Bộ TT&TT đưa mục tiêu phát triển 5 nhóm sản phẩm, dịch vụ thúc đẩy hệ sinh thái số Việt Nam

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bộ TT&TT cho rằng, việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số Việt Nam có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Bộ TT&TT đưa mục tiêu phát triển 5 nhóm sản phẩm, dịch vụ thúc đẩy hệ sinh thái số Việt Nam

Bộ TT&TT vừa đưa ra mục tiêu phát triển hệ sinh thái số Việt Nam. Bộ TT&TT cho rằng, phát triển hệ sinh thái số Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Vì vậy, đối với Việt Nam hiện nay, nhiệm vụ đặt ra là phát triển 5 nhóm sản phẩm, dịch vụ. Cụ thể sẽ tập trung vào nhóm sản phẩm, dịch vụ gồm; tìm kiếm thông tin, mạng xã hội, trình duyệt web, hệ điều hành và phần mềm phòng chống mã độc.


Bộ TT&TT cho rằng, phải nghiên cứu, nắm bắt tri thức toàn cầu, kinh nghiệm quốc tế để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số và xây dựng chính sách phù hợp với Việt Nam.


Bộ TT&TT khẳng định, khi phát triển hệ sinh thái số Việt Nam thì doanh nghiệp trong nước đóng vai trò nòng cốt trong việc thực thi. Thế nhưng, cách nghĩ, cách làm cần có sự khác biệt, phát hiện và sử dụng hạt nhân phù hợp, hướng đến ứng dụng công nghệ để giải quyết bài toán đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Việt Nam, mang lại lợi ích chung cho xã hội và được đông đảo người dân sử dụng.


Lãnh đạo Bộ TT&TT đã yêu cầu các đơn vị chức năng trình quyết định thành lập Tổ công tác thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số Việt Nam, hoàn thành trước 4/9/2018 gồm các thành phần bao gồm: Cục An toàn thông tin, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Hợp tác quốc tế,  Cục Tin học hóa, Cục Viễn thông, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số.


Theo PV


ICT News


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bộ TT&TT đưa mục tiêu phát triển 5 nhóm sản phẩm, dịch vụ thúc đẩy hệ sinh thái số Việt Nam

Bộ TT&TT cho rằng, việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số Việt Nam có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.


Bo TT&TT dua muc tieu phat trien 5 nhom san pham, dich vu thuc day he sinh thai so Viet Nam


Bo TT&TT cho rang, viec thuc day phat trien he sinh thai so Viet Nam co vai tro quan trong trong thuc day phat trien kinh te - xa hoi mot cach ben vung, gop phan bao dam quoc phong, an ninh.


Bo TT&TT vua dua ra muc tieu phat trien he sinh thai so Viet Nam. Bo TT&TT cho rang, phat trien he sinh thai so Viet Nam co vai tro quan trong trong viec thuc day phat trien kinh te xa hoi mot cach ben vung, gop phan bao dam quoc phong, an ninh. Vi vay, doi voi Viet Nam hien nay, nhiem vu dat ra la phat trien 5 nhom san pham, dich vu. Cu the se tap trung vao nhom san pham, dich vu gom; tim kiem thong tin, mang xa hoi, trinh duyet web, he dieu hanh va phan mem phong chong ma doc.


Bo TT&TT cho rang, phai nghien cuu, nam bat tri thuc toan cau, kinh nghiem quoc te de thuc day phat trien he sinh thai so va xay dung chinh sach phu hop voi Viet Nam.


Bo TT&TT khang dinh, khi phat trien he sinh thai so Viet Nam thi doanh nghiep trong nuoc dong vai tro nong cot trong viec thuc thi. The nhung, cach nghi, cach lam can co su khac biet, phat hien va su dung hat nhan phu hop, huong den ung dung cong nghe de giai quyet bai toan dap ung nhu cau thuc tien cua Viet Nam, mang lai loi ich chung cho xa hoi va duoc dong dao nguoi dan su dung.


Lanh dao Bo TT&TT da yeu cau cac don vi chuc nang trinh quyet dinh thanh lap To cong tac thuc day phat trien he sinh thai so Viet Nam, hoan thanh truoc 4/9/2018 gom cac thanh phan bao gom: Cuc An toan thong tin, Cuc Phat thanh, truyen hinh va thong tin dien tu, Vu Khoa hoc va Cong nghe, Vu Cong nghe thong tin, Vu Quan ly doanh nghiep, Vu Hop tac quoc te,  Cuc Tin hoc hoa, Cuc Vien thong, Vien Chien luoc Thong tin va Truyen thong, Vien Cong nghiep phan mem va Noi dung so.


Theo PV


ICT News


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000