Kiểm toán Nhà nước hé lộ nhiều sai phạm của hàng loạt dự án đầu tư công

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thậm chí nhiều dự án đầu tư công có vấn đề ngay từ khâu phê duyệt.
Kiểm toán Nhà nước hé lộ nhiều sai phạm của hàng loạt dự án đầu tư công

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa qua đã cung cấp một số thông tin, tài liệu về lĩnh vực quản lý đầu tư công qua kết quả kiểm toán cho Đoàn công tác Vụ Các vấn đề tài khoá (FAD) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).


Về tình trạng chậm trễ trong triển khai đầu tư công, ông Trương Văn Tạo, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV cho biết trong năm 2014, cả nước có 39.173 dự án đang thực hiện đầu tư, trong đó 17.638 dự án khởi công mới, 14.419 dự án kết thúc đầu tư đưa vào sử dụng.


Ngoài ra, có 2.869 dự án chậm tiến độ.


Nguyên nhân dự án chậm tiến độ
Năm 2015 còn 14 dự án hoàn thành, bàn giao trước ngày 31/12/2014 và 39 dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 chưa được bố trí đủ kế hoạch vốn.


Qua kiểm tra, KTNN nhận xét công tác phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án chưa căn cứ theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 hoặc chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Nhiều dự án chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Một số đơn vị chưa lập, trình phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành theo quy định để làm căn cứ thẩm định, phê duyệt các dự án.


KTNN nhấn mạnh rằng còn tình trạng phê duyệt dự án đầu tư khi chủ trương đầu tư chưa được phê duyệt, chưa đủ thủ tục, không phù hợp với quy hoạch vùng, không phù hợp với kế hoạch đầu tư hoặc trùng lắp với dự án khác đã được phê duyệt. Quyết định đầu tư chưa xác định rõ nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án. Nhiều dự án xác định tổng mức đầu tư còn sai sót, thiếu chính xác, phải điều chỉnh nhiều lần với giá trị lớn.


Một số dự án thực hiện đầu tư khi chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hồ sơ khảo sát còn chưa đầy đủ, thiếu chính xác, chưa phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình thiết kế.


Bên cạnh đó, thiết kế kỹ thuật chưa tuân thủ thiết kế cơ sở hoặc chưa phù hợp với thực tế dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình thi công tại nhiều dự án. Dự án bị phê duyệt dự toán còn sai sót, có trường hợp tổng giá trị dự toán được duyệt vượt tổng mức đầu tư. Tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm so với kế hoạch ban đầu hoặc chậm được đưa vào sử dụng làm giảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư…


Ngoài ra, KTNN cho biết công tác nghiệm thu, thanh toán tại hầu hết các dự án còn sai sót. Dự án còn tình trạng nghiệm thu, thanh toán, quyết toán khối lượng chưa thi công hoặc không đúng thực tế… 


Qua kiểm toán 3 năm từ 2015 -  2017, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 24.561 tỷ đồng.


Kiến nghị xử lý tài chính trong 3 năm từ 2015 - 2017
Ông Trương Văn Tạo cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong quản lý dự án ODA, dự án PPP.


Theo đó, đối với đấu thầu các dự án đầu tư, hầu hết các dự án PPP được chỉ định nhà đầu tư làm giảm tính cạnh tranh và tiềm ẩn rủi ro chọn phải nhà đầu tư không đủ năng lực. 74/75 dự án được chỉ định nhà đầu tư trong đó Bộ GTVT đã tham mưu trình Thủ tướng chấp thuận chỉ định thầu 22 dự án ngoài quy định, lựa chọn một số nhà đầu tư chưa đảm bảo năng lực theo quy định.


Mặt khác, công tác lựa chọn nhà thầu đối với các dự án sử dụng vốn ODA còn bị hạn chế do bị ràng buộc bởi quy định của nhà tài trợ.


Ngoài ra, KTNN cũng nhấn mạnh hồ sơ mời thầu, dự thầu của nhiều dự án chưa tuân thủ đúng quy định.  


T.Công


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Kiểm toán Nhà nước hé lộ nhiều sai phạm của hàng loạt dự án đầu tư công

Thậm chí nhiều dự án đầu tư công có vấn đề ngay từ khâu phê duyệt.


Kiem toan Nha nuoc he lo nhieu sai pham cua hang loat du an dau tu cong


Tham chi nhieu du an dau tu cong co van de ngay tu khau phe duyet.


Kiem toan Nha nuoc (KTNN) vua qua da cung cap mot so thong tin, tai lieu ve linh vuc quan ly dau tu cong qua ket qua kiem toan cho Doan cong tac Vu Cac van de tai khoa (FAD) va Quy Tien te Quoc te (IMF).


Ve tinh trang cham tre trong trien khai dau tu cong, ong Truong Van Tao, Pho Kiem toan truong KTNN chuyen nganh IV cho biet trong nam 2014, ca nuoc co 39.173 du an dang thuc hien dau tu, trong do 17.638 du an khoi cong moi, 14.419 du an ket thuc dau tu dua vao su dung.


Ngoai ra, co 2.869 du an cham tien do.


Nguyen nhan du an cham tien do
Nam 2015 con 14 du an hoan thanh, ban giao truoc ngay 31/12/2014 va 39 du an du kien hoan thanh nam 2015 chua duoc bo tri du ke hoach von.


Qua kiem tra, KTNN nhan xet cong tac phe duyet chu truong dau tu mot so du an chua can cu theo ke hoach dau tu cong trung han giai doan 2016 - 2020 hoac chien luoc, quy hoach phat trien kinh te - xa hoi cua dia phuong.


Nhieu du an chua xac dinh ro nguon von va kha nang can doi von. Mot so don vi chua lap, trinh phe duyet quy hoach tong the phat trien nganh theo quy dinh de lam can cu tham dinh, phe duyet cac du an.


KTNN nhan manh rang con tinh trang phe duyet du an dau tu khi chu truong dau tu chua duoc phe duyet, chua du thu tuc, khong phu hop voi quy hoach vung, khong phu hop voi ke hoach dau tu hoac trung lap voi du an khac da duoc phe duyet. Quyet dinh dau tu chua xac dinh ro nguon von, thoi gian thuc hien du an. Nhieu du an xac dinh tong muc dau tu con sai sot, thieu chinh xac, phai dieu chinh nhieu lan voi gia tri lon.


Mot so du an thuc hien dau tu khi chua co bao cao danh gia tac dong moi truong. Ho so khao sat con chua day du, thieu chinh xac, chua phu hop voi tieu chuan ky thuat va quy trinh thiet ke.


Ben canh do, thiet ke ky thuat chua tuan thu thiet ke co so hoac chua phu hop voi thuc te dan den phai dieu chinh trong qua trinh thi cong tai nhieu du an. Du an bi phe duyet du toan con sai sot, co truong hop tong gia tri du toan duoc duyet vuot tong muc dau tu. Tien do thuc hien mot so du an con cham so voi ke hoach ban dau hoac cham duoc dua vao su dung lam giam hieu qua nguon von dau tu…


Ngoai ra, KTNN cho biet cong tac nghiem thu, thanh toan tai hau het cac du an con sai sot. Du an con tinh trang nghiem thu, thanh toan, quyet toan khoi luong chua thi cong hoac khong dung thuc te… 


Qua kiem toan 3 nam tu 2015 -  2017, KTNN da kien nghi xu ly tai chinh 24.561 ty dong.


Kien nghi xu ly tai chinh trong 3 nam tu 2015 - 2017
Ong Truong Van Tao cung chi ro nhung ton tai han che trong quan ly du an ODA, du an PPP.


Theo do, doi voi dau thau cac du an dau tu, hau het cac du an PPP duoc chi dinh nha dau tu lam giam tinh canh tranh va tiem an rui ro chon phai nha dau tu khong du nang luc. 74/75 du an duoc chi dinh nha dau tu trong do Bo GTVT da tham muu trinh Thu tuong chap thuan chi dinh thau 22 du an ngoai quy dinh, lua chon mot so nha dau tu chua dam bao nang luc theo quy dinh.


Mat khac, cong tac lua chon nha thau doi voi cac du an su dung von ODA con bi han che do bi rang buoc boi quy dinh cua nha tai tro.


Ngoai ra, KTNN cung nhan manh ho so moi thau, du thau cua nhieu du an chua tuan thu dung quy dinh.  


T.Cong


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000