Bộ GTVT quyết "thẳng tay" để tái cơ cấu, CPH Vinalines

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu phải xác định trách nhiệm của từng cá nhân và từng cấp, từ TCT Hàng hải cho đến Bộ GTVT,thậm chí chuyển công tác nếu các cá nhân sợ trách nhiệm trong việc tái cơ cấu, cổ phần hóa.
Bộ GTVT quyết

Đến thời điểm này, Vinalines đã cổ phần hóa được 7/12 doanh nghiệp thành viên, 5 đơn vị còn lại sẽ được thực hiện xong cổ phần hoá vào 31/12/2014, Công ty mẹ sẽ hoàn thành trong quý I/2015.


Về tái cơ cấu tài chính, Tổng công ty đang đàm phán với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để cơ cấu lại nợ. Đây là một nhiệm vụ quan trọng để tái cơ cấu thành công Vinalines.


Tại cuộc họp các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã có sự đồng thuận với một số giải pháp của Vinalines về cơ cấu lại nợ (chuyển nợ thành vốn góp, bán thanh lý các tài sản thế chấp, xử lý các khoản nợ thông qua DATC....). 


Tuy nhiên, các ngân hàng, tổ chức tín dụng cũng nêu lên một số khó khăn trong qua trình phối hợp cơ cấu nợ như quy định không được đầu tư ngoài ngành, trình tự và thủ tục xử lý tài sản đảm bảo còn nhiều quy định và phức tạp... Tới đây, lãnh đạo Bộ GTVT sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính để tháo gỡ những khó khăn này cho các bên.


Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định, hiện Tổng công ty Hàng hải được Nhà nước tạo điều kiện có những cơ chế đặc thù như khoanh nợ, giãn nợ để thực hiện tốt công việc tái cơ cấu, cổ phần hóa, tuy nhiên, sau khi thực hiện xong quá trình này Tổng công ty Hàng hải phải hoàn thành đúng nghĩa vụ này với Nhà nước.


>>Vinalines phấn đấu hoàn thành cổ phần hóa vào đầu năm 2015">>>>Vinalines phấn đấu hoàn thành cổ phần hóa vào đầu năm 2015
Theo Trần Hiền


VTV

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bộ GTVT quyết "thẳng tay" để tái cơ cấu, CPH Vinalines

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu phải xác định trách nhiệm của từng cá nhân và từng cấp, từ TCT Hàng hải cho đến Bộ GTVT,thậm chí chuyển công tác nếu các cá nhân sợ trách nhiệm trong việc tái cơ cấu, cổ phần hóa.


Bo GTVT quyet "thang tay" de tai co cau, CPH Vinalines


Bo truong Bo GTVT yeu cau phai xac dinh trach nhiem cua tung ca nhan va tung cap, tu TCT Hang hai cho den Bo GTVT,tham chi chuyen cong tac neu cac ca nhan so trach nhiem trong viec tai co cau, co phan hoa.


Den thoi diem nay, Vinalines da co phan hoa duoc 7/12 doanh nghiep thanh vien, 5 don vi con lai se duoc thuc hien xong co phan hoa vao 31/12/2014, Cong ty me se hoan thanh trong quy I/2015.


Ve tai co cau tai chinh, Tong cong ty dang dam phan voi cac ngan hang, to chuc tin dung de co cau lai no. Day la mot nhiem vu quan trong de tai co cau thanh cong Vinalines.


Tai cuoc hop cac ngan hang, to chuc tin dung da co su dong thuan voi mot so giai phap cua Vinalines ve co cau lai no (chuyen no thanh von gop, ban thanh ly cac tai san the chap, xu ly cac khoan no thong qua DATC....). 


Tuy nhien, cac ngan hang, to chuc tin dung cung neu len mot so kho khan trong qua trinh phoi hop co cau no nhu quy dinh khong duoc dau tu ngoai nganh, trinh tu va thu tuc xu ly tai san dam bao con nhieu quy dinh va phuc tap... Toi day, lanh dao Bo GTVT se tiep tuc lam viec voi lanh dao Ngan hang Nha nuoc, Bo Tai chinh de thao go nhung kho khan nay cho cac ben.


Bo truong Dinh La Thang khang dinh, hien Tong cong ty Hang hai duoc Nha nuoc tao dieu kien co nhung co che dac thu nhu khoanh no, gian no de thuc hien tot cong viec tai co cau, co phan hoa, tuy nhien, sau khi thuc hien xong qua trinh nay Tong cong ty Hang hai phai hoan thanh dung nghia vu nay voi Nha nuoc.


>>Vinalines phan dau hoan thanh co phan hoa vao dau nam 2015">>>>Vinalines phan dau hoan thanh co phan hoa vao dau nam 2015
Theo Tran Hien


VTV

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000