Từ năm 2015, phải cân đối đủ vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm khẩn trương thông báo danh mục, mức vốn ứng của từng dự án và hướng dẫn các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc ứng vốn.
Từ năm 2015, phải cân đối đủ vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định ứng trước vốn đối ứng nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 của các chương trình, dự án ODA.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định ứng trước 3.590,9 tỷ đồng vốn đối ứng ODA nguồn vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 theo danh mục và mức vốn ứng trước đối với các chương trình, dự án ODA của Bộ Giao thông vận tải và các địa phương. Số vốn ứng này được thực hiện và thanh toán đến hết 31/3/2015.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm khẩn trương thông báo danh mục, mức vốn ứng của từng dự án và hướng dẫn các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc ứng vốn. Từ năm 2015, bố trí kế hoạch vốn để thu hồi số vốn đối ứng trước nêu trên và cân đối đủ vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA theo cam kết với các nhà tài trợ ODA. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của số liệu, danh mục và mức vốn ứng trước của các dự án.

>>

Theo P.VBáo Thế giới và Việt Nam


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Từ năm 2015, phải cân đối đủ vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm khẩn trương thông báo danh mục, mức vốn ứng của từng dự án và hướng dẫn các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc ứng vốn.


Tu nam 2015, phai can doi du von doi ung cho cac chuong trinh, du an ODA


Bo Ke hoach va Dau tu co trach nhiem khan truong thong bao danh muc, muc von ung cua tung du an va huong dan cac co quan lien quan trien khai thuc hien viec ung von.


Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky Quyet dinh ung truoc von doi ung nguon trai phieu Chinh phu ke hoach nam 2015 cua cac chuong trinh, du an ODA.

Theo do, Thu tuong Chinh phu quyet dinh ung truoc 3.590,9 ty dong von doi ung ODA nguon von trai phieu Chinh phu ke hoach nam 2015 theo danh muc va muc von ung truoc doi voi cac chuong trinh, du an ODA cua Bo Giao thong van tai va cac dia phuong. So von ung nay duoc thuc hien va thanh toan den het 31/3/2015.

Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu yeu cau Bo Ke hoach va Dau tu co trach nhiem khan truong thong bao danh muc, muc von ung cua tung du an va huong dan cac co quan lien quan trien khai thuc hien viec ung von. Tu nam 2015, bo tri ke hoach von de thu hoi so von doi ung truoc neu tren va can doi du von doi ung cho cac chuong trinh, du an ODA theo cam ket voi cac nha tai tro ODA. Chiu trach nhiem truoc Thu tuong Chinh phu ve tinh chinh xac cua so lieu, danh muc va muc von ung truoc cua cac du an.

>>

Theo P.VBao The gioi va Viet Nam


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000