TP.HCM yêu cầu công khai chi tiết danh sách các dự án nhà ở xã hội

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở Xây dựng cung cấp danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đang triển khai trong giai đoạn 2018-2019 và những năm tiếp theo để phổ biến công khai việc cho vay thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội đến các đối tượng được thụ hưởng.
TP.HCM yêu cầu công khai chi tiết danh sách các dự án nhà ở xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP.HCM được giao đề xuất Trung ương bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội.


UBND TP.HCM sẽ xem xét phân bổ nguồn vốn cho các quận huyện để triển khai thực hiện cho vay trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được Trung ương giao. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Sở Xây dựng cung cấp và nhu cầu vay vốn về nhà ở xã hội của các quận huyện.


Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ phát triển quỹ nhà ở xã hội tăng thêm 40 triệu m2 sàn giai đoạn 2016-2020, tức là cố gắng tạo ra 8 triệu m2 sàn nhà ở mỗi năm. Chỉ tiêu này, TP.HCM trước nay đều hoàn thành và hướng tới cho đến 2020 đạt được 19,5 m2/người.


Theo Bộ Xây dựng, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội trong thời gian qua nhằm thực hiện chủ trương bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và ổn định thị trường bất động sản.


Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở xã hội vẫn tiến triển rất chậm với nhiều khó khăn, vướng mắc.


Nguyên nhân là do vốn ngân sách bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn 2018-2020 là hơn 1.262 tỷ đồng trong tổng số 9.000 tỷ đồng, chỉ đáp ứng khoảng 13% so với yêu cầu của Ngân hàng Chính sách xã hội tại văn bản số 4177/NHCS-KHNV ngày 3/11/2016.


Riêng năm 2018 ngân hàng này chỉ được giao 500 tỷ đồng nhưng đến thời điểm này vẫn chưa được giải ngân. Theo quy định, với số vốn được giao 500 tỷ đồng thì Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ huy động thêm được 500 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội và chỉ cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân.


Trong khi đó, nguồn vốn để cấp bù lãi suất cho các tổ chức tín dụng để cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội thì đến nay vẫn chưa được bố trí.


Hiện tại, cũng không có nguồn vốn để tiếp tục cho vay sau khi gói tín dụng 30.000 tỷ đồng theo quy định tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ đã giải ngân hết vào cuối tháng 12/2016.


Nam Phong


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

TP.HCM yêu cầu công khai chi tiết danh sách các dự án nhà ở xã hội

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở Xây dựng cung cấp danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đang triển khai trong giai đoạn 2018-2019 và những năm tiếp theo để phổ biến công khai việc cho vay thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội đến các đối tượng được thụ hưởng.


TP.HCM yeu cau cong khai chi tiet danh sach cac du an nha o xa hoi


UBND TP.HCM vua yeu cau So Xay dung cung cap danh sach cac du an dau tu xay dung nha o xa hoi dang trien khai trong giai doan 2018-2019 va nhung nam tiep theo de pho bien cong khai viec cho vay thue, thue mua, mua nha o xa hoi den cac doi tuong duoc thu huong.


Ngan hang Chinh sach xa hoi chi nhanh TP.HCM duoc giao de xuat Trung uong bo tri von dau tu phat trien de thuc hien cap bu chenh lech lai suat cho vay nha o xa hoi.


UBND TP.HCM se xem xet phan bo nguon von cho cac quan huyen de trien khai thuc hien cho vay tren co so chi tieu ke hoach tin dung duoc Trung uong giao. Cac du an dau tu xay dung nha o xa hoi do So Xay dung cung cap va nhu cau vay von ve nha o xa hoi cua cac quan huyen.


Theo ke hoach, TP.HCM se phat trien quy nha o xa hoi tang them 40 trieu m2 san giai doan 2016-2020, tuc la co gang tao ra 8 trieu m2 san nha o moi nam. Chi tieu nay, TP.HCM truoc nay deu hoan thanh va huong toi cho den 2020 dat duoc 19,5 m2/nguoi.


Theo Bo Xay dung, viec trien khai thuc hien chinh sach ho tro nha o xa hoi trong thoi gian qua nham thuc hien chu truong bao dam an sinh xa hoi, gop phan thuc day phat trien kinh te xa hoi va on dinh thi truong bat dong san.


Chinh phu da tap trung chi dao quyet liet va Thu tuong Chinh phu cung da ban hanh Chi thi so 03/CT-TTg ngay 25/01/2017 ve day manh phat trien nha o xa hoi. Tuy nhien, viec phat trien nha o xa hoi van tien trien rat cham voi nhieu kho khan, vuong mac.


Nguyen nhan la do von ngan sach bo tri cho Ngan hang Chinh sach xa hoi trong giai doan 2018-2020 la hon 1.262 ty dong trong tong so 9.000 ty dong, chi dap ung khoang 13% so voi yeu cau cua Ngan hang Chinh sach xa hoi tai van ban so 4177/NHCS-KHNV ngay 3/11/2016.


Rieng nam 2018 ngan hang nay chi duoc giao 500 ty dong nhung den thoi diem nay van chua duoc giai ngan. Theo quy dinh, voi so von duoc giao 500 ty dong thi Ngan hang Chinh sach xa hoi chi huy dong them duoc 500 ty dong de thuc hien chinh sach ho tro nha o xa hoi va chi cho vay doi voi ho gia dinh, ca nhan.


Trong khi do, nguon von de cap bu lai suat cho cac to chuc tin dung de cho vay thuc hien chinh sach nha o xa hoi thi den nay van chua duoc bo tri.


Hien tai, cung khong co nguon von de tiep tuc cho vay sau khi goi tin dung 30.000 ty dong theo quy dinh tai Nghi quyet 02/NQ-CP ngay 7/1/2013 cua Chinh phu da giai ngan het vao cuoi thang 12/2016.


Nam Phong


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000