Những ngộ nhận quanh chỉ tiêu GDP

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Một số người đã mặc nhiên xem GDP bình quân đầu người như là thu nhập bình quân đầu người...
Những ngộ nhận quanh chỉ tiêu GDP

Từ khi chuyển từ hệ thống hạch toán sản xuất vật chất MPS sang hệ thống tài khoản quốc gia SNA, nhiều chỉ tiêu của Việt Nam ngày càng tương đồng với thế giới. Bên cạnh đó cũng phát sinh một số ngộ nhận về con số GDP như chỉ tiêu “tuyệt đối” tính toán thành tích phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.

Đồng thời một số người đã nhầm lẫn coi GDP gần như là chỉ tiêu thu nhập (lẽ ra chỉ tương quan cùng chiều), nên gây nên hiểu nhầm đáng tiếc.

Một số người đã mặc nhiên xem GDP bình quân đầu người như là thu nhập bình quân đầu người, khi nói đến GDP bình quân đầu người nhiều người lập tức so sánh đến thu nhập của dân cư.

Thực chất có 3 góc độ nhìn nhận GDP. Đó là: ở góc độ sử dụng cuối cùng: GDP bao gồm tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước, tích lũy tài sản gộp và xuất khẩu thuần; dưới góc độ sản xuất: GDP = tổng giá trị sản xuất – tổng chi phí trung gian + Thuế sản phẩm – Trợ giá sản phẩm; dưới góc độ thu nhập bao gồm mấy nhân tố cơ bản: thu nhập của người lao động, thặng dư sản xuất, khấu hao tài sản cố định và thuế sản xuất – trợ cấp sản phẩm.

Khía cạnh thu nhập của GDP

Trong bài này chúng tôi muốn mổ xẻ khía cạnh thu nhập của GDP. Theo Hệ thống tài khoản Quốc gia: tổng thu nhập của mỗi khu vực thể chế bao gồm thu nhập từ sản xuất + thu nhập thuần từ sở hữu + thu nhập thuần từ chuyển nhượng.

Đối với mỗi Quốc gia thì GDP cũng chỉ là chỉ tiêu sơ khởi vì sau đó còn một số chỉ tiêu khác như GNI (Tổng thu nhập quốc dân), NDI (thu nhập quốc dân khả dụng), và để dành (saving, hay là tích lũy trong nền kinh tế)...

GNI = GDP + thu nhập từ sở hữu thuần với nước ngoài

NDI = GNI + thu nhập từ chuyển nhượng hiện hành thuần với nước ngoài + thuế trực thu

Để dành = NDI - tiêu dùng cuối cùng (bao gồm tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình và tiêu dùng cuối cùng của nhà nước)

Theo số liệu của ADB có thể thấy GNI chiếm tỷ trọng ngày càng nhỏ và luồng tiền chi trả sở hữu thuần ra nước ngoài ngày càng lớn (trong đó có phần chuyển vốn và lãi của các doanh nghiệp nước ngoài.

Thu nhập của người lao động từ sản xuất (một nhân tố của GDP) được hiểu là thu nhập bằng tiền và hiện vật của người lao động từ quá trình sản xuất, hiện nay hàng năm Tổng cục Thống kê không công bố chỉ tiêu này, nhưng dựa vào bảng cân đối liên ngành (input-output table) có thể ước tính thu nhập từ lao động chiếm khoảng 49% GDP, như vậy GDP bình quân đầu người năm 2012 khoảng 1755 USD trong đó thu nhập từ sản xuất của người lao động ước tính khoảng 860 USD đầu người.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2012 khoảng 1152 USD, điều này có nghĩa khoản thu nhập bình quân đầu người ngoài sản xuất (từ sở hữu (ví dụ tiền lãi) và từ chuyển nhượng) là khoảng 292 USD; tỷ lệ giữa thu nhập từ sản xuất so với tổng thu nhập năm 2012 và 2013 khoảng 74-75%, phần còn lại là thu nhập kiếm được từ ngoài quá trình sản xuất (25-26%).

Như vậy có thể thấy GDP bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người là hoàn toàn khác nhau; trong GDP chỉ có một phần thu nhập (thu nhập từ sản xuất) thuộc về tổng thu nhập của người dân.

Khoảng cách thu nhập ngày càng nới rộng

Hình trên đây cho thấy khoảng cách giữa thu nhập bình quân đầu người từ sản xuất và tổng thu nhập bình quân đầu người ngày càng nới rộng ra, điều này phần nào do lượng kiều hối những năm gần đây chuyển về Việt nam khá lớn.

Với tính toán như trên cho thấy nếu GDP bình quân đầu người của Việt nam năm 2013 là 1960 USD thì thu nhập bình quân đầu người từ sản xuất vào khoảng 960 USD và tổng thu nhập bình quân đầu người ước tinh vào khoảng 1280 USD.

Tuy nhiên, việc tính chuyển thu nhập bình quân đầu người ra USD đôi khi chỉ mang tính ước lệ vì trong điều kiện lạm phát cao và tỷ giá giữa USD và Việt Nam đồng hầu như ít thay đổi (thay đổi 1-2%) thì thu nhập bình quân đầu người tính theo USD tăng càng cao hơn so với tính theo giá so sánh bằng tiền Việt Nam đồng?

Với số liệu của Tổng cục Thống kê 2012 về thu nhập bình quân đầu người khoảng 2 triệu đồng tháng thì tổng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2013 khoảng hơn 2,2 triệu đồng tháng.

Đó là mức thu nhập khiêm tốn, rất khó khăn cho người dân, đặc biệt là khu vực nông thôn tổng thu nhập bình quân đầu người trên tháng năm 2012 chỉ là 1,541 triệu đồng còn thấp hơn mức bình quân, trong khi 68% dân số là ở nông thôn. Đó là chưa kể đến tình trạng phân hóa giầu nghèo, làm cho khoảng cách thu nhập giữa 20% người nghèo nhất và 20% người giầu nhất lên tới 10 lần và đang tăng lên.

>>GDP nó “chạy” vào các báo cáo thành tích" target="_blank" href="https://thitruongotc.com.vn/kinh-te-vi-modau-tu-/gdp-no-chay-vao-cac-bao-cao-thanh-tich-201408091306149931ca33.chn">>>>GDP nó “chạy” vào các báo cáo thành tích


Theo Thái TrinhVnEconomy


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Những ngộ nhận quanh chỉ tiêu GDP

Một số người đã mặc nhiên xem GDP bình quân đầu người như là thu nhập bình quân đầu người...


Nhung ngo nhan quanh chi tieu GDP


Mot so nguoi da mac nhien xem GDP binh quan dau nguoi nhu la thu nhap binh quan dau nguoi...


Tu khi chuyen tu he thong hach toan san xuat vat chat MPS sang he thong tai khoan quoc gia SNA, nhieu chi tieu cua Viet Nam ngay cang tuong dong voi the gioi. Ben canh do cung phat sinh mot so ngo nhan ve con so GDP nhu chi tieu “tuyet doi” tinh toan thanh tich phat trien kinh te va nang cao doi song.

Dong thoi mot so nguoi da nham lan coi GDP gan nhu la chi tieu thu nhap (le ra chi tuong quan cung chieu), nen gay nen hieu nham dang tiec.

Mot so nguoi da mac nhien xem GDP binh quan dau nguoi nhu la thu nhap binh quan dau nguoi, khi noi den GDP binh quan dau nguoi nhieu nguoi lap tuc so sanh den thu nhap cua dan cu.

Thuc chat co 3 goc do nhin nhan GDP. Do la: o goc do su dung cuoi cung: GDP bao gom tieu dung cuoi cung cua ho gia dinh, tieu dung cuoi cung cua Nha nuoc, tich luy tai san gop va xuat khau thuan; duoi goc do san xuat: GDP = tong gia tri san xuat – tong chi phi trung gian + Thue san pham – Tro gia san pham; duoi goc do thu nhap bao gom may nhan to co ban: thu nhap cua nguoi lao dong, thang du san xuat, khau hao tai san co dinh va thue san xuat – tro cap san pham.

Khia canh thu nhap cua GDP

Trong bai nay chung toi muon mo xe khia canh thu nhap cua GDP. Theo He thong tai khoan Quoc gia: tong thu nhap cua moi khu vuc the che bao gom thu nhap tu san xuat + thu nhap thuan tu so huu + thu nhap thuan tu chuyen nhuong.

Doi voi moi Quoc gia thi GDP cung chi la chi tieu so khoi vi sau do con mot so chi tieu khac nhu GNI (Tong thu nhap quoc dan), NDI (thu nhap quoc dan kha dung), va de danh (saving, hay la tich luy trong nen kinh te)...

GNI = GDP + thu nhap tu so huu thuan voi nuoc ngoai

NDI = GNI + thu nhap tu chuyen nhuong hien hanh thuan voi nuoc ngoai + thue truc thu

De danh = NDI - tieu dung cuoi cung (bao gom tieu dung cuoi cung cua ho gia dinh va tieu dung cuoi cung cua nha nuoc)

Theo so lieu cua ADB co the thay GNI chiem ty trong ngay cang nho va luong tien chi tra so huu thuan ra nuoc ngoai ngay cang lon (trong do co phan chuyen von va lai cua cac doanh nghiep nuoc ngoai.

Thu nhap cua nguoi lao dong tu san xuat (mot nhan to cua GDP) duoc hieu la thu nhap bang tien va hien vat cua nguoi lao dong tu qua trinh san xuat, hien nay hang nam Tong cuc Thong ke khong cong bo chi tieu nay, nhung dua vao bang can doi lien nganh (input-output table) co the uoc tinh thu nhap tu lao dong chiem khoang 49% GDP, nhu vay GDP binh quan dau nguoi nam 2012 khoang 1755 USD trong do thu nhap tu san xuat cua nguoi lao dong uoc tinh khoang 860 USD dau nguoi.

Cung theo so lieu cua Tong cuc Thong ke, tong thu nhap binh quan dau nguoi nam 2012 khoang 1152 USD, dieu nay co nghia khoan thu nhap binh quan dau nguoi ngoai san xuat (tu so huu (vi du tien lai) va tu chuyen nhuong) la khoang 292 USD; ty le giua thu nhap tu san xuat so voi tong thu nhap nam 2012 va 2013 khoang 74-75%, phan con lai la thu nhap kiem duoc tu ngoai qua trinh san xuat (25-26%).

Nhu vay co the thay GDP binh quan dau nguoi va thu nhap binh quan dau nguoi la hoan toan khac nhau; trong GDP chi co mot phan thu nhap (thu nhap tu san xuat) thuoc ve tong thu nhap cua nguoi dan.

Khoang cach thu nhap ngay cang noi rong

Hinh tren day cho thay khoang cach giua thu nhap binh quan dau nguoi tu san xuat va tong thu nhap binh quan dau nguoi ngay cang noi rong ra, dieu nay phan nao do luong kieu hoi nhung nam gan day chuyen ve Viet nam kha lon.

Voi tinh toan nhu tren cho thay neu GDP binh quan dau nguoi cua Viet nam nam 2013 la 1960 USD thi thu nhap binh quan dau nguoi tu san xuat vao khoang 960 USD va tong thu nhap binh quan dau nguoi uoc tinh vao khoang 1280 USD.

Tuy nhien, viec tinh chuyen thu nhap binh quan dau nguoi ra USD doi khi chi mang tinh uoc le vi trong dieu kien lam phat cao va ty gia giua USD va Viet Nam dong hau nhu it thay doi (thay doi 1-2%) thi thu nhap binh quan dau nguoi tinh theo USD tang cang cao hon so voi tinh theo gia so sanh bang tien Viet Nam dong?

Voi so lieu cua Tong cuc Thong ke 2012 ve thu nhap binh quan dau nguoi khoang 2 trieu dong thang thi tong thu nhap binh quan dau nguoi cua Viet Nam nam 2013 khoang hon 2,2 trieu dong thang.

Do la muc thu nhap khiem ton, rat kho khan cho nguoi dan, dac biet la khu vuc nong thon tong thu nhap binh quan dau nguoi tren thang nam 2012 chi la 1,541 trieu dong con thap hon muc binh quan, trong khi 68% dan so la o nong thon. Do la chua ke den tinh trang phan hoa giau ngheo, lam cho khoang cach thu nhap giua 20% nguoi ngheo nhat va 20% nguoi giau nhat len toi 10 lan va dang tang len.

>>GDP no “chay” vao cac bao cao thanh tich" target="_blank" href="https://thitruongotc.com.vn/kinh-te-vi-modau-tu-/gdp-no-chay-vao-cac-bao-cao-thanh-tich-201408091306149931ca33.chn">>>>GDP no “chay” vao cac bao cao thanh tich


Theo Thai TrinhVnEconomy


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000