Dự thu ngân sách nhà nước năm 2019 hơn 1,4 triệu tỷ đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Sang năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đạt khoảng 1.411.300 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với năm 2018...
Dự thu ngân sách nhà nước năm 2019 hơn 1,4 triệu tỷ đồng

Đây là con số được nêu trong báo cáo "Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019" Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến, góp ý từ các cơ quan, bộ ngành để hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 4/9/2018.


Theo đó, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm ước đạt 871.800 tỷ đồng. Cả năm ước đạt 1.358.400 tỷ đồng, tăng 39.200 tỷ đồng so với dự toán (tương đương khoảng 3%) và tăng 5,5% so với năm 2017.


Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm ước đạt 873.500 tỷ đồng, cả năm ước đạt 1.562.400 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2017. Như vậy, bội chi ngân sách nhà nước cả năm 2018 ước tính là 204.000 tỷ đồng.


"Bội chi ngân sách nhà nước được đảm bảo, cả năm ước đạt 3,67% GDP vượt mục tiêu Quốc hội giao 3,7%", báo cáo nêu rõ.


Cơ cấu chi ngân sách nhà nước tiếp tục được cải thiện, tỷ trọng chi đầu tư phát triển tiếp tục được nâng lên, năm 2018 ước đạt 26,8% tổng chi cân đối ngân sách nhà nước, cao hơn năm 2017 (25%). Tỷ trọng chi thường xuyên (không bao gồm chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế) tiếp tục giảm xuống, năm 2018 ước đạt 61% tổng chi, thấp hơn năm 2017 (62%).


Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.


Theo đó, tổng thu ngân sách là 1.319.200 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là 1.099.300 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 35.900 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 179.000 tỷ đồng, thu viện trợ là 5.000 tỷ đồng.


Tổng chi ngân sách là 1.523.200 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 399.700 tỷ đồng; chi trả nợ lãi là 112.518 tỷ đồng; chi viện trợ là 1.300 tỷ đồng; chi thường xuyên là 940.748 tỷ đồng; chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 35.767 tỷ đồng; dự phòng ngân sách là 32.097 tỷ đồng.


Bội chi ngân sách năm 2018 dự kiến là 204.000 tỷ đồng, bằng 3,7% GDP.


Sang năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đạt khoảng 1.411.300 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với năm 2018; tổng chi cân đối ngân sách nhà nước dự kiến đạt khoảng 1.633.300 tỷ đồng, tăng khoảng 7,2%; bội chi ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 222.000 tỷ đồng, bằng khoảng 3,6% GDP.


Theo Kiều Linh


Vneconomy


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Dự thu ngân sách nhà nước năm 2019 hơn 1,4 triệu tỷ đồng

Sang năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đạt khoảng 1.411.300 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với năm 2018...


Du thu ngan sach nha nuoc nam 2019 hon 1,4 trieu ty dong


Sang nam 2019, Bo Ke hoach va Dau tu du kien tong thu can doi ngan sach nha nuoc dat khoang 1.411.300 ty dong, tang khoang 7% so voi nam 2018...


Day la con so duoc neu trong bao cao "Tinh hinh kinh te - xa hoi nam 2018, du kien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2019" Bo Ke hoach va Dau tu dua ra lay y kien, gop y tu cac co quan, bo nganh de hoan thien, trinh Thu tuong Chinh phu truoc ngay 4/9/2018.


Theo do, tong thu can doi ngan sach nha nuoc 8 thang dau nam uoc dat 871.800 ty dong. Ca nam uoc dat 1.358.400 ty dong, tang 39.200 ty dong so voi du toan (tuong duong khoang 3%) va tang 5,5% so voi nam 2017.


Tong chi can doi ngan sach nha nuoc 8 thang dau nam uoc dat 873.500 ty dong, ca nam uoc dat 1.562.400 ty dong, tang 6,9% so voi nam 2017. Nhu vay, boi chi ngan sach nha nuoc ca nam 2018 uoc tinh la 204.000 ty dong.


"Boi chi ngan sach nha nuoc duoc dam bao, ca nam uoc dat 3,67% GDP vuot muc tieu Quoc hoi giao 3,7%", bao cao neu ro.


Co cau chi ngan sach nha nuoc tiep tuc duoc cai thien, ty trong chi dau tu phat trien tiep tuc duoc nang len, nam 2018 uoc dat 26,8% tong chi can doi ngan sach nha nuoc, cao hon nam 2017 (25%). Ty trong chi thuong xuyen (khong bao gom chi cai cach tien luong, tinh gian bien che) tiep tuc giam xuong, nam 2018 uoc dat 61% tong chi, thap hon nam 2017 (62%).


Truoc do, Bo Tai chinh da ban hanh Quyet dinh so 2610/QD-BTC cong khai du toan ngan sach nha nuoc nam 2018.


Theo do, tong thu ngan sach la 1.319.200 ty dong. Trong do thu noi dia la 1.099.300 ty dong, thu tu dau tho la 35.900 ty dong, thu can doi tu hoat dong xuat nhap khau la 179.000 ty dong, thu vien tro la 5.000 ty dong.


Tong chi ngan sach la 1.523.200 ty dong. Trong do, chi dau tu phat trien la 399.700 ty dong; chi tra no lai la 112.518 ty dong; chi vien tro la 1.300 ty dong; chi thuong xuyen la 940.748 ty dong; chi cai cach tien luong, tinh gian bien che la 35.767 ty dong; du phong ngan sach la 32.097 ty dong.


Boi chi ngan sach nam 2018 du kien la 204.000 ty dong, bang 3,7% GDP.


Sang nam 2019, Bo Ke hoach va Dau tu du kien tong thu can doi ngan sach nha nuoc dat khoang 1.411.300 ty dong, tang khoang 7% so voi nam 2018; tong chi can doi ngan sach nha nuoc du kien dat khoang 1.633.300 ty dong, tang khoang 7,2%; boi chi ngan sach nha nuoc du kien khoang 222.000 ty dong, bang khoang 3,6% GDP.


Theo Kieu Linh


Vneconomy


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000