Đề xuất hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt cho doanh nghiệp sản xuất xăng E5

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Dự kiến, số thuế tiêu thụ đặc biệt hoàn cho doanh nghiệp năm 2018 khoảng 300 tỷ đồng và năm 2019 khoảng 450 tỷ đồng...Trường hợp số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết trong tháng đạt từ 300 triệu đồng trở lên, Bộ Tài chính đề nghị hoàn thuế cho doanh nghiệp. Nguồn tiền để hoàn thuế sẽ lấy từ ngân sách trung ương.
Đề xuất hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt cho doanh nghiệp sản xuất xăng E5

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ.


Điểm đáng chú ý tại dự thảo Nghị định của Bộ Tài chính là đề xuất khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp cơ quan hải quan ấn định thu và bổ sung thủ tục hồ sơ hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt cho doanh nghiệp xăng dầu.


Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, để khuyến khích việc sử dụng nhiên liệu sinh học góp phần bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt hiện áp dụng đối với mặt hàng xăng khoáng là 10%, xăng E5 là 8%, xăng E10 là 7%.


Nguyên liệu để sản xuất xăng E5 bao gồm xăng RON92 (chiếm 95%) và ethanol (chiếm 5%). Khi doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu đầu vào (xăng RON92 hay xăng khoáng) sẽ bị hải quan thu 10% thuế tiêu thụ đặc biệt.


Tuy nhiên, sau khi sản xuất ra xăng sinh học E5 hoặc E10 thì số thuế tiêu thụ đặc biệt lẽ ra phải đóng chỉ là 7-8%, nên tồn tại một khoản tiền thuế tiêu thụ đặc biệt mà doanh nghiệp đã đóng "thừa", chưa được khấu trừ (2-3%).


Tuy nhiên, tại Nghị định số 108/2015/NĐ-CP chưa có quy định hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết nên doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này gặp nhiều khó khăn.


Mặt khác, tại Nghị định chưa quy định rõ doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt bị cơ quan hải quan ấn định ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước nên dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp.


Theo số liệu của Bộ Tài chính thì dự kiến số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết phát sinh năm 2018 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là khoảng 200 tỷ đồng (bình quân khoảng 16,6 tỷ đồng/tháng). Còn số thuế tiêu thụ đặc biệt xăng E5 RON 92 năm 2018 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng là khoảng 22 tỷ đồng (bình quân khoảng 1,8 tỷ đồng/tháng).


"Bộ Tài chính thấy rằng, nếu không hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt cho doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ và giá bán của mặt hàng xăng E5 RON92", cơ quan này cho biết.


Trên cơ sở đó, để khuyến khích sử dụng xăng sinh học thông qua giá bán và tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung quy định hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học sau khi bù trừ với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của hàng hóa, dịch vụ khác hoặc bù trừ giữa các loại thuế với nhau thì được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt.


"Theo quy định của Luật quản lý thuế thì thuế tiêu thụ đặc biệt được kê khai theo tháng. Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư hoặc xuất khẩu đạt từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế. Do vậy, để đảm bảo đồng bộ với Luật quản lý thuế và Luật thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề nghị số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết trong tháng đạt từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế", cơ quan này đề xuất.


Về nguồn tiền hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính đề nghị bố trí nguồn Ngân sách trung ương để hoàn thuế cho doanh nghiệp. Dự kiến số thuế tiêu thụ đặc biệt hoàn năm 2018 khoảng 300 tỷ đồng và năm 2019 khoảng 450 tỷ đồng.


Theo Duyên Duyên


Vneconomy


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Đề xuất hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt cho doanh nghiệp sản xuất xăng E5

Dự kiến, số thuế tiêu thụ đặc biệt hoàn cho doanh nghiệp năm 2018 khoảng 300 tỷ đồng và năm 2019 khoảng 450 tỷ đồng...Trường hợp số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết trong tháng đạt từ 300 triệu đồng trở lên, Bộ Tài chính đề nghị hoàn thuế cho doanh nghiệp. Nguồn tiền để hoàn thuế sẽ lấy từ ngân sách trung ương.


De xuat hoan thue tieu thu dac biet cho doanh nghiep san xuat xang E5


Du kien, so thue tieu thu dac biet hoan cho doanh nghiep nam 2018 khoang 300 ty dong va nam 2019 khoang 450 ty dong...Truong hop so thue tieu thu dac biet chua duoc khau tru het trong thang dat tu 300 trieu dong tro len, Bo Tai chinh de nghi hoan thue cho doanh nghiep. Nguon tien de hoan thue se lay tu ngan sach trung uong.


Bo Tai chinh vua cong bo du thao Nghi dinh sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 108/2015/ND-CP ngay 28/10/2015 cua Chinh phu.


Diem dang chu y tai du thao Nghi dinh cua Bo Tai chinh la de xuat khau tru thue tieu thu dac biet doi voi truong hop co quan hai quan an dinh thu va bo sung thu tuc ho so hoan thue tieu thu dac biet cho doanh nghiep xang dau.


Cu the, Bo Tai chinh cho biet, de khuyen khich viec su dung nhien lieu sinh hoc gop phan bao ve moi truong, thue tieu thu dac biet hien ap dung doi voi mat hang xang khoang la 10%, xang E5 la 8%, xang E10 la 7%.


Nguyen lieu de san xuat xang E5 bao gom xang RON92 (chiem 95%) va ethanol (chiem 5%). Khi doanh nghiep nhap khau nguyen lieu dau vao (xang RON92 hay xang khoang) se bi hai quan thu 10% thue tieu thu dac biet.


Tuy nhien, sau khi san xuat ra xang sinh hoc E5 hoac E10 thi so thue tieu thu dac biet le ra phai dong chi la 7-8%, nen ton tai mot khoan tien thue tieu thu dac biet ma doanh nghiep da dong "thua", chua duoc khau tru (2-3%).


Tuy nhien, tai Nghi dinh so 108/2015/ND-CP chua co quy dinh hoan thue tieu thu dac biet doi voi so thue tieu thu dac biet chua duoc khau tru het nen doanh nghiep kinh doanh mat hang nay gap nhieu kho khan.


Mat khac, tai Nghi dinh chua quy dinh ro doanh nghiep duoc ke khai, khau tru so thue tieu thu dac biet bi co quan hai quan an dinh o khau nhap khau khi xac dinh so thue tieu thu dac biet phai nop ban ra trong nuoc nen dan den kho khan cho doanh nghiep.


Theo so lieu cua Bo Tai chinh thi du kien so thue tieu thu dac biet chua duoc khau tru het phat sinh nam 2018 cua Tap doan Xang dau Viet Nam la khoang 200 ty dong (binh quan khoang 16,6 ty dong/thang). Con so thue tieu thu dac biet xang E5 RON 92 nam 2018 cua Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu Long Hung la khoang 22 ty dong (binh quan khoang 1,8 ty dong/thang).


"Bo Tai chinh thay rang, neu khong huong dan hoan thue tieu thu dac biet cho doanh nghiep se anh huong den tinh hinh tai chinh, hoat dong san xuat kinh doanh cua cac doanh nghiep, anh huong den tinh hinh tieu thu va gia ban cua mat hang xang E5 RON92", co quan nay cho biet.


Tren co so do, de khuyen khich su dung xang sinh hoc thong qua gia ban va tao dieu kien cho doanh nghiep kinh doanh mat hang nay, Bo Tai chinh de nghi bo sung quy dinh hoan thue tieu thu dac biet doi voi truong hop so thue tieu thu dac biet chua khau tru het cua xang khoang nguyen lieu dung de san xuat, pha che xang sinh hoc sau khi bu tru voi so thue tieu thu dac biet phai nop cua hang hoa, dich vu khac hoac bu tru giua cac loai thue voi nhau thi duoc hoan thue tieu thu dac biet.


"Theo quy dinh cua Luat quan ly thue thi thue tieu thu dac biet duoc ke khai theo thang. Theo quy dinh cua Luat thue gia tri gia tang thi thue gia tri gia tang dau vao cua du an dau tu hoac xuat khau dat tu 300 trieu dong tro len thi duoc hoan thue. Do vay, de dam bao dong bo voi Luat quan ly thue va Luat thue gia tri gia tang, Bo Tai chinh de nghi so thue tieu thu dac biet chua duoc khau tru het trong thang dat tu 300 trieu dong tro len thi duoc hoan thue", co quan nay de xuat.


Ve nguon tien hoan thue tieu thu dac biet, Bo Tai chinh de nghi bo tri nguon Ngan sach trung uong de hoan thue cho doanh nghiep. Du kien so thue tieu thu dac biet hoan nam 2018 khoang 300 ty dong va nam 2019 khoang 450 ty dong.


Theo Duyen Duyen


Vneconomy


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000