Đề xuất người Việt Nam trên 21 tuổi được chơi casino

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Việc nới rộng đối tượng chơi casino trên là một trong những thay đổi lớn nhất của dự thảo nghị định về vấn đề được dư luận rất quan tâm thời gian qua.
Đề xuất người Việt Nam trên 21 tuổi được chơi casino

Bên cạnh người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nghị định về kinh doanh casino vừa được Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất thêm đối tượng được phép chơi tại các điểm kinh doanh này là người Việt Nam trên 21 tuổi
Sẽ xét yếu tố nhân thân

Việc nới rộng đối tượng chơi casino trên là một trong những thay đổi lớn nhất của dự thảo nghị định về vấn đề được dư luận rất quan tâm thời gian qua.

Theo đó, điều kiện để người Việt Nam được chơi casino được quy định là "người đủ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, đủ năng lực về tài chính tham gia, đóng đầy đủ lệ phí tham gia chơi tại các điểm kinh doanh casino và các điều kiện về nhân thân." Những điều kiện cụ thể hơn sẽ được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quy định.

Đối với đối tượng là người ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, dự thảo nghị định tiếp tục đề xuất điều kiện có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Ngoài ra, những đối tượng tham gia này cũng phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và tự nguyện chấp hành thể lệ trò chơi, nội dung của điểm kinh doanh casino và các quy định khác.

Trong những lần xây dựng nghị định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước đó, vấn đề "nới" đối tượng chơi casino đã được bàn tới nhưng đại diện cơ quan chức năng cho rằng, việc mở rộng đối tượng cần được nghiên cứu kỹ kèm theo các biện pháp quản lý. Do đó, nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được ban hành năm 2013 vẫn duy trì đối tượng là người nước ngoài.

Trong phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội hồi tháng Tư, vấn đề này lại một lần nữa được nhắc tới với nhiều ý kiến ủng hộ việc xem xét một số nhóm đối tượng người Việt Nam tham gia. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, thực tế một bộ phận không nhỏ người Việt Nam vẫn mang tiền đi chơi casino tại nước ngoài. Bởi vậy, nhiều đề xuất cho rằng nên bổ sung đối tượng tham gia chơi casino là người Việt Nam để quản lý và hạn chế việc "chảy máu" ngoại tệ.


Vốn cam kết tối thiểu là 4 tỉ USD

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino được dự thảo tính tới trong đó nhấn mạnh việc chủ đầu tư hoặc đối tác quản lý dự án phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong đầu tư, tổ chức, quản lý trong lĩnh vực này.

Đặc biệt, theo đề xuất của cơ quan chức năng, mức vốn cam kết vào dự án phải tối thiểu là 4 tỷ USD và các nhà đầu tư phải chứng minh có đủ năng lực tài chính theo đúng cam kết. Với điều kiện này, dự thảo bổ sung Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định điều chỉnh mức vốn cam kết đầu tư tối thiểu trong từng thời kỳ, phù hợp với sự phát triển của thị trường.

Cũng theo dự thảo, số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi tối đa của các dự án sẽ do Thủ tướng chấp thuận trên cơ sở đề nghị của cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng khu dịch vụ, du lịch và giải trí tổng hợp có casino sau khi đã thống nhất với Bộ Tài chính. Tuy nhiên, căn cứ để Thủ tướng Chính phủ chấp thuận số lượng trên là tổng mức đầu tư cam kết của chủ đầu tư dự án với tỷ lệ cứ 20 triệu USD thì được 1 bàn trò chơi và 10 máy trò chơi.

Về quản lý thiết bị trò chơi, dự thảo đề xuất máy trò chơi, bàn trò chơi và những thiết bị khác phải đảm bảo là thiết bị mới 100%, có xuất xứ từ nhà sản xuất, nhà cung cấp máy trò chơi và đã được một tổ chức kiểm định độc lập đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất mức xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh casino tối đa là 200 triệu đồng. Trong số này, những hành vi có thể bị phạt tới 200 triệu đồng được quy định như: kinh doanh casino khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, tổ chức kinh doanh không đúng địa điểm hay vượt số lượng máy chơi, bàn chơi>>Bổ sung casino, đặt cược vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện">>>>Bổ sung casino, đặt cược vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện
                                                                                                                            Theo Xuân DũngTTXVN/VIETNAM+


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Đề xuất người Việt Nam trên 21 tuổi được chơi casino

Việc nới rộng đối tượng chơi casino trên là một trong những thay đổi lớn nhất của dự thảo nghị định về vấn đề được dư luận rất quan tâm thời gian qua.


De xuat nguoi Viet Nam tren 21 tuoi duoc choi casino


Viec noi rong doi tuong choi casino tren la mot trong nhung thay doi lon nhat cua du thao nghi dinh ve van de duoc du luan rat quan tam thoi gian qua.


Ben canh nguoi nuoc ngoai va nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai, nghi dinh ve kinh doanh casino vua duoc Bo Tai chinh trinh Chinh phu de xuat them doi tuong duoc phep choi tai cac diem kinh doanh nay la nguoi Viet Nam tren 21 tuoi
Se xet yeu to nhan than

Viec noi rong doi tuong choi casino tren la mot trong nhung thay doi lon nhat cua du thao nghi dinh ve van de duoc du luan rat quan tam thoi gian qua.

Theo do, dieu kien de nguoi Viet Nam duoc choi casino duoc quy dinh la "nguoi du 21 tuoi tro len, co day du nang luc hanh vi dan su theo quy dinh cua phap luat Viet Nam, du nang luc ve tai chinh tham gia, dong day du le phi tham gia choi tai cac diem kinh doanh casino va cac dieu kien ve nhan than." Nhung dieu kien cu the hon se duoc Thu tuong Chinh phu truc tiep quy dinh.

Doi voi doi tuong la nguoi ngoai va nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai, du thao nghi dinh tiep tuc de xuat dieu kien co ho chieu nuoc ngoai do co quan co tham quyen cua nuoc ngoai cap, giay thong hanh con gia tri va nhap canh hop phap vao Viet Nam.

Ngoai ra, nhung doi tuong tham gia nay cung phai la nguoi co nang luc hanh vi dan su day du theo quy dinh cua phap luat Viet Nam va tu nguyen chap hanh the le tro choi, noi dung cua diem kinh doanh casino va cac quy dinh khac.

Trong nhung lan xay dung nghi dinh kinh doanh tro choi dien tu co thuong truoc do, van de "noi" doi tuong choi casino da duoc ban toi nhung dai dien co quan chuc nang cho rang, viec mo rong doi tuong can duoc nghien cuu ky kem theo cac bien phap quan ly. Do do, nghi dinh ve kinh doanh tro choi dien tu co thuong duoc ban hanh nam 2013 van duy tri doi tuong la nguoi nuoc ngoai.

Trong phien hop Uy ban thuong vu Quoc hoi hoi thang Tu, van de nay lai mot lan nua duoc nhac toi voi nhieu y kien ung ho viec xem xet mot so nhom doi tuong nguoi Viet Nam tham gia. Theo do, nhieu y kien cho rang, thuc te mot bo phan khong nho nguoi Viet Nam van mang tien di choi casino tai nuoc ngoai. Boi vay, nhieu de xuat cho rang nen bo sung doi tuong tham gia choi casino la nguoi Viet Nam de quan ly va han che viec "chay mau" ngoai te.


Von cam ket toi thieu la 4 ti USD

Dieu kien cap giay chung nhan dau tu khu dich vu, du lich va vui choi giai tri tong hop co casino duoc du thao tinh toi trong do nhan manh viec chu dau tu hoac doi tac quan ly du an phai co it nhat 5 nam kinh nghiem trong dau tu, to chuc, quan ly trong linh vuc nay.

Dac biet, theo de xuat cua co quan chuc nang, muc von cam ket vao du an phai toi thieu la 4 ty USD va cac nha dau tu phai chung minh co du nang luc tai chinh theo dung cam ket. Voi dieu kien nay, du thao bo sung Thu tuong Chinh phu se quyet dinh dieu chinh muc von cam ket dau tu toi thieu trong tung thoi ky, phu hop voi su phat trien cua thi truong.

Cung theo du thao, so luong may tro choi, ban tro choi toi da cua cac du an se do Thu tuong chap thuan tren co so de nghi cua co quan cap giay chung nhan dau tu xay dung khu dich vu, du lich va giai tri tong hop co casino sau khi da thong nhat voi Bo Tai chinh. Tuy nhien, can cu de Thu tuong Chinh phu chap thuan so luong tren la tong muc dau tu cam ket cua chu dau tu du an voi ty le cu 20 trieu USD thi duoc 1 ban tro choi va 10 may tro choi.

Ve quan ly thiet bi tro choi, du thao de xuat may tro choi, ban tro choi va nhung thiet bi khac phai dam bao la thiet bi moi 100%, co xuat xu tu nha san xuat, nha cung cap may tro choi va da duoc mot to chuc kiem dinh doc lap du dieu kien cap giay chung nhan.

Ngoai ra, du thao cung de xuat muc xu phat vi pham hanh chinh trong kinh doanh casino toi da la 200 trieu dong. Trong so nay, nhung hanh vi co the bi phat toi 200 trieu dong duoc quy dinh nhu: kinh doanh casino khi chua duoc cap giay chung nhan du dieu kien, to chuc kinh doanh khong dung dia diem hay vuot so luong may choi, ban choi>>Bo sung casino, dat cuoc vao nganh nghe kinh doanh co dieu kien">>>>Bo sung casino, dat cuoc vao nganh nghe kinh doanh co dieu kien
                                                                                                                            Theo Xuan DungTTXVN/VIETNAM+


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000