Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ dự án du lịch 4,1 tỷ USD

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp với các sở, ngành chức năng nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ dự án Saigon Atlantis Hotel nằm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ dự án du lịch 4,1 tỷ USD

Tại cuộc họp, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thống nhất, trước mắt sẽ làm việc lại với chủ đầu tư (vì dự án đã kéo dài tới 7 năm) để xác định khả năng triển khai dự án; đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn chỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 để cơ quan chức năng phê duyệt làm cơ sở tính thuế cụ thể.

Nếu có nguồn kinh phí nhà đầu tư nộp (tiền thuê đất) thì tỉnh sẽ dễ dàng giải phóng toàn bộ phần diện tích còn lại của dự án. Còn nguyện vọng của chủ đầu tư được tính giá thuê đất theo thời điểm năm 2007, 2008 là vượt quá thầm quyền của tỉnh và tỉnh sẽ trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Dự án Saigon Atlantis Hotel do Công ty Winvest Investment Việt Nam (thuộc Tập đoàn Winvest LLC, Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư xây dựng một tổ hợp du lịch giải trí đa năng trên diện tích trên 297ha ở phường 11 và 12 của thành phố Vũng Tàu.

Dự án được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 11/2007 với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD và đến tháng 1/2009, chủ đầu tư đã xin điều chỉnh tăng vốn đầu tư lên 4,1 tỷ USD với phần diện tích trên bờ như cũ và thêm hơn 600ha diện tích mặt biển.

Tuy nhiên, do kinh phí bồi thường quá lớn (khoảng 860 tỷ đồng) nên đến nay, tỉnh vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng toàn bộ mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Năm 2007 và 2008, Công ty Winvest Investment Việt Nam đã ứng trước 98 tỷ đồng tiền thuê đất để hỗ trợ tỉnh một phần kinh phí phục vụ chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đến tháng 11/2012, tỉnh đã giao cho nhà đầu tư 87ha đất trong tổng số 297,3 ha, và đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành bồi thường giải phóng được gần 215ha và chi trả bồi thường 261 tỷ đồng, trong đó, ngân sách 163 tỷ đồng.

Khó khăn phát sinh vì theo luật định, công ty phải đóng tiền thuê đất tính vào thời điểm giao đất (là tháng 11/2012) sẽ làm thiệt thòi cho nhà đầu tư vì giá đất đã tăng, trong khi nhà đầu tư đã ứng tiền thuê đất từ năm 2007 và 2008.

Theo tính toán của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tiền thuê đất riêng cho 87ha trong 50 năm (sau khi đã trừ đi 98 tỷ đồng tiền ứng trước) và nếu với mật độ xây dựng của dự án là 30% thì tiền thuê đất của công ty còn phải nộp vào ngân sách khoảng 800 tỷ đồngTheo Đoàn Mạnh DươngTTXVN/VIETNAM+


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ dự án du lịch 4,1 tỷ USD

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp với các sở, ngành chức năng nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ dự án Saigon Atlantis Hotel nằm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.


Ba Ria - Vung Tau day nhanh tien do du an du lich 4,1 ty USD


Ngay 13/8, Uy ban nhan dan tinh Ba Ria-Vung Tau da hop voi cac so, nganh chuc nang nham tim giai phap thao go kho khan va day nhanh tien do du an Saigon Atlantis Hotel nam tren dia ban thanh pho Vung Tau.


Tai cuoc hop, tinh Ba Ria-Vung Tau thong nhat, truoc mat se lam viec lai voi chu dau tu (vi du an da keo dai toi 7 nam) de xac dinh kha nang trien khai du an; dong thoi, yeu cau chu dau tu som hoan chinh dieu chinh quy hoach chi tiet 1/500 de co quan chuc nang phe duyet lam co so tinh thue cu the.

Neu co nguon kinh phi nha dau tu nop (tien thue dat) thi tinh se de dang giai phong toan bo phan dien tich con lai cua du an. Con nguyen vong cua chu dau tu duoc tinh gia thue dat theo thoi diem nam 2007, 2008 la vuot qua tham quyen cua tinh va tinh se trinh Thu tuong xem xet, quyet dinh.

Du an Saigon Atlantis Hotel do Cong ty Winvest Investment Viet Nam (thuoc Tap doan Winvest LLC, Hoa Ky) lam chu dau tu xay dung mot to hop du lich giai tri da nang tren dien tich tren 297ha o phuong 11 va 12 cua thanh pho Vung Tau.

Du an duoc tinh Ba Ria-Vung Tau cap giay chung nhan dau tu lan dau vao thang 11/2007 voi tong von dau tu 300 trieu USD va den thang 1/2009, chu dau tu da xin dieu chinh tang von dau tu len 4,1 ty USD voi phan dien tich tren bo nhu cu va them hon 600ha dien tich mat bien.

Tuy nhien, do kinh phi boi thuong qua lon (khoang 860 ty dong) nen den nay, tinh van chua hoan thanh cong tac giai phong toan bo mat bang de ban giao cho nha dau tu trien khai du an.

Nam 2007 va 2008, Cong ty Winvest Investment Viet Nam da ung truoc 98 ty dong tien thue dat de ho tro tinh mot phan kinh phi phuc vu chi tra boi thuong giai phong mat bang.

Den thang 11/2012, tinh da giao cho nha dau tu 87ha dat trong tong so 297,3 ha, va den thoi diem hien tai da hoan thanh boi thuong giai phong duoc gan 215ha va chi tra boi thuong 261 ty dong, trong do, ngan sach 163 ty dong.

Kho khan phat sinh vi theo luat dinh, cong ty phai dong tien thue dat tinh vao thoi diem giao dat (la thang 11/2012) se lam thiet thoi cho nha dau tu vi gia dat da tang, trong khi nha dau tu da ung tien thue dat tu nam 2007 va 2008.

Theo tinh toan cua Trung tam Phat trien Quy dat tinh Ba Ria-Vung Tau, tien thue dat rieng cho 87ha trong 50 nam (sau khi da tru di 98 ty dong tien ung truoc) va neu voi mat do xay dung cua du an la 30% thi tien thue dat cua cong ty con phai nop vao ngan sach khoang 800 ty dongTheo Doan Manh DuongTTXVN/VIETNAM+


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000