Bổ sung đối tượng tinh giản biên chế

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan tự nguyện tinh giản biên chế...
Bổ sung đối tượng tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.


Cụ thể, Nghị định bổ sung thêm đối tượng tinh giản biên chế là: Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.


Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung thêm trường hợp tinh giản biên chế: Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014.


Ngoài ra, Nghị định số 113/2018 còn sửa đổi một số đối tượng tinh giản biên chế đã quy định tại Nghị định số 108/2014. Trong đó có trường hợp những người đã là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia quản lý hoặc đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước mà dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp đó.


Nghị định số 113/2018 cũng quy định về cách tính trợ cấp. Cụ thể, thời điểm được dùng làm căn cứ để tính đủ tuổi đời hưởng chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi là ngày 1 tháng sau liền kề với tháng sinh của đối tượng; trường hợp trong hồ sơ của đối tượng không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì lấy ngày 1/1 của năm sau liền kề với năm sinh của đối tượng.


Thời gian để tính trợ cấp là thời gian làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các hội được tính hưởng bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (theo sổ bảo hiểm xã hội của mỗi người), nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ.


Nếu thời gian tính trợ cấp có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là 1/2 năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 1 năm.


Theo Bảo Quyên


Vneconomy


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bổ sung đối tượng tinh giản biên chế

Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan tự nguyện tinh giản biên chế...


Bo sung doi tuong tinh gian bien che


Can bo, cong chuc, vien chuc lanh dao, quan ly thoi giu chuc vu do sap xep to chuc bo may theo quyet dinh cua co quan tu nguyen tinh gian bien che...


Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 113/2018/ND-CP sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 108/2014 cua Chinh phu ve chinh sach tinh gian bien che.


Cu the, Nghi dinh bo sung them doi tuong tinh gian bien che la: Can bo, cong chuc, vien chuc lanh dao, quan ly thoi giu chuc vu do sap xep to chuc bo may theo quyet dinh cua co quan co tham quyen, tu nguyen thuc hien tinh gian bien che va duoc co quan, don vi truc tiep quan ly dong y.


Ben canh do, Nghi dinh cung bo sung them truong hop tinh gian bien che: Nhung nguoi da la can bo, cong chuc, vien chuc duoc co quan co tham quyen dieu dong sang cong tac tai cac hoi duoc giao bien che va ngan sach nha nuoc ho tro kinh phi de tra luong neu thuoc mot trong cac truong hop quy dinh tai diem d, e, g khoan 1 Dieu 6 Nghi dinh so 108/2014.


Ngoai ra, Nghi dinh so 113/2018 con sua doi mot so doi tuong tinh gian bien che da quy dinh tai Nghi dinh so 108/2014. Trong do co truong hop nhung nguoi da la can bo, cong chuc duoc co quan co tham quyen cu tham gia quan ly hoac dai dien theo uy quyen doi voi phan von nha nuoc tai doanh nghiep co von nha nuoc ma doi du do co cau lai doanh nghiep do.


Nghi dinh so 113/2018 cung quy dinh ve cach tinh tro cap. Cu the, thoi diem duoc dung lam can cu de tinh du tuoi doi huong che do, chinh sach nghi huu truoc tuoi la ngay 1 thang sau lien ke voi thang sinh cua doi tuong; truong hop trong ho so cua doi tuong khong ghi ro ngay, thang sinh trong nam thi lay ngay 1/1 cua nam sau lien ke voi nam sinh cua doi tuong.


Thoi gian de tinh tro cap la thoi gian lam viec trong cac co quan cua Dang, Nha nuoc, to chuc chinh tri - xa hoi, don vi su nghiep cong lap, doanh nghiep nha nuoc va cac hoi duoc tinh huong bao hiem xa hoi va dong bao hiem xa hoi bat buoc (theo so bao hiem xa hoi cua moi nguoi), nhung chua huong tro cap thoi viec hoac chua huong che do bao hiem xa hoi mot lan hoac chua huong che do phuc vien, xuat ngu.


Neu thoi gian tinh tro cap co thang le thi duoc tinh tron theo nguyen tac duoi 3 thang thi khong tinh; tu du 3 thang den du 6 thang tinh la 1/2 nam; tu tren 6 thang den duoi 12 thang tinh tron la 1 nam.


Theo Bao Quyen


Vneconomy


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000