Hà Nội đồng ý xây toà 25 tầng ở khu tập thể Viện tư liệu phim Việt Nam

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4540 về việc chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án và chấp thuận về nguyên tắc phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư dự án Cải xây dựng lại khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam - The Boulevard tại số 22 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Hà Nội đồng ý xây toà 25 tầng ở khu tập thể Viện tư liệu phim Việt Nam
Theo đó, UBND thành phố chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Việt-Úc là nhà đầu tư thực hiện dự án Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam - The Boulevard tại số 22 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình.

Dự án nhằm xây dựng lại khu tập thể đã xuống cấp, tạo nên một công trình đa chức năng, hiện đại, đáp ứng hiệu quả nhu cầu về nhà ở của người dân đang sinh sống tại khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tại thành phố Hà Nội.


Hình thức đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 366,282 tỷ đồng. Nguồn vốn tự có, vốn vay và vốn huy động hợp pháp. Trong đó vốn tự có của nhà đầu tư phải đảm bảo tối thiểu 20% tổng mức đầu tư của dự án.


Tổng diện tích khu đất khoảng 1.328,77 m2. Trong đó, diện tích đất dành để mở đường theo quy hoạch khoảng 126 m2; Diện tích đất lập dự án đầu tư xây dựng công trình khoảng 1.202,77 m2. Chức năng sử dụng đất là nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng, khách sạn.


Diện tích xây dựng 759,34 m2; Mật độ xây dựng 63,13%; dự án gồm 25 tầng nổi và 3 tầng hầm; Quy mô dân số khoảng 280 người.


Thời gian và tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ quý 3/2018 đến quý 2/2020.


Bên cạnh đó, thành phố cũng chấp thuận về nguyên tắc phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư (đợt 1) do Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Việt - Úc đề xuất kèm theo Văn bản số 122/CV-AUSREAL ngày 28/2/2018 đối với 14 chủ sở hữu, sử dụng nhà chung cư đã thống nhất phương án, trong đó, nguồn kinh phí chi trả do nhà đầu tư chịu trách nhiệm chi trả bằng nguồn vốn của dự án.


Theo Kiều Linh


Vneconomy


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hà Nội đồng ý xây toà 25 tầng ở khu tập thể Viện tư liệu phim Việt Nam

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4540 về việc chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án và chấp thuận về nguyên tắc phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư dự án Cải xây dựng lại khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam - The Boulevard tại số 22 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.


Ha Noi dong y xay toa 25 tang o khu tap the Vien tu lieu phim Viet Nam


UBND thanh pho Ha Noi vua ban hanh Quyet dinh so 4540 ve viec chap thuan nha dau tu thuc hien du an va chap thuan ve nguyen tac phuong an boi thuong, ho tro, tam cu, tai dinh cu du an Cai xay dung lai khu tap the Vien Tu lieu phim Viet Nam - The Boulevard tai so 22 pho Lieu Giai, phuong Cong Vi, quan Ba Dinh, thanh pho Ha Noi.


Theo do, UBND thanh pho chap thuan Cong ty TNHH Dau tu va Kinh doanh bat dong san Viet-Uc la nha dau tu thuc hien du an Cai tao, xay dung lai khu tap the Vien Tu lieu phim Viet Nam - The Boulevard tai so 22 pho Lieu Giai, phuong Cong Vi, quan Ba Dinh.

Du an nham xay dung lai khu tap the da xuong cap, tao nen mot cong trinh da chuc nang, hien dai, dap ung hieu qua nhu cau ve nha o cua nguoi dan dang sinh song tai khu tap the Vien Tu lieu phim Viet Nam va cac don vi, ca nhan co nhu cau tai thanh pho Ha Noi.


Hinh thuc dau tu truc tiep bang nguon von ngoai ngan sach. Tong muc dau tu du kien cua du an khoang 366,282 ty dong. Nguon von tu co, von vay va von huy dong hop phap. Trong do von tu co cua nha dau tu phai dam bao toi thieu 20% tong muc dau tu cua du an.


Tong dien tich khu dat khoang 1.328,77 m2. Trong do, dien tich dat danh de mo duong theo quy hoach khoang 126 m2; Dien tich dat lap du an dau tu xay dung cong trinh khoang 1.202,77 m2. Chuc nang su dung dat la nha o, dich vu cong cong, van phong, khach san.


Dien tich xay dung 759,34 m2; Mat do xay dung 63,13%; du an gom 25 tang noi va 3 tang ham; Quy mo dan so khoang 280 nguoi.


Thoi gian va tien do thuc hien du an du kien tu quy 3/2018 den quy 2/2020.


Ben canh do, thanh pho cung chap thuan ve nguyen tac phuong an boi thuong, ho tro, tam cu, tai dinh cu (dot 1) do Cong ty TNHH Dau tu va Kinh doanh bat dong san Viet - Uc de xuat kem theo Van ban so 122/CV-AUSREAL ngay 28/2/2018 doi voi 14 chu so huu, su dung nha chung cu da thong nhat phuong an, trong do, nguon kinh phi chi tra do nha dau tu chiu trach nhiem chi tra bang nguon von cua du an.


Theo Kieu Linh


Vneconomy


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000