Đánh giá kết quả tái cơ cấu DNNN 6 tháng/lần

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ. Dự án do Bộ Ngoại giao và thương mại Australia tài trợ, theo ông Đông, là kịp thời và thiết thực.
Đánh giá kết quả tái cơ cấu DNNN 6 tháng/lần

Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư công nhận bất ổn kinh tế vĩ mô luôn là vấn đề phải quan tâm hàng đầu của VN những năm gần đây. VN đang đối mặt tốc độ tăng trưởng giảm trong khi lạm phát luôn ở mức cao. Các cân đối vĩ mô chưa vững chắc, nợ nước ngoài ở mức cao, nợ xấu ngân hàng có xu hướng gia tăng…


Vì vậy, VN rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ. Dự án do Bộ Ngoại giao và thương mại Australia tài trợ, theo ông Đông, là kịp thời và thiết thực.


Thay mặt đơn vị được Bộ Kế hoạch - đầu tư giao thực hiện dự án, ông Nguyễn Đình Cung, khẳng định CIEM sẽ tập hợp, rà soát và xác định danh mục ngành nghề cấm kinh doanh một cách hợp lý và sẽ quy định ngay trong Luật Doanh nghiệp.


Bên cạnh đó, sẽ rà soát, đánh giá tất cả các ngành nghề kinh doanh có điều kiện để đơn giản hóa, hợp lý hóa, thuận lợi hóa và minh bạch hóa danh mục ngành nghề gắn với những điều kiện cụ thể “giúp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp trong các ngành kinh doanh có điều kiện”.


Về mục tiêu tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, loại bỏ méo mó thị trường, ông Cung cho biết CIEM sẽ tập hợp, phân tích và đánh giá những ưu tiên, đặc quyền - cố gắng điểm mặt chỉ tên những méo mó, sai lệch của thị trường do doanh nghiệp nhà nước (DNNN) gây ra, tác động của chúng đến môi trường kinh doanh và phân bổ nguồn lực, từ đó đề xuất cắt bỏ những đặc quyền đó.


Đặc biệt, CIEM cho biết sẽ đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền chủ sở hữu Nhà nước tại các DNNN. Đồng thời, sẽ soạn thảo luôn nghị định về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cơ quan này.


Ngoài ra, để thúc đẩy tái cơ cấu, CIEM sẽ làm báo cáo đánh giá kinh tế vĩ mô định kỳ hàng quý, theo dõi và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình tái cơ cấu nền kinh tế 6 tháng/lần và1 năm/lần.


Đại sứ Australia tại VN Hugh Borrowman cho rằng VN đang tham gia vào các hiệp định quốc tế và khu vực phức tạp, đòi hỏi thế hệ mới các cải cách. Nếu những cải cách trên được thực hiện, VN sẽ tiếp tục lớn mạnh,điều này cũngtốt cho VN cũng như khu vực…


>> Minh bạch thông tin thúc đẩy tái cấu trúc DNNN


Theo C.V.KÌNHTuổi trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Đánh giá kết quả tái cơ cấu DNNN 6 tháng/lần

Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ. Dự án do Bộ Ngoại giao và thương mại Australia tài trợ, theo ông Đông, là kịp thời và thiết thực.


Danh gia ket qua tai co cau DNNN 6 thang/lan


Viet Nam rat can su ho tro cua cac to chuc quoc te, cac nha tai tro. Du an do Bo Ngoai giao va thuong mai Australia tai tro, theo ong Dong, la kip thoi va thiet thuc.


Ong Dang Huy Dong, Thu truong Bo Ke hoach - dau tu cong nhan bat on kinh te vi mo luon la van de phai quan tam hang dau cua VN nhung nam gan day. VN dang doi mat toc do tang truong giam trong khi lam phat luon o muc cao. Cac can doi vi mo chua vung chac, no nuoc ngoai o muc cao, no xau ngan hang co xu huong gia tang…


Vi vay, VN rat can su ho tro cua cac to chuc quoc te, cac nha tai tro. Du an do Bo Ngoai giao va thuong mai Australia tai tro, theo ong Dong, la kip thoi va thiet thuc.


Thay mat don vi duoc Bo Ke hoach - dau tu giao thuc hien du an, ong Nguyen Dinh Cung, khang dinh CIEM se tap hop, ra soat va xac dinh danh muc nganh nghe cam kinh doanh mot cach hop ly va se quy dinh ngay trong Luat Doanh nghiep.


Ben canh do, se ra soat, danh gia tat ca cac nganh nghe kinh doanh co dieu kien de don gian hoa, hop ly hoa, thuan loi hoa va minh bach hoa danh muc nganh nghe gan voi nhung dieu kien cu the “giup giam chi phi tuan thu cho doanh nghiep trong cac nganh kinh doanh co dieu kien”.


Ve muc tieu tao moi truong kinh doanh binh dang, loai bo meo mo thi truong, ong Cung cho biet CIEM se tap hop, phan tich va danh gia nhung uu tien, dac quyen - co gang diem mat chi ten nhung meo mo, sai lech cua thi truong do doanh nghiep nha nuoc (DNNN) gay ra, tac dong cua chung den moi truong kinh doanh va phan bo nguon luc, tu do de xuat cat bo nhung dac quyen do.


Dac biet, CIEM cho biet se de xuat thanh lap co quan chuyen trach thuc hien quyen chu so huu Nha nuoc tai cac DNNN. Dong thoi, se soan thao luon nghi dinh ve co cau to chuc, chuc nang nhiem vu cua co quan nay.


Ngoai ra, de thuc day tai co cau, CIEM se lam bao cao danh gia kinh te vi mo dinh ky hang quy, theo doi va giam sat, danh gia ket qua thuc hien chuong trinh tai co cau nen kinh te 6 thang/lan va1 nam/lan.


Dai su Australia tai VN Hugh Borrowman cho rang VN dang tham gia vao cac hiep dinh quoc te va khu vuc phuc tap, doi hoi the he moi cac cai cach. Neu nhung cai cach tren duoc thuc hien, VN se tiep tuc lon manh,dieu nay cungtot cho VN cung nhu khu vuc…


>> Minh bach thong tin thuc day tai cau truc DNNN


Theo C.V.KINHTuoi tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000