MBG chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho các nhà đầu tư chiến lược

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Những nhà đầu tư chiến lược nào đã sẵn sàng bỏ tiền mua thêm cổ phiếu MBG ở mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu?
MBG chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho các nhà đầu tư chiến lược

HĐQT CTCP Đầu tư phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam (mã chứng khoán MBG) vừa thông qua chi tiết phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ.


Theo đó MBG dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Tỷ lệ phát hành 96,15%. Dự kiến sau phát hành MBG sẽ tăng vốn điều lệ từ 208 tỷ đồng hiện nay lên 408 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.


Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4/2018 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu trong khi hiện trên thị trường cổ phiếu MBG đang giao dịch quanh mức 4.300 đồng/cổ phiếu – đây cũng là mức giá vùng đỉnh trong vòng 2 năm trở lại đây của cổ phiếu MBG.


Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 200 tỷ đồng sẽ dùng 100 tỷ đồng để mua nguyên liệu cho sản xuất sản phẩm thiết bị chiếu sáng Maxxbau, dùng 30 tỷ đồng để mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty, và 70 tỷ đồng để mua hàng hóa, vật tư trong lĩnh vực thương mại.
Danh sách các nhà đầu tư chiến lược được HĐQT công ty lựa chọn và thông qua bao gồm 14 cá nhân, không có tổ chức nào. Trong số đó có đến 5 cá nhân đăng ký mua mỗi người 2 triệu cổ phiếu.


Toàn bộ 8 triệu cổ phiếu MBG niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên tại HNX vào ngày 26/11/2015 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 10.500 đồng/cổ phiếu. Sau khi lên sàn, cổ phiếu MBG đã có giai đoạn tăng giá mạnh, lên xấp xỉ 20.000 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh).


Tuy nhiên sau đó đã giảm sâu, đánh dấu bằng chuỗi những phiên giảm sàn liên tiếp trong tháng 6/2016, đang từ vùng giá xấp xỉ 20.000 đồng/cổ phiếu rơi thẳng xuống dưới 4.000 đồng/cổ phiếu và từ đó đến nay luôn giao dịch dưới vùng giá 5.000 đồng/cổ phiếu.


Diễn biến giá cổ phiếu MBG trong gần 3 năm lên sàn.
Nguyên Phương


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

MBG chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho các nhà đầu tư chiến lược

Những nhà đầu tư chiến lược nào đã sẵn sàng bỏ tiền mua thêm cổ phiếu MBG ở mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu?


MBG chao ban rieng le 20 trieu co phieu gia 10.000 dong/cp cho cac nha dau tu chien luoc


Nhung nha dau tu chien luoc nao da san sang bo tien mua them co phieu MBG o muc gia 10.000 dong/co phieu?


HDQT CTCP Dau tu phat trien xay dung va Thuong mai Viet Nam (ma chung khoan MBG) vua thong qua chi tiet phuong an chao ban rieng le co phieu tang von dieu le.


Theo do MBG du kien phat hanh 20 trieu co phieu chao ban rieng le cho nha dau tu chien luoc. Ty le phat hanh 96,15%. Du kien sau phat hanh MBG se tang von dieu le tu 208 ty dong hien nay len 408 ty dong. So co phieu nay se bi han che chuyen nhuong trong vong 1 nam ke tu ngay hoan tat dot phat hanh.


Thoi gian phat hanh du kien trong quy 3 hoac quy 4/2018 sau khi duoc UBCKNN chap thuan. Gia chao ban du kien 10.000 dong/co phieu trong khi hien tren thi truong co phieu MBG dang giao dich quanh muc 4.300 dong/co phieu – day cung la muc gia vung dinh trong vong 2 nam tro lai day cua co phieu MBG.


So tien thu duoc tu dot chao ban du kien 200 ty dong se dung 100 ty dong de mua nguyen lieu cho san xuat san pham thiet bi chieu sang Maxxbau, dung 30 ty dong de mua sam tai san, may moc, thiet bi phuc vu cho hoat dong san xuat cua cong ty, va 70 ty dong de mua hang hoa, vat tu trong linh vuc thuong mai.
Danh sach cac nha dau tu chien luoc duoc HDQT cong ty lua chon va thong qua bao gom 14 ca nhan, khong co to chuc nao. Trong so do co den 5 ca nhan dang ky mua moi nguoi 2 trieu co phieu.


Toan bo 8 trieu co phieu MBG niem yet va giao dich phien dau tien tai HNX vao ngay 26/11/2015 voi gia tham chieu trong ngay giao dich dau tien 10.500 dong/co phieu. Sau khi len san, co phieu MBG da co giai doan tang gia manh, len xap xi 20.000 dong/co phieu (gia da dieu chinh).


Tuy nhien sau do da giam sau, danh dau bang chuoi nhung phien giam san lien tiep trong thang 6/2016, dang tu vung gia xap xi 20.000 dong/co phieu roi thang xuong duoi 4.000 dong/co phieu va tu do den nay luon giao dich duoi vung gia 5.000 dong/co phieu.


Dien bien gia co phieu MBG trong gan 3 nam len san.
Nguyen Phuong


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000