Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 22 tỷ USD

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Luỹ kế đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài khoảng 22 tỷ USD...
Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 22 tỷ USD

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng năm 2018, cả nước có 93 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam 271,46 triệu USD; 22 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm 42 triệu USD. 


Tính chung trong 8 tháng năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 313,48 triệu USD.


Lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,77 triệu USD, chiếm 33,7% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ hai với 63,84 triệu USD và chiếm 20,3% tổng vốn đầu tư.


Công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ 3 với 45,87 triệu USD, chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.


Trong 8 tháng năm 2018, Việt Nam đã đầu tư sang 29 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 95,19 triệu USD, chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư. Australia xếp thứ 2 với 37,7 triệu USD, chiếm 12% tổng vốn đầu tư. Với 1 dự án có vốn đầu tư Việt Nam là 35,93 triệu USD, Slovakia xếp thứ 3 và chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Cuba, Myanmar.


Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2006 đến nay là giai đoạn "bùng nổ" đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam. Tính đến tháng 1/2017, Việt Nam đang có 1.188 dự án đầu tư tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 21,4 tỷ USD. Đó là những con số "trong mơ" của doanh nghiệp Việt 20 năm trước.


Riêng trong năm 2017, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm đầu tư ra nước ngoài là 350 triệu USD. Như vậy, luỹ kế đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài khoảng 22 tỷ USD.


Theo Kiều Linh


Vneconomy


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 22 tỷ USD

Luỹ kế đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài khoảng 22 tỷ USD...


Viet Nam da dau tu ra nuoc ngoai 22 ty USD


Luy ke den thoi diem hien tai, Viet Nam da dau tu ra nuoc ngoai khoang 22 ty USD...


Theo so lieu cua Cuc Dau tu nuoc ngoai - Bo Ke hoach va Dau tu, trong 8 thang nam 2018, ca nuoc co 93 du an duoc cap moi giay chung nhan dang ky dau tu ra nuoc ngoai, voi tong von dau tu ben Viet Nam 271,46 trieu USD; 22 luot du an dieu chinh von voi tong von dau tu ben Viet Nam tang them 42 trieu USD. 


Tinh chung trong 8 thang nam 2018, tong von dau tu Viet Nam ra nuoc ngoai cap moi va tang them dat 313,48 trieu USD.


Linh vuc tai chinh ngan hang dan dau ve von dau tu cua Viet Nam ra nuoc ngoai voi tong von dang ky moi va tang them la 105,77 trieu USD, chiem 33,7% tong von dau tu; linh vuc nong nghiẹp, lam nghiẹp, thủy sản dung thu hai vói 63,84 triẹu USD va chiem 20,3% tong von dau tu.


Cong nghiẹp ché bién, ché tạo dung thu 3 voi 45,87 trieu USD, chiem 14,6% tong von dau tu. Con lại la cac dụ an thuọc cac linh vuc khac.


Trong 8 thang nam 2018, Viet Nam da dau tu sang 29 quoc gia, vung lanh tho. Trong do, Lao la dia ban dan dau voi 95,19 trieu USD, chiem 30,4% tong von dau tu. Australia xep thu 2 voi 37,7 trieu USD, chiem 12% tong von dau tu. Vói 1 dụ an co vón dàu tu Viẹt Nam la 35,93 triẹu USD, Slovakia xép thú 3 va chiém 11,4% tỏng vón dàu tu. Tiep theo la Campuchia, Cuba, Myanmar.


Theo Bo Ke hoach va Dau tu, tu nam 2006 den nay la giai doan "bung no" dau tu ra nuoc ngoai cua cac doanh nghiep Viet Nam. Tinh den thang 1/2017, Viet Nam dang co 1.188 du an dau tu tai 70 quoc gia va vung lanh tho voi tong von dang ky gan 21,4 ty USD. Do la nhung con so "trong mo" cua doanh nghiep Viet 20 nam truoc.


Rieng trong nam 2017, tong so von cap moi va tang them dau tu ra nuoc ngoai la 350 trieu USD. Nhu vay, luy ke den thoi diem hien tai, Viet Nam da dau tu ra nuoc ngoai khoang 22 ty USD.


Theo Kieu Linh


Vneconomy


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000