Doanh nghiệp Việt phải làm gì khi “hết cửa” vay ngoại tệ?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Khi có lộ trình tiến tới chấm dứt cho vay ngoại tệ, doanh nghiệp Việt cần có sẵn kịch bản tìm nguồn vốn tài trợ giá rẻ để giảm áp lực chi phí hoạt động.
Doanh nghiệp Việt phải làm gì khi “hết cửa” vay ngoại tệ?

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng yêu cầu toàn ngành ngân hàng kiểm soát chặt việc cho vay bằng ngoại tệ, giảm dần và có lộ trình chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ. Mục đích nhằm hạn chế việc găm giữ ngoại tệ, đặc biệt tại các ngân hàng thương mại, cùng với đó là phục vụ mục tiêu chung về chống đô la hóa nền kinh tế.


Trong 3 năm tới, việc ngừng cho vay ngoại tệ là cần thiết. (Ảnh: KT)

Về mặt thuận lợi, chủ trương này góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vay với lãi suất thấp để giảm chi phí hoạt động, qua đó hỗ trợ lĩnh vực xuất khẩu. Ở chiều ngược lại, vay ngoại tệ gây bất lợi cho chính sách ngoại hối của NHNN, do hoạt động này làm tăng nhu cầu ngoại tệ. Kể cả trong trường hợp vay để mua vật liệu trong nước, sản xuất trong nước phục vụ mục đích xuất khẩu.Theo chuyên gia tài chính-ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, hiện tại, việc vay ngoại tệ tại Việt Nam có cả thuận lợi và bất lợi cho nền kinh tế.


Theo quy định, các doanh nghiệp ký hợp đồng vay USD nhưng phải bán lại USD đó cho ngân hàng ngay lập tức để nhận tiền vay bằng VNĐ, thì ngân hàng vẫn phải cân đối nguồn USD của mình để thực hiện hợp đồng tín dụng này. Ngân hàng cân đối nguồn ngoại tệ bằng cách đi vay ngoại tệ từ tổ chức hoặc cá nhân để cho doanh nghiệp vay lại, làm tăng nhu cầu về ngoại tệ.


Với chủ trương chấm dứt cho vay ngoại tệ được đề ra trong Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam, ông Hiếu cho rằng, thời gian giảm dần huy động, cho vay ngoại tệ và tiến tới chấm dứt cho vay ngoại tệ trong vòng 3 năm tới là hợp lý, nhằm thực hiện chủ trương chống đô la hóa và chỉ có 1 đồng nội tệ có thể giao dịch ở Việt Nam.


Khi đó, tất cả những nguồn ngoại tệ gửi về Việt Nam muốn gửi tiền tại các ngân hàng thương mại, phải đổi từ ngoại tệ sang VNĐ và doanh nghiệp chỉ vay vốn bằng nội tệ. Điều này sẽ có lợi cho chính sách ngoại hối của Việt Nam. Tuy nhiên, tại thời điểm này, việc chấm dứt cho vay ngoại tệ chưa thể thực hiện ngay, nên kéo dài một thời gian nữa để hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu.


 Về phía doanh nghiệp, ông Lê Phú Toàn-Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu THT cho biết, ông rất đồng tình với chủ chương giảm và tiến tới ngừng cho vay USD để chống đô la hóa nền kinh tế. Bởi đây là chủ chương đúng của Chính phủ nhằm mục đích kiểm soát cung tiền ngoại tệ và kiểm soát tỷ giá tốt hơn, về lâu dài sẽ có lợi cho nền kinh tế. 


Ông Toàn cũng chia sẻ, việc ngừng cho vay ngoại tệ sẽ có ảnh hưởng nhất định đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vì doanh nghiệp bán hàng và thu về bằng USD, nếu họ vay USD để thanh toán thì sẽ hoán đổi được đồng USD đi vay từ các ngân hàng, do vậy cũng giảm được chi phí khá nhiều khi tỷ giá USD biến động mạnh.


Bản thân doanh nghiệp THT là đơn vị nhập khẩu cũng sẽ bị tác động bởi chủ trương này, vì vay ngoại tệ USD để thanh toán cho đối tác với lãi suất hiện tại thấp hơn vay bằng VNĐ. Do vậy, nếu NHNN kiểm soát tỷ giá USD ổn định thì việc dừng cho vay USD với doanh nghiệp cũng giúp kiểm soát được chi phí tốt hơn.


Trong bối cảnh chủ trương chống đô la hóa của NHNN sẽ được thực hiện, TS Nguyễn Trí Hiếu khuyến cáo, khi đã có lộ trình tiến tới chấm dứt cho vay ngoại tệ, doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn kịch bản sẽ không được vay ở một tỷ lệ nào đó cho đến khi chấm dứt hoàn toàn vay ngoại tệ. Từ đó, doanh nghiệp cần tính toán kỹ khi đưa vào kế hoạch kinh doanh của mình.


“Doanh nghiệp nên đi tìm những nguồn tài trợ giá rẻ để giảm áp lực chi phí hoạt động. Nguồn này đến từ những công cụ tài chính như: phát hành trái phiếu, hay tìm cách sử dụng vốn của các đối tác thương mại… 


 Về phía các ngân hàng, trong kế hoạch kinh doanh hàng năm cũng cần tính tới lộ trình giảm dần tỷ lệ tín dụng ngoại tệ/tổng tín dụng. Đồng thời, có biện pháp dài hơi để giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng chi phí khi chấm dứt cho vay ngoại tệ”, ông Nguyễn Trí Hiếu cho hay./.
Theo Chung Thủy


VOV


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Doanh nghiệp Việt phải làm gì khi “hết cửa” vay ngoại tệ?

Khi có lộ trình tiến tới chấm dứt cho vay ngoại tệ, doanh nghiệp Việt cần có sẵn kịch bản tìm nguồn vốn tài trợ giá rẻ để giảm áp lực chi phí hoạt động.


Doanh nghiep Viet phai lam gi khi “het cua” vay ngoai te?


Khi co lo trinh tien toi cham dut cho vay ngoai te, doanh nghiep Viet can co san kich ban tim nguon von tai tro gia re de giam ap luc chi phi hoat dong.


Moi day, Thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Minh Hung yeu cau toan nganh ngan hang kiem soat chat viec cho vay bang ngoai te, giam dan va co lo trinh cham dut cho vay bang ngoai te. Muc dich nham han che viec gam giu ngoai te, dac biet tai cac ngan hang thuong mai, cung voi do la phuc vu muc tieu chung ve chong do la hoa nen kinh te.


Trong 3 nam toi, viec ngung cho vay ngoai te la can thiet. (Anh: KT)

Ve mat thuan loi, chu truong nay gop phan ho tro cho doanh nghiep xuat nhap khau vay voi lai suat thap de giam chi phi hoat dong, qua do ho tro linh vuc xuat khau. O chieu nguoc lai, vay ngoai te gay bat loi cho chinh sach ngoai hoi cua NHNN, do hoat dong nay lam tang nhu cau ngoai te. Ke ca trong truong hop vay de mua vat lieu trong nuoc, san xuat trong nuoc phuc vu muc dich xuat khau.Theo chuyen gia tai chinh-ngan hang Nguyen Tri Hieu, hien tai, viec vay ngoai te tai Viet Nam co ca thuan loi va bat loi cho nen kinh te.


Theo quy dinh, cac doanh nghiep ky hop dong vay USD nhung phai ban lai USD do cho ngan hang ngay lap tuc de nhan tien vay bang VND, thi ngan hang van phai can doi nguon USD cua minh de thuc hien hop dong tin dung nay. Ngan hang can doi nguon ngoai te bang cach di vay ngoai te tu to chuc hoac ca nhan de cho doanh nghiep vay lai, lam tang nhu cau ve ngoai te.


Voi chu truong cham dut cho vay ngoai te duoc de ra trong Chien luoc phat trien nganh ngan hang Viet Nam, ong Hieu cho rang, thoi gian giam dan huy dong, cho vay ngoai te va tien toi cham dut cho vay ngoai te trong vong 3 nam toi la hop ly, nham thuc hien chu truong chong do la hoa va chi co 1 dong noi te co the giao dich o Viet Nam.


Khi do, tat ca nhung nguon ngoai te gui ve Viet Nam muon gui tien tai cac ngan hang thuong mai, phai doi tu ngoai te sang VND va doanh nghiep chi vay von bang noi te. Dieu nay se co loi cho chinh sach ngoai hoi cua Viet Nam. Tuy nhien, tai thoi diem nay, viec cham dut cho vay ngoai te chua the thuc hien ngay, nen keo dai mot thoi gian nua de ho tro cho doanh nghiep xuat khau.


 Ve phia doanh nghiep, ong Le Phu Toan-Tong Giam doc kiem Chu tich HDQT Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai xuat nhap khau THT cho biet, ong rat dong tinh voi chu chuong giam va tien toi ngung cho vay USD de chong do la hoa nen kinh te. Boi day la chu chuong dung cua Chinh phu nham muc dich kiem soat cung tien ngoai te va kiem soat ty gia tot hon, ve lau dai se co loi cho nen kinh te. 


Ong Toan cung chia se, viec ngung cho vay ngoai te se co anh huong nhat dinh den cac doanh nghiep xuat nhap khau, vi doanh nghiep ban hang va thu ve bang USD, neu ho vay USD de thanh toan thi se hoan doi duoc dong USD di vay tu cac ngan hang, do vay cung giam duoc chi phi kha nhieu khi ty gia USD bien dong manh.


Ban than doanh nghiep THT la don vi nhap khau cung se bi tac dong boi chu truong nay, vi vay ngoai te USD de thanh toan cho doi tac voi lai suat hien tai thap hon vay bang VND. Do vay, neu NHNN kiem soat ty gia USD on dinh thi viec dung cho vay USD voi doanh nghiep cung giup kiem soat duoc chi phi tot hon.


Trong boi canh chu truong chong do la hoa cua NHNN se duoc thuc hien, TS Nguyen Tri Hieu khuyen cao, khi da co lo trinh tien toi cham dut cho vay ngoai te, doanh nghiep can chuan bi san kich ban se khong duoc vay o mot ty le nao do cho den khi cham dut hoan toan vay ngoai te. Tu do, doanh nghiep can tinh toan ky khi dua vao ke hoach kinh doanh cua minh.


“Doanh nghiep nen di tim nhung nguon tai tro gia re de giam ap luc chi phi hoat dong. Nguon nay den tu nhung cong cu tai chinh nhu: phat hanh trai phieu, hay tim cach su dung von cua cac doi tac thuong mai… 


 Ve phia cac ngan hang, trong ke hoach kinh doanh hang nam cung can tinh toi lo trinh giam dan ty le tin dung ngoai te/tong tin dung. Dong thoi, co bien phap dai hoi de giup khach hang giam bot ganh nang chi phi khi cham dut cho vay ngoai te”, ong Nguyen Tri Hieu cho hay./.
Theo Chung Thuy


VOV


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000