Cổ phần hóa MobiFone sẽ gây áp lực lên VNPT và Viettel

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
TS.Võ Trí Thành,Viện phó Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phân tích, MobiFone phải cổ phần hóa để tìm các nhà đầu tư chiến lược có năng lực công nghệ tốt, gây áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp còn lại.
Cổ phần hóa MobiFone sẽ gây áp lực lên VNPT và Viettel

Cổ phần hóa MobiFone để tạo thị trường minh bạch


Ông Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ BCVT (nay là Bộ TT&TT) cho biết: “Thị trường viễn thông của chúng ta cạnh tranh và người dân được nhờ. Thế nhưng, về nguyên tắc mà nói thì một chủ sở hữu không nên tổ chức các đơn vị cạnh tranh trong một chủ sở hữu. Nói nôm na là cạnh tranh của Việt Nam như ông bố cho 3 con ra ở riêng.


Thậm chí, 3 đứa con ra ở riêng nếu hoàn toàn tự chủ về tài chính thì khác, bố không can thiệp vào tài sản của con nếu cạnh tranh. Đằng này ông bố của chúng ta lại vẫn can thiệp, vẫn làm chủ khối tài sản, vẫn là chủ sở hữu của cả 3 đứa con, vì vậy thị trường chỉ có doanh nghiệp Nhà nước, 1 chủ sở hữu nên phải nói là chưa hoàn chỉnh, cạnh tranh chưa hoàn chỉnh. Bởi lẽ rằng đùng một cái ra quyết định hành chính cho EVN Telecom nhập vào Viettel.


Đấy là quyết định hành chính, không phải là thị trường… Phải nói thẳng ra là nếu thị trường viễn thông có doanh nghiệp không phải của Nhà nước thì rõ ràng trong hoạt động kinh doanh người ta sẽ chú ý hiệu quả hơn nhiều. Còn các doanh nghiệp Nhà nước nhiều khi không chú ý hiệu quả”.


Ông Mai Liêm Trực nhấn mạnh, các doanh nghiệp nhà nước đương nhiên có những yếu tố dẫn đến sự trì trệ và hiệu quả có thể bị hạn chế bởi những điểm yếu cố hữu, đương nhiên của bản thân doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy cho nên thị trường viễn thông Việt Nam muốn có sự cạnh tranh hoàn chỉnh thì chỉ nên có 1 hoặc 2 doanh nghiệp nhà nước, còn lại là doanh nghiệp cổ phần. “Thị trường viễn thông Việt Nam tuy phát triển tốt, nhưng vẫn có những trì trệ nhất định, vẫn có những cái chưa được minh bạch và có những cái chưa được phát huy tối đa.


Trong khi đó chúng ta cần phát huy tối đa nguồn lực của xã hội để đầu tư như nguồn lực tài chính lẫn nguồn lực trí tuệ. Cho nên trong quá trình phát triển và trong Luật Viễn thông ghi rõ khuyến khích các thành phần tham gia vào lĩnh vực viễn thông, Internet, nhưng cho đến nay chưa triển khai được bao nhiêu.


Thế nhưng, nếu để các công ty vốn ít, năng lực không có mà tham gia vào thị trường thì cũng rất khó cạnh tranh. Cho nên phải là những công ty mạnh, mà muốn có những công ty mạnh tham gia vào thị trường thì cách tốt nhất là cổ phần hóa những doanh nghiệp nhà nước hiện có.


Cũng chính vì vậy mà từ năm 2006 đã có đề án cổ phần hóa MobiFone, nằm trong đề án tái cơ cấu hoàn thiện. Đấy là một chủ trương hoàn toàn đúng. Tôi cho rằng việc cổ phần hóa MobiFone phải quyết liệt để trong vòng 2 năm, MobiFone hoàn chỉnh như một công ty cổ phần, tôi cho cái đấy sẽ rất lợi cho thị trường viễn thông, nâng cao hiệu quả đầu tư, tận dụng hết nguồn lực và trí tuệ của nhà nước và xã hội”, ông Mai Liêm Trực khẳng định.


Cổ phần hóa để tạo áp lực cạnh tranh


Đề cập đến sự cần thiết phải sớm cổ phần hóa MobiFone, TS. Võ Trí Thành, Viện phó Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phân tích: “MobiFone phải cổ phần hóa để tìm các nhà đầu tư chiến lược có năng lực công nghệ tốt, gây áp lực cạnh tranh cho 2 doanh nghiệp còn lại, buộc các doanh nghiệp phải cung cấp dịch vụ tốt hơn. Đối với MobiFone thì câu chuyện cổ phần hóa và đối tác là câu chuyện quan trọng nhất”.


Bình luận về vấn đề này, ông Mai Liêm Trực cho rằng, nếu cổ phần hóa MobiFone thì đương nhiên công ty đã cổ phần hóa sẽ có động lực để thu lợi nhuận, và chắc chắn sẽ khai thác tối đa hiệu quả đầu tư. Đây cũng sẽ là những thách thức đối với VNPT và Viettel. Tuy nhiên, việc cổ phần hóa MobiFone đối với VNPT và Viettel cũng có lợi vì có sức ép cho toàn bộ hệ thống của hai doanh nghiệp này phải thay đổi để có đủ sức cạnh tranh với một công ty của thị trường cạnh tranh.


Bài học phát triển của Viettel cho thấy doanh nghiệp này phát triển mạnh trong thời gian vừa qua là vì luôn luôn có những thách thức. Nếu Viettel hài lòng với những thành công thì chắc chắn sẽ đi xuống. Cho nên việc cổ phần hóa MobiFone sẽ tạo ra sức ép cho cả VNPT và Viettel.


>>Một tháng xa MobiFone, VNPT sống ra sao?" target="_blank" href="https://thitruongotc.com.vn/kinh-te-vi-modau-tu-/mot-thang-xa-mobifone-vnpt-song-ra-sao-2014080812022641011ca33.chn">>>>Một tháng xa MobiFone, VNPT sống ra sao?Theo Infonet

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Cổ phần hóa MobiFone sẽ gây áp lực lên VNPT và Viettel

TS.Võ Trí Thành,Viện phó Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phân tích, MobiFone phải cổ phần hóa để tìm các nhà đầu tư chiến lược có năng lực công nghệ tốt, gây áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp còn lại.


Co phan hoa MobiFone se gay ap luc len VNPT va Viettel


TS.Vo Tri Thanh,Vien pho Vien Nghien cuu Quan ly Kinh te Trung uong phan tich, MobiFone phai co phan hoa de tim cac nha dau tu chien luoc co nang luc cong nghe tot, gay ap luc canh tranh cho cac doanh nghiep con lai.


Co phan hoa MobiFone de tao thi truong minh bach


Ong Mai Liem Truc, nguyen Thu truong Bo BCVT (nay la Bo TT&TT) cho biet: “Thi truong vien thong cua chung ta canh tranh va nguoi dan duoc nho. The nhung, ve nguyen tac ma noi thi mot chu so huu khong nen to chuc cac don vi canh tranh trong mot chu so huu. Noi nom na la canh tranh cua Viet Nam nhu ong bo cho 3 con ra o rieng.


Tham chi, 3 dua con ra o rieng neu hoan toan tu chu ve tai chinh thi khac, bo khong can thiep vao tai san cua con neu canh tranh. Dang nay ong bo cua chung ta lai van can thiep, van lam chu khoi tai san, van la chu so huu cua ca 3 dua con, vi vay thi truong chi co doanh nghiep Nha nuoc, 1 chu so huu nen phai noi la chua hoan chinh, canh tranh chua hoan chinh. Boi le rang dung mot cai ra quyet dinh hanh chinh cho EVN Telecom nhap vao Viettel.


Day la quyet dinh hanh chinh, khong phai la thi truong… Phai noi thang ra la neu thi truong vien thong co doanh nghiep khong phai cua Nha nuoc thi ro rang trong hoat dong kinh doanh nguoi ta se chu y hieu qua hon nhieu. Con cac doanh nghiep Nha nuoc nhieu khi khong chu y hieu qua”.


Ong Mai Liem Truc nhan manh, cac doanh nghiep nha nuoc duong nhien co nhung yeu to dan den su tri tre va hieu qua co the bi han che boi nhung diem yeu co huu, duong nhien cua ban than doanh nghiep nha nuoc. Vi vay cho nen thi truong vien thong Viet Nam muon co su canh tranh hoan chinh thi chi nen co 1 hoac 2 doanh nghiep nha nuoc, con lai la doanh nghiep co phan. “Thi truong vien thong Viet Nam tuy phat trien tot, nhung van co nhung tri tre nhat dinh, van co nhung cai chua duoc minh bach va co nhung cai chua duoc phat huy toi da.


Trong khi do chung ta can phat huy toi da nguon luc cua xa hoi de dau tu nhu nguon luc tai chinh lan nguon luc tri tue. Cho nen trong qua trinh phat trien va trong Luat Vien thong ghi ro khuyen khich cac thanh phan tham gia vao linh vuc vien thong, Internet, nhung cho den nay chua trien khai duoc bao nhieu.


The nhung, neu de cac cong ty von it, nang luc khong co ma tham gia vao thi truong thi cung rat kho canh tranh. Cho nen phai la nhung cong ty manh, ma muon co nhung cong ty manh tham gia vao thi truong thi cach tot nhat la co phan hoa nhung doanh nghiep nha nuoc hien co.


Cung chinh vi vay ma tu nam 2006 da co de an co phan hoa MobiFone, nam trong de an tai co cau hoan thien. Day la mot chu truong hoan toan dung. Toi cho rang viec co phan hoa MobiFone phai quyet liet de trong vong 2 nam, MobiFone hoan chinh nhu mot cong ty co phan, toi cho cai day se rat loi cho thi truong vien thong, nang cao hieu qua dau tu, tan dung het nguon luc va tri tue cua nha nuoc va xa hoi”, ong Mai Liem Truc khang dinh.


Co phan hoa de tao ap luc canh tranh


De cap den su can thiet phai som co phan hoa MobiFone, TS. Vo Tri Thanh, Vien pho Vien Nghien cuu Quan ly Kinh te Trung uong phan tich: “MobiFone phai co phan hoa de tim cac nha dau tu chien luoc co nang luc cong nghe tot, gay ap luc canh tranh cho 2 doanh nghiep con lai, buoc cac doanh nghiep phai cung cap dich vu tot hon. Doi voi MobiFone thi cau chuyen co phan hoa va doi tac la cau chuyen quan trong nhat”.


Binh luan ve van de nay, ong Mai Liem Truc cho rang, neu co phan hoa MobiFone thi duong nhien cong ty da co phan hoa se co dong luc de thu loi nhuan, va chac chan se khai thac toi da hieu qua dau tu. Day cung se la nhung thach thuc doi voi VNPT va Viettel. Tuy nhien, viec co phan hoa MobiFone doi voi VNPT va Viettel cung co loi vi co suc ep cho toan bo he thong cua hai doanh nghiep nay phai thay doi de co du suc canh tranh voi mot cong ty cua thi truong canh tranh.


Bai hoc phat trien cua Viettel cho thay doanh nghiep nay phat trien manh trong thoi gian vua qua la vi luon luon co nhung thach thuc. Neu Viettel hai long voi nhung thanh cong thi chac chan se di xuong. Cho nen viec co phan hoa MobiFone se tao ra suc ep cho ca VNPT va Viettel.


>>Mot thang xa MobiFone, VNPT song ra sao?" target="_blank" href="https://thitruongotc.com.vn/kinh-te-vi-modau-tu-/mot-thang-xa-mobifone-vnpt-song-ra-sao-2014080812022641011ca33.chn">>>>Mot thang xa MobiFone, VNPT song ra sao?Theo Infonet

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000