa ngân hàng thương mại và người nộp thuế là quan hệ dân sự. Khi ký kết hợp đồng, ngân hàng thương mại cần phải cho khách hàng biết các trường hợp thông tin của họ sẽ được cung cấp cho bên thứ ba. Các trường hợp này cần phải hợp lý và rõ ràng để bảo đảm quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức và bảo đảm ngân hàng thương mại không phải chịu gánh nặng tuân thủ yêu cầu này của cơ quan quản lý thuế.


VCCI cho rằng, cần phải quy định rõ cấp có thẩm quyền của cơ quan quản lý thuế trong việc ra yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin cho cơ quan thuế.


Đối với mã số thuế khách hàng, VCCI đặt câu hỏi: "Không hiểu tại sao cơ quan quản lý thuế lại yêu cầu ngân hàng thương mại cung cấp thông tin này trong khi đây là cơ quan chủ quản? Không phải trong mọi trường hợp khách hàng của ngân hàng thương mại cũng có mã số thuế, vì vậy yêu cầu như vậy là không bảo đảm tính khả thi".


Góp ý tương tự với quy định: "Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử liên quan về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế", VCCI cho rằng, cần có giới hạn cụ thể các loại thông tin này.


Đơn vị này cũng đề xuất ban soạn thảo bổ sung các trường hợp mà các ngân hàng thương mại được loại trừ trách nhiệm khi trích tiền để nộp thuế từ tài khoản của người nộp thuế, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế, để thống nhất với quy định của pháp luật ngân hàng.


Ngoài ra, dự thảo cũng quy định: "Trường hợp người nộp thuế có bảo lãnh nhưng người nộp thuế không nộp thuế, tiền chậm nộp… đúng thời hạn quy định thì ngân hàng thương mại là đơn vị bảo lãnh phải chịu trách nhiệm nộp thuế đúng thời hạn quy định thay cho người nộp thuế".


VCCI cho rằng, xuất phát từ nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước thì các tổ chức tín dụng chỉ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong các trường hợp như yêu cầu thực hiện bảo lãnh nằm trong thời hạn thực hiện bảo lãnh theo chứng thư bảo lãnh và số tiền bảo lãnh nằm trong số tiền bảo lãnh theo chứng thư bảo lãnh.


"Do vậy, đề xuất ban soạn thảo xem xét và chỉnh sửa để thể hiện đúng bản chất của bảo lãnh thuế, dưới góc độ là nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng, theo hướng ngân hàng thương mại bảo lãnh trong phạm vi hợp đồng bảo lãnh. Đồng thời cơ quan thuế phải thông báo cho ngân hàng để ngân hàng biết và đối chiếu với chứng thư bảo lãnh đã cấp để thực hiện, hoặc có giải trình phù hợp với khách hàng", VCCI nêu ý kiến.


Theo Duyên Duyên


Vneconomy


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Dự thảo Luật Thuế: Lo ngại khi ngân hàng cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

VCCI cho rằng, dự thảo quy định ngân hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin của khách hàng cho cơ quan thuế thì có khả năng việc áp dụng sẽ tùy tiện...


Du thao Luat Thue: Lo ngai khi ngan hang cung cap thong tin cho co quan thue


VCCI cho rang, du thao quy dinh ngan hang co trach nhiem cung cap thong tin cua khach hang cho co quan thue thi co kha nang viec ap dung se tuy tien...


"Quy dinh nay con chua bao dam tinh minh bach o cho khong ro trong cac truong hop nao thi co quan quan ly thue co quyen yeu cau ngan hang thuong mai cung cap cac thong tin nay va can cu vao nhu cau quan ly nha nuoc cu the la gi?", VCCI dat cau hoi.


Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam (VCCI) vua co y kien gop y doi voi du thao Luat quan ly thue (sua doi) cua Bo Tai chinh.


Dang chu y trong ban gop y cua VCCI nhan manh den nhiem vu, quyen han, trach nhiem cua ngan hang thuong mai trong viec quan ly thue duoc quy dinh tai Dieu 29 va Dieu 100 cua du thao.


Theo do, du thao quy dinh ngan hang thuong mai co trach nhiem cung cap thong tin tai khoan cua khach hang la nguoi nop thue mo tai ngan hang cho co quan quan ly thue. Cac thong tin nay bao gom: thong tin ve mo tai khoan; so tai khoan; noi dung giao dich qua tai khoan, so du tai khoan; ma so thue cua nguoi nop thue.


VCCI cho rang, quy dinh nay la chua bao dam tinh minh bach o cho khong ro trong cac truong hop nao thi co quan quan ly thue co quyen yeu cau ngan hang cung cap cac thong tin nay va can cu vao nhu cau quan ly nha nuoc cu the la gi.


"Neu quy dinh mo nhu hien nay thi co kha nang hieu theo nhieu cach khac nhau, viec ap dung co the rat tuy tien tren thuc te", don vi nay nhan manh.


Mat khac, cung theo VCCI, quan he giua ngan hang thuong mai va nguoi nop thue la quan he dan su. Khi ky ket hop dong, ngan hang thuong mai can phai cho khach hang biet cac truong hop thong tin cua ho se duoc cung cap cho ben thu ba. Cac truong hop nay can phai hop ly va ro rang de bao dam quyen va loi ich cua ca nhan, to chuc va bao dam ngan hang thuong mai khong phai chiu ganh nang tuan thu yeu cau nay cua co quan quan ly thue.


VCCI cho rang, can phai quy dinh ro cap co tham quyen cua co quan quan ly thue trong viec ra yeu cau ngan hang cung cap thong tin cho co quan thue.


Doi voi ma so thue khach hang, VCCI dat cau hoi: "Khong hieu tai sao co quan quan ly thue lai yeu cau ngan hang thuong mai cung cap thong tin nay trong khi day la co quan chu quan? Khong phai trong moi truong hop khach hang cua ngan hang thuong mai cung co ma so thue, vi vay yeu cau nhu vay la khong bao dam tinh kha thi".


Gop y tuong tu voi quy dinh: "Cac co quan, to chuc, ca nhan khac lien quan den nguoi nop thue co trach nhiem cung cap thong tin bang van ban hoac du lieu dien tu lien quan ve nguoi nop thue theo yeu cau cua co quan quan ly thue", VCCI cho rang, can co gioi han cu the cac loai thong tin nay.


Don vi nay cung de xuat ban soan thao bo sung cac truong hop ma cac ngan hang thuong mai duoc loai tru trach nhiem khi trich tien de nop thue tu tai khoan cua nguoi nop thue, phong toa tai khoan cua nguoi nop thue bi cuong che thi hanh quyet dinh hanh chinh thue theo de nghi cua co quan quan ly thue, de thong nhat voi quy dinh cua phap luat ngan hang.


Ngoai ra, du thao cung quy dinh: "Truong hop nguoi nop thue co bao lanh nhung nguoi nop thue khong nop thue, tien cham nop… dung thoi han quy dinh thi ngan hang thuong mai la don vi bao lanh phai chiu trach nhiem nop thue dung thoi han quy dinh thay cho nguoi nop thue".


VCCI cho rang, xuat phat tu nghiep vu bao lanh ngan hang theo quy dinh cua Luat cac to chuc tin dung va huong dan cua Ngan hang Nha nuoc thi cac to chuc tin dung chi thuc hien nghia vu bao lanh trong cac truong hop nhu yeu cau thuc hien bao lanh nam trong thoi han thuc hien bao lanh theo chung thu bao lanh va so tien bao lanh nam trong so tien bao lanh theo chung thu bao lanh.


"Do vay, de xuat ban soan thao xem xet va chinh sua de the hien dung ban chat cua bao lanh thue, duoi goc do la nghiep vu bao lanh cua ngan hang, theo huong ngan hang thuong mai bao lanh trong pham vi hop dong bao lanh. Dong thoi co quan thue phai thong bao cho ngan hang de ngan hang biet va doi chieu voi chung thu bao lanh da cap de thuc hien, hoac co giai trinh phu hop voi khach hang", VCCI neu y kien.


Theo Duyen Duyen


Vneconomy


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000